Den grønne bane i Sydsjælland

28/06 - 2017 | Henriette Krøyer

af Peter Anderskou

 

Medlemmerne i Sydsjællands Golfklub i Mogenstrup ved Næstved besluttede på et medlemsmøde for år tilbage en målsætning om at klubben bl.a.

  • skal arbejde aktivt i medvirken til at fremme forskning inden for det grønne område.
  • vil arbejde for at blive miljøcertificeret i GEO (Golf Environment Organisation).
  • vil prioritere arbejdet for at blive multifunktionel i forhold til det omliggende samfund.


Chefgreenkeeper Per Sørensen har derfor haft klubbens fulde opbakning og støtte til hans store engagement og interesse i en lang række forsøgsprojekter med fokus på forbedring af økologien på golfbaner. Siden 2005 har han bl.a. været med i

  • forsøg med svampesporer ved etablering af nye greens,
  • forsøg med ukrudtsmidler og svampemidler
  • forsøg med gødningsmængder
  • sortsafprøvning af nye græssorter

for blot at nævne nogle af de mange projekter. Og der kommer stadig nye projekter til – alle med støtte og overvågenhed fra Dansk Golf Union, Miljøstyrelsen, Skov og landskab, SGM og STERF (som står for Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation og som er en fællesnordisk forskningsfond der blev stiftet i 2001 af golfforbundene i Danmark, Sverige, Finland og Norge samt Swedish Greenkeeper Association).

Klubben modtager et årligt tilskud fra STERF på ca. Kr. 50.000,- som dækker pasningstimer, vand og topdress. Greenkeeperne bidrager selv med interesse-timer og man har valgt at bruge det som ekstra uddannelse - og så sidder man jo på første række til lære alt det nye!!  

 

Vandmiljøplanen

Tilbage til banen i Sydsjælland er det værd at bemærke den gode dialog klubbens bestyrelse og Per har haft, og stadig har, med det omgivende samfund og Næstved Kommune.

Klubben fik – ligesom en lang række andre klubber i Danmark – udfordringer med at kunne leve op til den vandmiljøplan regeringen vedtog i 2011. Per og hans folk kortlagde og definerede problemerne og inviterede sammen med daværende formand efterfølgende den ansvarlige for kommunens vandmiljøafdeling ud på en gåtur på banen. Under rundturen løste man problemerne til alles tilfredshed og renskrev efterfølgende aftalerne som en handleplan for klubben.

Per og hans greenkeeperstab er stadigvæk i gang med vandmiljøopgaver. Der skal flyttes å-løb, søer og bunkers. Der skal bygges diger som modtræk til de senere års mange overløb.

Man har søgt (og fået) økonomisk støtte til vandmiljøplanen hos naturgenopretningsfonde og Sydsjællands Golfklub har derfor ikke haft udgifter ud over køb af frø. Pris. Ca. 30.000 kr.

 

Multifunktionel golfbane

Som nævnt har man i klubben besluttet at arbejde aktivt for golfbanen kan betegnes som en Multifunktionel Golfbane. STERF har i en pjece defineret en sådan bane på følgende vis:

En multifunktionel golfbane ser virksomheden fra den brede offentligheds perspektiv. Ud over at tilbyde en arena af høj kvalitet til golf bidrager det med forskellige tjenester, som er nyttige for samfundet, f.eks. udvikling af den biologiske mangfoldighed, bevarelse af natur- og kulturmiljøer og tilgængelighed for det aktive friluftsliv uden at gå på kompromis med sikkerheden. For at skabe en multifunktionel golfbane kræves der et godt samarbejde, hvor alle parter har noget at vinde. Samarbejdet skal tilpasses de behov og udfordringer, som golfspillet og regionen står over for, og det skal omfatte forskellige grupper aktører som f.eks. kommuner, statslige myndigheder, foreningslivet, jordejere, beboere, erhvervslivet m.m. Tålmodighed, tillid, kommunikation og god forankring er nøglen til et vellykket samarbejdsprojekt.

