Kriterier for tællende turneringer 2020

23/05 - 2017 | Thomas Hartwich

Opdateret 20. februar
 

For at kunne tælle til ranglisterne skal turneringerne opfylde følgende kriterier:

 • Turneringerne skal være arrangeret af DGU eller af/i en golfklub med fuldt medlemskab af DGU. Undtaget herfor er professionelle turneringer.

 • Der kan som udgangspunkt kun være én ranglisteturnering pr. dag pr. klub. Internationale turneringer, samt DGU turneringer er undtaget fra denne regel, da f.eks. Elite Tour for damer og Junior Tour for piger spilles på samme bane.

 • Der må gerne være forskellige præmierækker (herrer/damer/piger/drenge/ynglinge/U16/etc.) i samme turnering

 • Turneringen skal oprettes i Golfbox (eller tilsvarende) således, at der beregnes en fælles CBA af samtlige spillere i samtlige rækker pr. runde.

 • Klubben skal oprette et turnerings login til ranglisteturnering@dgu.org. Dette udelukkende for at DGU kan sikre, at resultaterne overføres til alle de relevante nationale ranglister. I Golfbox kan et login til turneringen redigeres nederst på fanebladet ”OPSÆTNING”. Husk også at gøre det for allerede oprettede turneringer.

 • Af turneringsbetingelserne skal det fremgå, at deltagende spillere skal have et aktivt EGA handicap ved tilmeldingsfristens udløb, samt skal have enten professionel og/eller amatørstatus. Spillere med frataget amatørstatus kan ikke deltage. 

 • Ved WAGR tællende turneringer skal spillerens status (Amatør eller PGA) fremgå af resultatlisten. I Golfbox sker dette ved at sætte flueben ved "Spillerstatus" under "Resultatliste" i menuen "Opsætning/Offentliggørelse/Livescoring".

 • Turneringerne skal afvikles efter de gældende R&A Golfregler og præmierne skal overholde gældende Amatørregler og anbefalinger.

 • Turneringerne skal afvikles som åbne (spillere fra flere klubber og/eller lande kan deltage) for alle, der opfylder turneringens fastsatte alders- og HCP kriterie. Professionelle, herunder professionelle, der er i gang med at generhverve amatørststus og befinder sig i en prøvetid, skal kunne deltage - undtaget herfra er internationale amatørturneringer.

 • Turneringerne afvikles som slagspilsturneringer fra scratch (bruttoscores uden HCP) over min. 36 huller (OBS: min 54 huller ved WAGR turnering). DGU kan dog godkende 18 hullers turneringer - eks. D-tour SuperFuture rækkerne.

 • Maks. HCP-grænser for tællende turneringer: 18,0 (M) og 24,0 (K). Klubben må gerne sætte lavere grænser, alt efter køn og alder på deltagere i respektive rækker.

 • Herre og drenge (U19) turneringerne bør afvikles fra backtee, hvor disse forefindes. Alt afhængigt af de konkrete muligheder på den pågældende bane, så bør samtlige andre rækker afvikles fra klubtee, med mindre der er tale om internationale eller nationale mesterskaber.

 • Rækkerne skal være inddelt i de officielle aldersgrænser defineret af DGU, undtaget herfor er Præ-senior, U16 og U14.

 • Yngste alderskategori for tællende danske juniorturneringer til de nationale ranglister er som udgangspunkt U14. Undtaget herfor er DGU’s Årgangsmesterskaber, samt Junior Cup. WAGR har U16 som yngste alderskategori.

 • Max. 6 stk. wildcards til den arrangerende klub til spillere, som opfylder den maksimale HCP-grænse for pågældende køn. Dvs. hvis klubben har et lavere HCP for tilmelding end det maksimale, må der gerne gives wildcard til spillere op til den generelle grænse.

 • Ved overtegning udgår spillere med højeste handicap, alternativt dårligste ranglisteplacering.

 • Scorekort eller resultatliste med angivelse af Stableford point, samt CBA beregning, fra samtlige runder skal fremsendes til respektive hjemmeklubber senest første hverdag efter turneringen. Såfremt klubbens IT-system kan foretage elektronisk handicapregulering kan klubben foretage registrering af scorekortet, og overføre ændringen elektronisk til spillerens hjemmeklub. Spillerens scorekort skal gemmes i 2 måneder i den arrangerende klub og eventuelt fremsendes til spillerens hjemmeklub efter anmodning.

 • Resultatlister med CBA beregning og CR for samtlige spillere og samtlige rækker overføres til DGU's sekretariat senest første hverdag efter turneringen. Listerne skal oplyse om deltagernes DGU medlemsnummer. OBS: Dette gøres i Golfbox ved at koble de relevante rækker til den/de ranglister, som resultaterne skal figurere på. Vejledning her.

 • Caddy i junior- og ynglingeturneringer er ikke tilladt.

 

KRITERIER FOR OPTAGELSE AF RESULTATER PÅ RANGLISTERNE

For at registrere resultaterne kræves følgende kriterier opfyldt:

 • Kun amatører og professionelle spillere, samt professionelle, der er på vej til at generhverve deres amatørstatus og befinder sig i en prøvetid fastsat af DGU’s Amatør & Ordensudvalg – og som er fuldtids medlemmer af en fuldgyldig DGU-medlemsklub - optages på ranglisterne. WAGR er dog kun amatører.

 • Spillere, der i en periode har fået suspenderet deres HCP, eller er blevet idømt karantæne fra deltagelse i DGU turneringer og/eller klubarrangerede-ranglisteturneringer, kan i samme periode ikke få resultater optaget.

 • Det er spillerens pligt at gøre DGU opmærksom på evt. manglende eller fejlagtige registreringer af point, navn, klub etc.

 • Der beregnes en relativ score på samtlige spillere, der starter på en runde.

 • Ved afkortning af turneringen pga. vejrlig mv., er kun hele runder over 18 huller tællende.

 • Hver relative score registreres med én decimal og gennemsnittet vises ligeledes med én decimal.

 • Ved identisk gennemsnit på årets ranglister afgøres resultatet ved flest antal tællende scores og herefter, hvis stadig lige, ved laveste registrerede relative score, herefter næstlaveste etc.

 • En ”No Return” (NR) eller diskvalifikation (DQ) resulterer i en relativ score på +30.

 • I individuelle hulspilsturneringer, der starter med slagsspilskvalifikation (eks. DM for Juniorer), tæller de indledende slagspilsrunder.

 • Ved færre end 10 deltagere i en turnering kan der ikke beregnes CBA og resultatet er ikke tællende. For WAGR dame/pige turneringer er de dog tællende ved min. 8 deltagere.

 • Såfremt én eller flere runder erklæres ikke-tællende til HCP-regulering, er resultaterne fra disse runder heller ikke tællende til de nationale ranglister.

 • Ranglisterne er et gennemsnit af de 84 % bedste resultater (laveste relative scores).

 • Der skal registreres min. 2 scores før gennemsnittet offentliggøres på Senior, Veteran og Super-veteranranglisterne.

 • Der skal registreres min. 4 scores før gennemsnittet offentliggøres på øvrige ranglister.

 • Der skal registreres min. 8 scores for Drenge/Herrer/Ynglinge/Mid-age herrer for at opnå en placering efter 20. juli

 • Der skal registreres min. 6 scores for alle øvrige ranglister, for at opnå en placering efter 20. juli