Tillæg til Amatørreglerne

08/02 - 2017 | Henriette Krøyer

I henhold til Dansk Golf Union's vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer følger de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte amatørregler. 

Amatørreglerne findes her: https://www.danskgolfunion.dk/manualer/ogg/2019/da/topic/amatorreglerne

Amatørreglerne

Herudover bør der nævnes følgende fortolkninger, der er baseret på R&A Decisions til Amateur Status:

 

VEDR. GAVEKORT JFR. DEFINITIONEN PÅ SIDE 158

Begrebet ”et andet detailled” betyder, at et gavekort godt må udstedes af et rejseselskab til anvendelse i forbindelse med køb af en ferierejse inden for en bestemt periode efter præmiemodtagerens eget valg, under forudsætning af, at værdien ikke overstiger grænserne i Regel 3-2a. R&A oplyser, at gavekortet herved bruges på samme måde som ved køb af varer i en butik, i modsætning til anvendelse til dækning af en regning. Samme fortolkning gælder vedrørende gavekort til hotelophold, middag på restaurant mv. Gavekortet må altså ikke svare til modtagelse af kontanter eller dække en udgift, præmiemodtageren alligevel skulle afholde.

 

REGEL 2-2. KONTRAKTER OG AFTALER

En amatørgolfspiller må indgå kontrakt eller aftale med Dansk Golf Union eller en tredjepart (herunder, men ikke begrænset til en professionel agent eller sponsor), under bestemte forudsætninger, som specificeres i reglen. Der henvises i note 2 til Regel 6-5 vedrørende stipendier, hvoraf fremgår, at en amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må modtage uddannelseslegater eller stipendier, såfremt betingelserne herfor er godkendt af Dansk Golf Union. Det anbefales at Dansk Golf Union kontaktes i hvert enkelt tilfælde for at sikre, at tredjepartskontrakter og/eller aftaler eller godtgørelse af turneringsudgifter er tilladt efter de gældende stipendieregulativer. Amatør & Ordensudvalget er af den opfattelse, at der kan fortolkes modsætningsvis fra denne bestemmelse, således at det ikke er fornødent for en amatørgolfspiller uden dygtighed eller anseelse i golfat søge om godkendelse.

 

REGEL 3. PRÆMIER PRÆMIESTØRRELSER

Den maksimale præmiestørrelse er kr. 5.500. Hole in one En amatørgolfspiller må tage imod en præmie, der overstiger værdigrænsen i Regel 3-2 a, herunder en pengepræmie for hole–in-one lavet under en runde. Note: En sådan hole–in–one skal laves under spil af en runde golf og skal være en tilfældig hændelse. Separate turneringer, turneringer afholdt andre steder end på en golfbane (f.eks. på driving range eller golfsimulator) og puttekonkurrencer gælder ikke med hensyn til denne klausul og er underlagt de restriktioner og begrænsninger, som fremgår af Regel 3-1 og 3-2a.

 

REGEL 4. UDGIFTER

Bemærk under 4-2 at en amatørgolfspiller må modtage rimelig godtgørelse af turneringsudgifter, der ikke overstiger de faktisk udlagte udgifter og at det anbefales at kontakte DGU i tilfælde af, at der modtages stipendium, for at sikre, at godtgørelse er tilladt efter de gældende stipendieregler.

 

REGEL 4.2g Udgiftsgodtgørelser til sponserede handicapturneringer

Vil du som arrangør søge om godkendelse af sponseret udgiftsgodtgørelse ved deltagelse af finaleturnering i udlandet iht. amatørregel 4-2g, skal du udfylde og indsende denne blanket:

Ansøgning om godkendelse af rejseudgifter ved deltagelse i sponseret handicapturnering (Word)
 
 

REGEL 6. UDNYTTELSE AF DYGTIGHED ELLER ANSEELSE I GOLF

Den generelle bestemmelse i 6-1 omhandler at en amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf ikke må udnytte denne dygtighed eller anseelse for at opnå økonomisk udbytte.


Reklamer på tøj og golfbags

Regel 6-1 fastlægger, at bestemmelserne kun gælder for en ”amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf”.


Uddybning

Reglerne om reklamer på tøj og udstyr vedrører som nævnt kun "amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf". Hvis en almindelig ikke-elite amatørspiller vil have reklamer på sit tøj m.v., vedrører det kun spilleren selv - eller hans klub, hvis der er tale om et klubhold, hvor klubben vel gerne vil have spillerne til at fremtræde på en rimeligt pæn måde. Det betyder, at almindelige spillere må have alle de reklamer på tøjet, som vedkommende (og evt. klubben) måtte finde er rimeligt og pænt.