Golfbanen benyttes således allerede af f.eks. cyklister, løbere, vandrere og andre friluftsinteresserede og man gør meget for at have en god dialog med lokale fritidsklubber omkring anvendelse og benyttelse af banearealet. Klubben har ikke haft ekstra udgifter i forbindelse med implementering af den Multifunktionelle Golfbane. Repræsentanter for klubben har deltaget i lokale borgenmøder hvor man har fortalt om de muligheder der er.

 

Fuglekasser

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Sydsjællands Golfklub har indledt et samarbejde om registrering af fuglearter i området og om indkøb og opsætning stærekasser og natuglekasser. I første omgang har man fået leveret 46 stk.

Stærens vigtigste føde er stankelben, og dem har vi masser af på de danske golfbaner– så mange, at de er blevet til et problem. Så derfor er golfbanen et perfekt sted for stærene, da de nemt vil kunne finde deres føde. Stærene medfører at vi får færre stankelben, som jo lægger æg i græs og greens. Larvernes føde er græsrødder, og når græsrødder er spist, er det nemt for krager og skader at grave larverne op og dermed forårsage store tørveskader, som man ofte har set på banerne på udsatte steder. Ud over det udbytte vi får ved opsætning af stærekasser, ja så er klubben med til at tilbyde et område at være på for stæren, som er i tilbagegang i Danmark.

Målet for antallet af stærekasser ifølge DOF er 130 stk. for at dække hele anlægget. For at nå det antal, har klubben opfordret sine medlemmer til at sponsorere en eller flere kasser á kr. 100,- pr. stk. og – som de nævner i opfordringen til medlemmerne: stærekassen kun er til stære – den skal ikke måle din hastighed på golfbanen….!

Udover stærekasser har man indkøbt 5 stk. natuglekasser. Natugler er rigtig gode til at tage muldvarpe. Muldvarpe kommer ofte over jorden om natten og kan bevæge sig over store afstande. På den måde håber man at kunne begrænse mange af de skader som muldvarpene laver. Der er rigtig gode erfaringer med at få natugler til at flytte ind i kasserne, da de ofte mangler rede pladser.

Med hensyn til økonomien har opsætningen af fuglekasserne faktisk betydet, at man har kunnet begrænse brugen af sprøjtemidler mod stankelben, brugen af gift og de ikke særlig humane fælder mod muldvarpe. De 46 kasser, som p.t. er opsat, har samlet kostet ca. kr. 4.600,-. DOF har betalt kr. 1.100,-, SGM har betalt kr. 1.100,- og resten er (som nævnt ovenfor) sponseret af medlemmerne. De sidste 80 stk. (pris ca. kr. 8.000,-) forventes helt sponseret af klubbens medlemmer. Ugle-kasserne har kostet ca. kr. 1.500,-i alt.

 

Rovfugledrager

I starten af 2017 opsatte man flere store flagstænger med en ROVFUGL som drage. Formålet med disse drager er at holde skader og krager væk, da disse spiser larver og efterlader store skader i græsset. Det har allerede vist at være meget effektivt. Lige nu er larverne væk og dragerne er taget ned, men man forventer at bruge dem igen efter behov, afhængig af tidspunkt på sæsonen.

De 4 drager klubben har lige nu, har hver kostet 800 kr. - dvs. i alt ca. 3.200 kr.

 

Biologisk nedbrydning

Ligesom det er tilfældet i landets private og offentlige skovområder, har Sydsjællands Golfklub besluttet at lade væltede træer og store grene ligge dér hvor de er faldet (med mindre det er til hinder for golfspillet i øvrigt) for derved at medvirke til at skabe et florerende mikrobiologisk miljø og en naturlig nedbrydning.

Flere steder på golfrunden kunne vi se resultatet af denne beslutning – og det er ligesom om at det giver et indtryk af en større naturlighed på den ellers meget veltrimmede golfbane med flotte tee-steder og hurtige greens. Klubben har ikke haft ekstra udgifter i forbindelse med disse aktiviteter.

 

Tordenly – også grøn!

Nu vi er ved alt det grønne i Sydsjællands Golfklub skal vi også nævne de 3 fantastisk flotte skure, hvor spillere kan søge ly når og hvis tordenvejret bryder løs. Som det ses af nedenstående foto, er disse skure grønne og tjener deres formål med bravur. I øvrigt oplyser Per at der er yderligere to tordenly-skure mere på vej!!