Vejledning til lønkompensationsordningen i anledning af COVID-19

20/03 - 2020 |

- Opdateret den 1. april 2020 – opdateringer markeret med rød.

 

Den endelige lovgivning

Lovforslaget om lønkompensation (L 141, FT 19-20) er vedtaget endeligt af Folketinget d. 24. marts 2020. Lovforslaget er undervejs blevet foreslået ændret, og der er sket løbende tilpasninger. Denne vejledning er således opdateret i forhold hertil. Det skal fortsat bemærkes, at loven ikke giver svar på alle spørgsmål, så der er endnu uklarhed om visse dele af modellen for lønkompensationen. Kommentarerne i denne vejledning er således ud udtryk for, hvilke vilkår, der p.t. forventes at ville gælde.  

Golfklubber i Danmark, der som følge af Coronavirus-epidemien står over for at skulle afskedige mindst 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, kan som alternativ til afskedigelserne vælge at hjemsende de pågældende medarbejdere med 1 dags (24 timers) varsel og søge delvis lønkompensation for fraværsperioden i medfør af det såkaldte Lønkompensationsordning, som er uddybet i regeringens ”Aktstykke nr. 108”.

Ved hjemsendelse suspenderes medarbejderens almindelige arbejdsforpligtelse, men derudover består ansættelsesforholdet som udgangspunkt uændret i hjemsendelsesperioden. Medarbejderen bevarer således sin anciennitet og genoptager arbejdet på det ansættelsesvilkår, der var gældende forud for hjemsendelsen.

Lønkompensationsordningen giver mulighed for, at klubber kan iværksætte opsigelser af medarbejdere inden den dato, hvor klubben hjemsender medarbejdere med henblik på at modtage lønkompensation under ordningen. Der er dog ikke mulighed for at søge lønkompensation for disse allerede opsagte medarbejdere, der fortsat er ansat under deres opsigelsesperiode. Ordningen åbner også op for, at der inden iværksættelse kan laves frivillige aftaler om lønnedgang.

 

Loven kan findes her

Det tilhørende aktstykke kan findes her

 

Erhvervsministeriet har endvidere den 25. marts 2020 udstedt en bekendtgørelse til loven, som kan findes her

DET ANBEFALES AT DENNE BEKENDTGØRELSE GENNEMGÅS GRUNDIGT, DA DEN INDEHOLDER GANSKE MANGE SVAR PÅ TIDLIGERE UAFKLAREDE ELEMENTER.

 

 

Hvilken kompensation kan klubben modtage?

Lønkompensationen kan gives til klubben, hvis klubben betaler medarbejderen fuld løn i kompensationsperioden. Der kan opnås 75% af de samlede lønudgifter for de omfattede medarbejderes fulde, udbetalte bruttoløn månedligt (inklusiv pension, tillæg mv.), dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat funktionær. For ikke-funktionærer kan lønkompensationen udgøre 90%, dog maksimalt 30.000.

Det bemærkes, at såfremt der allerede er ansøgt, vil der ikke skulle søges igen om det højere beløb. Tjek gerne den praktiske håndtering heraf yderligere, men efter det oplyste, vil der ske en automatisk regulering heraf.

Se bekendtgørelsen ovenfor fra Erhvervsministeriet for uddybning.

 

I hvilken periode kan ordningen anvendes?

Kompensationsperioden er fra 9. marts 2020 – 8. juni 2020.

Ordningen kan konkret anvendes af klubben fra 9. marts 2020, men bortfalder så snart klubben varsler eller afskediger medarbejdere af økonomiske årsager.

Hvis arbejdet genoptages, indtræder medarbejderne i deres oprindelige ansættelsesvilkår og lønkompensationen ophører derfra.

 

Klik her: Skabelon til hjemsendelse af medarbejder (word-dokument)

 

 

Betingelser for anvendelse

  Kommentarer

GÆLDER REGLERNE FOR GOLFKLUBBER?

  

Klubben skal være i registeret CVR-registret. Foreninger, fonde mv. er kun omfattet af ordningen, hvis de modtager mindre end halvdelen af de ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

 

30 % ELLER 50 MEDARBEJDERE PÅTÆNKES OPSAGT

 

Klubben skal stå overfor at skulle varsle afskedigelser på grund af Covid-19 for minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Der tælles ’hoveder’ – dvs. uanset hel – eller deltidsansættelser.

Hjemsendelsen skal være et reelt alternativ til afskedigelse.

Det er klubben, er suverænt beslutter hjemsendelsen og kan varsle hjemsendelse med en dags varsel, dette uagtet at medarbejderne er uenige heri.