Dog gælder det ikke for "amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf ". Sådanne spillere er spillere på landsholdet, eller som repræsenterer klubben eller Danmark i internationale scratchturneringer. Tøj fra en kommerciel sponsor til individuelle sådanne elitespillere må slet ikke have nogen reklame på sig overhovedet, bortset fra tøjets varemærke - samt en eventuel arrangement-sponsors mærke sammen med arrangementets mærke. Modtager elitespillerne derimod tøjet som deltagere på et hold, må de foruden fabrikatmærket have ét eller flere (og alle spillere det samme) sponsormærker med en omkreds på maksimalt 220 mm i alt på hvert klædningsstykke. Også når de efterfølgende optræder individuelt i det pågældende klædningsstykke. På golfbags må ét sponsormærke have en omkreds på maksimalt 500 mm. Der må godt være forskellig sponsorreklame (fra forskellige sponsorer) på hvert klædningsstykke, men det skal være ens for hele holdet - eller i hvert fald for spillere ”of skill or reputation”.

DGU anbefaler dog, at alle spillere på holdet får samme klædningsdragt for ikke at risikere, at klædningsstykkerne til de bedste opfattes som "individuelle" og dermed ulovlige.

Bemærk: Undtagelse under regel 6-2 vedrørende brug af navn og billede.

Undtagelse: En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golfmå tillade brug af sit navn eller billede til at promovere: (a) Dansk Golf Union; eller (b) En anerkendt velgørenhedsorganisation (eller linende værdig sag), eller (c) betinget af Dansk Golf Unions tilladelse, enhver golfturnering eller anden begivenhed, som anses for at være i spillets interesse eller ville bidrage til spillets udvikling. Amatørgolfspilleren må ikke modtage vederlag, godtgørelse eller økonomisk udbytte, direkte eller indirekte, for at tillade sådant brug af sit navn eller billede. Hermed har DGU f.eks. mulighed for at tillade unionens store sponsorer at benytte fotos af landshold.

Bemærk Regel 6-2 Note 2: Begrænset navn og logo identifikation er tilladt på udstyr og tøj. Yderligere oplysning om denne Note og den korrekte fortolkning heraf findes i ”Decisions on the Rules of Amateur Status”


Uddybning

Reglerne om navn på tøj og udstyr vedrører kun "amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf ". For disse spillere er det kun tilladt at have synligt navn på tøj- og udstyrsdele såfremt der ikke er andre sponsormærker end tøjet/udstyrets normale mærke. Navnet må maksimalt have en omkreds af 500 mm på golfbag og paraply - og 220 mm på klædningsstykker.

 

REGEL 6-6. MEDLEMSKAB

Kontanter og klubkontingent er omfattet af bestemmelserne om at modtage betaling for spil, og må ikke bruges som præmier til amatører. Regel 6-6- fastlægger: En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må tage imod et tilbud om medlemskab af en golfklub eller privilegierne ved en golfbane uden fuld betaling for den pågældende type medlemskab eller privilegium, medmindre et sådant tilbud udgør et incitament til at spille for klubben eller banen.

Denne bestemmelse må fortolkes således, at der modsætningsvis ikke er noget til hinder for at en amatørgolfspiller der ikke har dygtighed eller anseelse i golf, frit kan modtage et sådant tilbud. Ved amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må der som udgangspunkt gælde en formodning for, at tilbud netop fremsættes som et incitament til at spille for klubben eller banen, så bevisbyrden for at det ikke er tilfældet vil påhvile klubben/banen og amatørspilleren. Men det er fortsat således at kontanter og klubkontingent ikke må bruges som præmier.

 

REGEL 9. GENINDTRÆDEN I AMATØRSTATUS

Det er DGU v/Amatør- og Ordensudvalget, som er bestemmende myndighed og dermed afgør, om spillere ved overtrædelse af reglerne mister deres amatørstatus. A&O har ligeledes myndighed til at lade spillerne generhverve amatørstatus.
Der er i Regel 9-2b fastsat retningsregler for længden af den periode, hvor en spiller, der har mistet sin amatørstatus, skal overholde amatørreglerne før ansøgning om generhvervelse af amatørstatus kan imødekommes. Perioden beregnes i forhold til overtrædelsens varighed.

Under 6 år Minimum 1 år.
6 år eller mere Minimum 2 år.

Blanket til ansøgning om generhvervelse af amatørstatus (word)

Nedenfor findes svar på typiske spørgsmål i forbindelse med generhvervelse af amatørstatus

FAQ vedr. amatørstatus (PDF)

 

 

TILLÆG: HOLDNING VEDRØRENDE HASARDSPIL

Bemærk at der ikke er indvendinger mod uformelt hasardspil eller væddemål blandt individuelle golfspillere eller grupper af golfspillere, når det er sekundært i forhold til spillet.

Nedenfor finder du materiale med betydning for sagen: R&A: Guidelines for Golf Scholarships and Bursaries. Findes på www.randa.org under Downloads & Free publications.