Samarbejde med kommunen og interessenter

18/01 - 2017 |

Materialer til samarbejde med kommunen og interessenter

 

BØR

 • Klubben bør invitere relevante politikere og embedsmænd ud i klubben og på golfbanen for at skabe relationer og gensidig forståelse af hinandens behov og udfordringer.

 • Hvis klubben søger om fritagelse for grundskyld, bør klubben lade kommunen vide, hvad de fritagne penge går til. Nogle kommuner har betinget fritagelsen ved, at beløbet er øremærket f.eks. juniorarbejdet i klubben.

 • Klubben bør have kendskab til de grundlæggende forhold for klubben. For eksempel: Hvem ejer arealerne? Hvilke benyttelseskoder er arealerne kategoriseret efter i følge SKAT? Hvordan ser ejendomsvurderingen ud i forhold til de omkringliggende grunde?

 • Klubben bør lave tiltag for kommunens borgere f.eks. pensionister, juniorer eller andre grupper, som kommunen har interesse i at pleje. Hjælp kommunen med at tage ansvar for kommunens borgere.

 • Klubben bør fremhæve de sundhedsmæssige og sociale fordele ved at spille golf over for politikere og interesseorganisationer.

 • Klubben bør oplyse om alle deres aktiviteter til de relevante politikere for på den måde at vise, hvad klubben gør for lokalsamfundet.

 • Klubben bør lave tiltag for eleverne i kommunens skoler.

EN GOD IDÈ

 • Det er en god idé at lave en temadag for klubbens bestyrelsesmedlemmer og udvalg for at få en fælles mission for dialogen med myndigheder og interesseorganisationer. Ved et sådan møde kan man få indblik i de forskellige personers kompetencer og netværk, og få kortlagt de relevante interessenter.

 • Det er en god ide at udpege nøglepersoner i klubben til at varetage de forskellige områder, som klubben beslutter sig for at sætte ind på.

 • Det er en god idé at medsende DGU og DIF's opbakning til ansøgning om fritagelse for grundskyld. På den måde bliver kommunen gjort opmærksom på, at det er bakket op af de nationale hovedorganisationer.

 • Det er en god idé at tilbyde fleksjobs, elevansættelser, praktikanter, jobprøvning med videre, der sætter klubben i kontakt med kommunen, men også så klubben kan vise kommunen, at der blive taget et lokalt samfundsansvar.

 • I mange kommuner er der etableret et idrætsråd, der er et slags interessefællesskab for kommunens lokale foreninger. Det er meget forskelligt, hvordan idrætsrådene fungerer og er struktureret. Men det kan være en god idé at søge indflydelse gennem idrætsrådet i kommunalt regi.

 • Det er en god idé at søge indflydelse via Friluftsrådets kredse, der i lighed med idrætsrådene kan være en effektiv indgang til de kommunale beslutninger, og en god mulighed for at fremme dialogen med andre friluftsorganisationer.

 • Det er en god idé at se på golfbanens potentialer i relation til at kunne anvende arealerne på en multifunktionel måde. Eksempelvis kan der foretages initiativer på golfbanens arealer, der styrker natur og friluftsliv. På denne måde kan golfklubben bidrage til lokalsamfundet på andre parametre end golf.

 • Det er en god idé at bede kommunen om hjælp til pasning af grønne arealer eller søge tilskud til bygninger, som er offentligt tilgængelige.