Der skal forventeligt konstant være tale om, at 30% af medarbejderstaben (uafhængig af om der reelt kun er én ansat i klubben) er hjemsendte og klubben kan derfor vælge at hjemsende "30%" af den arbejdsstyrke, der er i klubben på det pågældende tidspunkt. Der kan tillige tilbagekaldes medarbejdere undervejs (som så falder ud af ordningen) så længe der til stadighed er 30% hjemsendte.

Forventeligt kan der deles en fuld hjemsendelse. Dette er uafklaret, men der er en formodning for, at man f.eks. kan sende én medarbejder hjem i lige uger og en anden hjem i ulige uger. Hvordan der kan ske deling er ikke afklaret, men der formodes at være et vidt skøn for, hvordan det synes driftsmæssigt mest hensigtsmæssigt.

INGEN FYRINGER

 

Der må ikke ske opsigelser af medarbejdere i lønkompensationsperioden som følge af økonomiske årsager. Hvis dette sker (også af medarbejdere, der ikke er omfattet af ordningen), da bortfalder retten til kompensation fra tidspunktet for opsigelse.

Denne begrænsning i at foretage opsigelser gælder for opsigelser i hele klubben og alle medarbejdergrupper.

Hvis der under anvendelse af ordningen opstår et behov for at foretage opsigelser, bortfalder retten til lønkompensation fra det tidspunkt, hvor klubben varsler opsigelsen. Den modtagne kompensation bevares frem til dette tidspunkt, hvor opsigelser på grund af økonomiske forhold varsles.

’ANSAT FØR 9. MARTS 2020’

 

De pågældende medarbejdere skal være ansat før d. 9. marts 2020.

Medarbejdere - for hvem der er indgået kontrakt før den 9. marts 2020 med tiltrædelse efter ordningen ikrafttrædelse - kan blive omfattet af kompensationsordningen fra den faktiske tiltrædelse.

Vedrørende sæsonansatte er de alene ’ansat’, hvis de har en reel ansættelsesaftale om tiltrædelse, som er indgået inden 9. marts 2020. Dette skal konkret vurderes. Hvis ansættelsen er stoppet (også i forhold til beregning af anciennitet), da vil der være en formodning for, at disse medarbejdere ikke er ’ansat’ i lovens forstand. 

ANDRE AFTALER

 

At klubben fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse af medarbejdere uden løn.

Der skal ikke være hjemsendt efter f.eks. overenskomst uden løn.

FULD LØN

 

Klubben skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden.

De fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde eller have andet arbejde i det tidsrum, hvor arbejdet ellers udføres for klubben, men skal hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn [Se skabelon herfor nedenfor, som konkret skal tilpasses antal fridage].

Det bemærkes, at der kan være PRO’er, som tillige driver selvstændig virksomhed ved siden af selve ansættelsen i klubben. Denne selvstændige virksomhed kan fortsættes på sædvanlig vis (hvis muligt), men det er vores opfattelse, at der ikke kan ske udvidelser af aktiviteterne til at finde sted også i stedet for ansættelsen. Der må med andre ord ikke kunne ske ’dobbelthonorering’ for en del af tiden i hjemsendelsen, hvor der både modtages løn og indtægt fra selvstændig (udvidet) virksomhed. 

Vedrørende provisionslønnede er det vanskeligt at sige, hvorvidt der med sikkerhed skal udbetales provision, når banen er lukket. Det beror på en konkret vurdering, og der er ikke givet retningslinjer herfor i loven.

Klubben har mulighed for at lave frivillige aftaler om nedgang i løn inden indtrædelse i lønkompensationsordningen. Dette sådan, at medarbejderne i hjemsendelsesperioden modtager en lavere løn, og klubben kompenseres herefter. Hvis klubben vælger ensidigt at varsle lønnedgang, kan ordningen ikke anvendes for den pågældende medarbejder (men godt for andre), da en ensidigt varslet ændring vil blive sidestillet med en opsigelse.

ORDNINGENS START OG SLUT

 

Lønkompensationsperioden begynder ved hjemsendelsen af den første berørte medarbejder og afsluttes fra den dag, hvor klubben varsler eller afskediger medarbejdere som følge af økonomiske årsager.

Klubben kan som udgangspunkt kun søge om lønkompensation én gang i kompensationsperioden. Ved behov for yderligere hjemsendelser end først antaget, kan der søges igen.

 

5 FRIDAGE

 

De  De enkelte medarbejdere, som klubben søger lønkompensation til, skal afvikle ferie, og/eller afspadsering på i alt 5 dage i løbet af kompensationsperioden, hvis perioden varer i de fulde 3 måneder.

Der er ikke krav om fridages afholdelse, hvis der forinden er indgået aftale om lønreduktion.

De 5 dage reduceres forholdsmæssigt for hjemsendelser i en kortere periode (og sker eventuelt ved efterfølgende regulering). Ved en måneds hjemsendelse skal der således eksempelvis afholdes 1/3 af de 5 dage.

