Vilkår og forretningsbetingelser

05/04 - 2017 | Henriette Krøyer

  1. En bruger, der ikke længere ønsker at være registreret hos Dansk Golf Union skal rette skriftlig henvendelse til info@dgu.org med anmodning om fjernelse.

  2. Dansk Golf Union kan uden begrundelse stille yderligere betingelser for registrering af en eller flere brugere.

 1. Levering og fortrydelsesret

  1. Dansk Golf Union leverer forskellige online-tjenester.

  2. Er levering betinget af betaling, påbegyndes levering umiddelbart efter modtagelse af betaling. Er levering ikke betinget af betaling, påbegyndes levering umiddelbart efter bindende indgået aftale.

  3. Mange af Dansk Golf Union online-tjenester er tjenester i form af formidling af oplysninger. Er oplysningerne leveret, er ydelsen modtaget og kan ikke tilbageleveres.

 2. Persondataloven, Markedsføringsloven og udlevering af oplysninger

  1. Ved registrering som bruger samtykker bruger til Dansk Golf Unions elektroniske behandling af brugeroplysninger i overensstemmelse med reglerne herfor i lov om behandling af personoplysninger.

  2. Alle oplysninger, der bliver afgivet ved registrering som bruger, behandles fortroligt og opbevares på en sikret database hos Dansk Golf Union.

  3. Dansk Golf Union videregiver ikke oplysningerne til tredjemand eller andre personer, medmindre brugeren har givet sit direkte samtykke. Tilsvarende foretager Dansk Golf Union ikke adressering eller udsendelse af tilbud for tredjemand, medmindre brugeren har afgivet direkte samtykke.

  4. Et sådant samtykke kan gives ved selve brugerregistreringen eller på et senere tidspunkt.

  5. Dansk Golf Union forbeholder sig ret til elektronisk at sende relevant information, nyheder eller tilbud til registrerede brugere i overensstemmelse med markedsføringsloven. E-mails som udsendes, kan indeholde logo eller virksomhedsnavne fra Dansk Golf Union leverandører eller lignende.

  6. En bruger, der ikke ønsker at modtage elektroniske henvendelser fra Dansk Golf Union, kan til enhver tid frabede sig dette ved at sende en mail til info@dgu.org

  7. Udlevering af oplysninger, herunder fx brugeroplysninger sker i overensstemmelse med retsplejeloven § 299 eller i form af en retskendelse. Dog forbeholder Dansk Golf Union sig ret til at udlevere oplysninger til politi, forsikringsselskab, Forbrugerstyrelsen eller advokat når det vurderes nødvendigt.

 3. Immaterielle rettigheder  

  1. Al information, fx tekst, grafik, logo, software, koder, scripts på sitet, danskgolfunion.dk, er Dansk Golf Unions ejendom. Anvendelse, herunder men ikke begrænset til, modificering, kopiering eller distribution af sites information skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området.

  2. Intet i nærværende betingelser skal betragtes som givende brugeren nogen som helst rettigheder til Dansk Golf Unions immaterielle rettigheder.

 4. Ansvarsfraskrivelse

  1. Dansk Golf Union fraskriver sig ethvert ansvar for tab, indirekte tab eller følgeskader ved udnyttelse af de tjenester, der stilles til rådighed og ydes på danskgolfunion.dk.

  2. Således kan Dansk Golf Union uanset årsag heller ikke gøres ansvarlig for tab som fx skyldes: IT nedbrud, force majeure, hærværk, terror, boykot, strejke eller andre forhold, som er uden for Dansk Golf Unions kontrol, eller ikke med rimelighed burde have forudset eller overvundet.

  3. Dansk Golf Union formidler kun kontakten mellem brugerne af online-tjenesterne og forholder sig ikke til indhold, afgivne data eller priser.

  4. Uden at begrænse indholdet af den foregående ansvarsfraskrivelse, kan Dansk Golf Unions erstatningsansvar på intet tidspunkt overstige DKK 100,- uanset ansvarsgrundlag og tabets årsag.

 5. Lovvalg og værneting

  1. Alle Dansk Golf Union tjenester er underlagt dansk ret. Ved uoverensstemmelser mellem Dansk Golf Union og bruger, skal dansk ret finde anvendelse på forholdet.

  2. Værneting er sagsøgtes hjemsted.

 6. Generelle forretningsbetingelser for danskgolfunion.dk

  1. Nærværende generelle forretningsbetingelser angiver hvilke rettigheder og forpligtelser, der opstår ved anvendelse af de online-tjenester, som Dansk Golf Union udbyder gennem dette site, danskgolfunion.dk.

  2. Enkelte af tjenesterne har individuelle betingelser, som supplerer de generelle forretningsbetingelser. Anvendes en tjeneste, der har individuelle betingelser, og er der modstridende oplysninger mellem de generelle forretningsbetingelser og de individuelle betingelser, går de individuelle betingelser forud for de generelle betingelser.

  3. Enkelte af Dansk Golf Unions tjenester stilles gratis til rådighed, mens andre tjenester forudsætter betaling. Koster en tjeneste penge, bliver brugeren inden den endelig accept af transaktionen orienteret om betalingen samt prisen inkl. moms.

  4. Alle priser angivet på danskgolfunion.dk er angivet i DKK.

  5. Dansk Golf Union forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at ændre de generelle forretningsbetingelser, såfremt det er nødvendigt eller lovgivningsmæssigt påkrævet.

 7. Betingelse for anvendelse af Dansk Golf Unions tjenester

  1. Som bruger skal forretningsbetingelserne læses og accepteres, herunder de individuelle betingelser som enkelte tjenesterne har.

 8. Brugerregistrering

  1. Personer med DGU-kort skal acceptere, at Dansk Golf Union ved brugerregistrering henter de nødvendige registrerede medlemsoplysninger fra DGU-basen (Base, der indeholder medlemsoplysninger den enkelte golfklub har videregivet til Dansk Golf Union).

  2. Personer med medlemskab af GolfBox skal acceptere, at Dansk Golf Union ved brugerregistrering henter de nødvendige registrerede medlemsoplysninger fra GolfBox A/S. De af GolfBox A/S modtagne brugernavn og password, giver herefter adgang til anvendelse af tjenesterne på site.

  3. Brugeren har ansvaret for, at de registrerede oplysninger er fyldestgørende, korrekte og opdaterede. Brugeren kan altid tjekke oplysningerne i Golfbox, hvor der også kan foretages nødvendige rettelser.

  4. Ved angivelse af falske registreringsoplysninger, misbrug eller mistanke om misbrug af brugeridentitet eller lignende, forbeholder Dansk Golf Union sig ret til at indstille, slette, afvise eller på anden måde nægte en eller flere bestemte brugere registrering/adgang tjenesterne.  

  5. En bruger forpligter sig til skriftligt at meddele Dansk Golf Union, ved mistanke om misbrug af den person