Golfsportens natur- og miljøfond

03/07 - 2019 |

Golfsportens natur- og miljøfond yder tilskud til natur- og miljøprojekter i de danske golfklubber/golfanlæg. Tilskud skal bidrage til forbedring af natur og miljø på de danske golfbaner. 
 

Hvad kan der søges til?

Støtte til projekter tildeles en dansk golfklub/golfanlæg, som ønsker at gennemføre én eller flere særlige aktiviteter/foranstaltninger til fremme af natur- og miljøindsatsen på deres golfbane. Indsatserne kan være et- eller flerårige.

Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til driftsudgifter.
 
En støtteværdig aktivitet kan for eksempel være: 

 • Fremme af miljøvenlig pleje af golfbanens arealer 

 • Informations- og oplysningsaktiviteter om natur og miljø til golfspillere 

 • Indførelse af renere teknologi  

 • Fremme af beskyttelsen og udvikling af flora og fauna

 • Fremme af beskyttelsen af kultur og landskab

 • Fremme af den multifunktionelle anvendelse, hvor golfbanen og områderne omkring eksempelvis kan bruges af andre end golfspillere

 • Effektivisering af ressourceforbruget

 • Fremme af grønt byggeri

 • Forureningsbegrænsende foranstaltninger

 • Etc.


 

Indkaldelse af projektansøgninger

Ansøgningsfristen er den 19. november 2021. Ansøgningen sendes til info@dgu.org

Eventuelle spørgsmål rettes til banechef Torben Kastrup Petersen på tkp@dgu.org eller mobil 40409102

 • Tilskuddets størrelse

  Den årlige pulje på 100.000 kr. kan uddeles i større eller mindre portioner til én eller flere ansøgere efter udvælgelses¬komiteens skøn. Der kan maximalt søges om 100.000 kr. til gennemførelse af et projekt. 

  Udvælgelseskomitéen kan vælge at støtte projektet i det ansøgte omfang eller med en del af det ansøgte beløb eller give afslag.

 • Hvem kan søge tilskud?

  Der ydes tilskud til golfklubber/golfanlæg gerne i partnerskab med interesseorganisationer inde- og uden for golfsporten.

  Tildelingskriterier ved udvælgelse af projekter
  Ansøgningen vurderes ud fra følgende parametre:
  - Projektets betydning for natur og miljø
  - Projektets inddragelse af interessenter
  - Projektets forankring i golfklubben
  - Projektets formidlingsmæssige potentiale

  Beslutning om udvælgelsen af støtteværdige projekter sker første gang ultimo november 2020, men udbetalingen til projekterne sker først i 2021, når projekterne af afsluttet.
   

 • Hvad skal ansøgningen indeholde?

  Ansøgning skal indeholdende følgende oplysninger:
  - Information om golfklubbens medfinansiering, der som udgangspunkt bør andrage omkring halvdelen af udgifterne til materialer og arbejdsløn. Oplysning om frivillige arbejdstimer kan efter komiteens skøn tages i betragtning som en del af medfinansieringen.
  - En beskrivelse af det ønskede projekt og dets betydning for naturen og miljøet.
  - En beskrivelse af den eventuelle multifunktionalitet
  - Budget og tidsplan
  - En beskrivelse af inddragelsen af interessenter og forankring i golfklubben
  - En beskrivelse af hvordan projektet formidles til golfsporten og omverdenen 
   

 • Behandling af ansøgninger og betingelser for tildeling af tilskud

  En udvælgelseskomité vurderer de indkomne ansøgninger og uddeler tilskud. Komitéen består af repræsentanter fra: 
  • DGU
  • Danish Greenkeeper Association
  • DIF
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Friluftsrådet

  Dansk Golf Unions bane- og miljøområde deltager med sekretariatsbistand. 

  Tildeling af tilskud er betinget af, at det ansøgte projekt ikke er påbegyndt på ansøgningstidspunktet.
   

 • Udbetaling af tilskud

  Udbetalingen af tilskuddet sker som udgangspunkt efter projektets gennemførelse samt ved modtagelsen af dokumentation herfor. I særlige tilfælde kan der mod behørig dokumentation for afholdte udgifter foretages deludbetalinger.

  Der skal indsendes dokumentation for udgifterne til afsluttede projekter, før udbetaling kan finde sted.
   

 • Bortfald af tilsagn

  Dansk Golf Union og Danish Greenkeepers Association kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud helt eller delvist bortfalder, hvis:

  - Ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen.
  - Betingelserne for tilsagn ikke længere er tilstede.

  Hvis tilskuddet er udbetalt, kan tilskuddet eller dele heraf kræves tilbagebetalt.