De 5 dage skal tillige forventeligt forholdsmæssigt reduceres for deltidsmedarbejdere, men dette er ikke adresseret i loven.

Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til 5 dage, skal der afholdes fri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.

Klubben kan ikke modtage lønkompensation for disse 5 dage.

ØVRIGE STØTTEORDNINGER

 

Klubben må ikke kunne få dækket de samme omkostninger fra øvrige støtteordninger indført som følge af Covid-19, f.eks. kompensationsordning for arrangører af arrangementer med +1.000 deltagere.

Det omhandler alene løndele, som er dækket af lønkompensationsordningen.

UNDER HJEMSENDELSE OG GENINDTRÆDELSE/ÆNDRINGER UNDERVEJS

 

En medarbejder er under hjemsendelsesperioden

omfattet af sine sædvanlige ansættelsesvilkår, men arbejdspligten er suspenderet.

Klubben kan med 1 dags varsel forlange, at medarbejderen genindtræder i arbejdspligten, hvorved medarbejderen er omfattet af de fulde ansættelsesvilkår, der var gældende på hjemsendelsestidspunktet

Klubben kan undervejs opjustere antallet af hjemsendte medarbejdere, hvis der opstår et behov herfor. Klubben kan tillige genindkalde en del af de medarbejdere, der er hjemsendt med lønkompensation, hvis der opstår behov for deres arbejdskraft. Efterfølgende skal klubben tilbagebetale for meget udbetalt lønkompensation for den periode, hvor medarbejderen var kaldt tilbage på arbejde. 

HUSK; Det er vigtigt, at betingelsen om hjemsendelse af minimum 30 % eller 50 lønmodtagere opretholdes i hele perioden, idet klubben i modsat fald ikke vil være berettiget til lønkompensation fra det tidspunkt, hvor betingelsen ikke længere er opfyldt. 

 

Hvordan søger klubben?

Klubben skal ansøge om lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen. Fra den 25. marts 2020 kan der ansøges om lønkompensation på www.virksomhedsguiden.dk.

Lønkompensationen udbetales på baggrund af klubbens oplysninger om det antal medarbejdere, som ellers skulle være afskediget som følge af Covid-19-situationen, men som i stedet hjemsendes. Oplysningerne skal omfatte bl.a. medarbejdernes beskæftigelsesgrad, medarbejdernes løn, perioden for hjemsendelse samt tro- og love-erklæring på de indsendtes oplysninger rigtighed. Der foreligger endnu uklarhed over, hvordan myndighederne vil administrere ordningen, men på baggrund af de foreliggende oplysninger må klubben forvente at skulle dokumentere følgende:

 

  • Klubben skal angive og begrunde hvilken periode de forventer arbejdsmangel, dog maksimalt over en periode på tre måneder påbegyndt tidligst den 9. marts 2020 og som afsluttes senest 8. juni 2020.

  • Medarbejderne skal i ansøgningen og den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer.

  • Klubben skal efter udbetalingen af lønkompensation dokumentere medarbejdernes lønniveau, at medarbejderen har været ansat før den 9. marts 2020, og at klubben har hjemsendt de omfattede medarbejdere i den angivne periode. I dokumentationen skal der bl.a. indgå attestation fra en eventuel faglige repræsentant på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt.

  • Erhvervsstyrelsen vil endvidere pålægge enhver klub at anvende revisorbistand.

 

Skabelon til hjemsendelse af medarbejder (word-dokument)

 

Hvad skal der ske?

Rent praktisk skal de pågældende medarbejdere hjemsendes, før ansøgningen om lønkompensation kan indgives til Erhvervsstyrelsen. Klubben, som overvejer at gøre brug af ordningen, skal derfor først sikre sig, at betingelserne for at opnå lønkompensation er opfyldt, og at dokumentationskravene kan opfyldes.

Når hjemsendelsen sker af de enkelte medarbejdere, skal der – efter forhandling - fastsættes, hvornår den periode, hvor medarbejderen ikke modtager løn, skal afholdes. Dagene skal placeres forholdsmæssigt over hjemsendelsesperioden, og klubben skal, under hensyntagen til klubbens forhold, så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønske herom. Den endelige beslutning er klubbens, men det er et krav, at dagene skal placeres forholdsmæssigt. Det betyder f.eks., at såfremt medarbejderen er hjemsendt i 3 måneder, skal de 5 dage placeres jævnt over perioden. Det kan f.eks. ske ved, at 2 af dagene placeres i den første måned, 2 dage placeres i den anden måned, og 1 dag placeres i den sidste måned af hjemsendelsesperioden.

Det kan generelt anbefales, at klubberne følger med i udviklingen på:

www.virksomhedsguiden.dk

 

- og eventuelt gennemgår den supplerende beskrivelse af ordningen på:

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/loven-om-lonkompensation-er-nu-vedtaget/