Bane og miljø

18/01 - 2017 |

Link til materialer

SKAL

 • Pesticidbekendtgørelsen skal overholdes, og klubben skal holde sig ajour med de gældende pesticidbelastningstal. Belastningstallene er reguleret i henhold til Golfbekendtgørelsen.

 • Forbruget af plantebeskyttelsesmidler skal løbende dokumenteres i en sprøjtejournal.

 • Sprøjteførerne i klubben skal have et gyldigt sprøjtebevis eller et sprøjtecertifikat. Alle med et sprøjtecertifikat eller -bevis skal gennemføre et opfølgningskursus hvert fjerde år for at opretholde retten til at sprøjte.

 • Sprøjteredskaber skal synes ift. Miljøstyrelsens frister.

 • Pesticidforbruget skal årligt indberettes til Miljøstyrelsen via Greendata. Dette er reguleret i henhold til Golfbekendtgørelsen.

 • Pesticidforbruget skal offentliggøres (evt. på klubbens hjemmeside). Hermed sikres gennemsigtighed og åbenhed om forbruget. Dette er reguleret i henhold til Golfbekendtgørelsen.

 • Klubben skal informere medlemmer om faren ved tordenvejr og forholdsreglerne under dette.

BØR

 • Personalet bør have kendskab til DGU's sikkerhedsvejledning.

 • Der bør arbejdes med en langsigtet og strategisk plan for golfbanens udvikling.

 • Personalet bør arbejde efter en arbejdsplan (timeregistrering). Med udgangspunkt i plejestrategien og klubbens aktiviteter bør der ligge en klar arbejdsplan for hver medarbejder.

 • Greenkeepere, der er ansat i klubben, bør være faguddannet.

 • Der bør udarbejdes en handlingsplan for, hvordan klubben vil nedsætte forbruget af pesticider.

 • Chefgreenkeeperen og baneudvalgsformanden bør deltage i de regionale info-møder på baneområdet.

 • Greenkeepere bør opdatere sig med nyeste viden om miljøvenlig pleje af golfbaner. Denne viden er samlet og formidlet på Turfgrass.dk , Facebookgruppen Turfgrass samt gennem den nordiske golffond STERF.

 • Klubben bør udarbejde en plan for håndtering og forebyggelse af ulykker på banen.

 • Anvendelsen af alternativer til pesticider bør dokumenteres. Der skal arbejdes efter forskrifterne for "Integreret plantebeskyttelse" (IPM).

EN GOD IDÈ

 • Det er en god idé at arbejde aktivt med at implementere multifunktionelle tiltag, herunder inddrage andre interessenter til at benytte golfbanen til andet end golf.

 • Det er en god idé, at klubben udarbejder grønt regnskab, der kan føre til GEO-certificering. En GEO-certificering er en måde at inddrage bæredygtighed, herunder landskab og energi, i den daglige drift af golfklub og golfbane, at spare penge og at markedsføre det over for spillerne.

 • I forbindelse med nyanlæg og drift er det en god idé at tilknytte en uafhængig konsulent til at rådgive og føre kontrol.

 • Det er en god idé, at klubben nedsætter et miljøudvalg, der har til opgave at fremme miljøvenlige tiltag. Herunder at fremme naturindholdet ved en målrettet naturpleje.

 • Det er en god idé, at etablere et samarbejde med interesseorganisationer, der kan bidrage med viden og indsigt til banedrift og -pleje.

 • Det er en god idé, at klubben deltager i forsøg om effektiv miljøvenlig banepleje. Klubben får på den måde førstehåndsviden om de nye plejemetoder og får mulighed for at afprøve de nyeste metoder på egen bane.