3.1 DANSK GOLF UNIONS RETTIGHEDER OG PLIGTER

DGU er øverste handicapmyndighed i Danmark, og er som sådan ansvarlig for at rate de danske klubbers baner, samt at afgøre tvister som ikke kan afgøres lokalt. DGU har ret til at indhente handicapoplysninger i form af en spillers handicapregister fra de danske klubber.

3.3 MEDLEMSKLUBBERNES RETTIGHEDER OG PLIGTER

Hver klub er handicapmyndighed for sine hjemmeklubmedlemmer, og er ansvarlig for at EGA Handicapsystemet overholdes. Klubben skal opretholde et handicapregister på alle medlemmer, og må ikke slette et sådant for en udmeldt spiller. Klubben skal ligeledes nedsætte en handicapkomité på minimum 3 medlemmer som skal udføre deres pligter ifølge § 3.4.

Klubben må om ønsket indføre krav om EGA Handicap i udvalgte turneringer. DGU anbefaler at der indføres et krav om EGA handicap i større åbne turneringer og klubmesterskaber, men at spillere med et klubhandicap tillades at deltage i klubturneringer, eller som minimum gives en fair mulighed for, om ønsket, at deltage indtil et EGA handicap er opnået.

3.4 HANDICAPKOMITEEN

Skal have overblik over alle tællende runder og skal sikre at alle scorekort returneres, der i modsat fald vil blive betragtet som en NR.

Skal før enhver tællende turnering sikre at der forefindes en liste over deltagere som var tilmeldt før tee off (startlisten kan fungere som en sådan).

Skal tillige have adgang til navnelister over alle deltagere som har valgt at ville spille en EDS runde. En sådan liste bliver tilfredsstillet af registreringer af EDS runder i et computersystem.

Kan i klubber, hvor der er indført mulighed for, at medlemmerne selv registrerer deres scorekort via EDB, kan bestemme at gruppe 1-6 spillere og deres markør selv kan registrere scorekort fra EDS-runder, hvorefter reguleringen træder i kraft straks.

Er en selvregistreret EDS runde ikke godkendt af markøren inden for 14 dage, kan handicapkomitéen godkende eller afvise denne som en tællende runde.

Skal opretholde et handicapregister med korrekt udregnede handicaps for alle hjemmeklubsmedlemmer, der til enhver tid er opdateret og hvori tællende runder er indført i kronologisk orden.

Skal sørge for at turneringskomitéen udregner en CBA efter alle tællende 18-hullers runder der håndteres elektronisk og med min. 10 deltagere

Skal på forespørgsel overføre en spillers handicapregister til en ny hjemmeklub.

Kan benytte sig af retten til at suspendere en spillers handicap i henhold til § 3.13

Har ret til sammen med turneringskomitéen at erklære en runde som ikke tællende før start på grund af dårligt vejr og/eller bandforhold.

Skal ved årsskiftet gennemføre en HR for alle handicapgruppe 1-5 hjemmeklubsmedlemmer

3.5 SPILLERENS PLIGTER OG RETTIGHEDER

Spilleren har pligt til at sætte sig ind i Handicapsystemet, og efter bedste evne bidrage til at bestemmelserne bliver fulgt af spilleren selv og af andre. Gentagne og åbenlyse brud på bestemmelserne kan medføre til suspension af handicappet for en kortere eller længere periode. Som markør skal spilleren bidrage til at bestemmelserne følges på banen og ved udfyldning af scorekort og evt. selvregistrering.

Spilleren må kun have ét handicap og ét handicapregister. Dette handicap gælder overalt, også i andre klubber som spilleren måtte være medlem i. Spilleren må kun have én hjemmeklub, dog to hvis spilleren i perioder bor i udlandet mere end 3 måneder.

Spilleren skal sikre at han/hun står på deltager-/startliste til en tællende turnering eller som minimum have informeret markør og markeret scorekort før en påbegyndt EDS runde. Spilleren skal efter en tællende runde altid aflevere et scorekort underskrevet af en markør, eller sørge for at selvregistrere. Tællende scores fra udlandet skal også afleveres.

Spilleren er ansvarlig for selv at justere sit handicap før tællende runder hvis tidligere runder endnu ikke er registreret i handicapregistret. CBA skal indgå i beregningen men hvis denne er ukendt bruges CBA=0.

Spilleren skal for at bibeholde sit EGA Handicap aflevere min. 4 tællende scores pr. år, OG der skal inden for en 2 årig periode være afleveret min 8 scores

En spiller skal ved skifte af hjemmeklub bede sin nye hjemmeklub om at overføre handicapregistret for min. de seneste 2 år. Dette skal ske inden første score registreres i den nye hjemmeklub.

3.6 TÆLLENDE SCORES

En tællende score skal være spillet under handicapbetingelser (se definition)

Herudover:

 • Alle spillere i handicapgruppe 2-6 kan også spille 9-hullers turneringer og EDS (se ændring 2020)
 • En 9-hullers runde må ikke være del af en 18-hullers runde, og runden er således tællende fra det første spillede hul. Der kan maksimalt afleveres én 9-hullers score pr. dag
 • I DK må Gruppe 1 også aflevere scores fra en EDS-lignende 18-hullers runde. Runderne indtastes i Golfbox, men er ikke handicapregulerende i 2020. Alle disse scores indgår i beregningen af det nye Handicap fra 2021.

3.6.1 TÆLLENDE TURNERINGER

Ønsker man at afholde en tællende turnering er der kun 2 krav som skal overholdes (se §3.6.1d):

 1. Instansen som afholder turneringen (fx. Turneringsudvalget, eliteafdelingen, herre/dameklubben etc) skal være godkendt af klubben (bestyrelsen) til at afholde tællende turneringer
 2. Efter turneringen skal der forefindes en liste over deltagere som var tilmeldt før tee off. En startliste kan være god til dette, men det kan også “bare” være en liste som man skal skrive sig på inden turneringen påbegyndes. Det centrale er at turneringsafholderen kan sikre sig at alle som ønskede at deltage har afleveret deres scorekort, og alternativt registrere de manglende som “No Return”.

Spillere må således ikke kunne vælge deres deltagelse i en turnering til/fra baseret på deres spil eller andre forhold – man skal være tilmeldt inden start og altid aflevere et scorekort efterfølgende.

Den letteste måde at afholde en tællende turnering er at oprette den i klubbens turneringsadministrationssystem (evt. uden en startliste). Dermed er man sikret 1) klubbens/bestyrelsens godkendelse (tildelt login til systemet) og 2) at der findes en liste over tilmeldte som skal reguleres efterfølgende.

En runde er tællende selvom (se komplet liste i 3.6.2)

 • Runden aflyses af komiteen – CBA bliver Reduction Only (RO)
 • Spilleren diskvalificeres for “tekniske forseelser” hvor scoren kan etableres på trods af diskvalifikationen.
 • Runden spilles med en lokalregel om lejeforbedring, som også kaldes “spil med oplæg” og i nogle tilfælde Vinterregler
 • Spilleren afleverer en NR
 • Runden afvikles som en gunstart
 • Spilleren vælger at spille EDS i en aflyst runde
 • Der er spillet med reduceret antal tildelte slag i slagspil

En runde er ikke tællende hvis (se komplet liste I 3.6.3)

 • Spilleren diskvalificeres for forhold, som ikke kan tillades ifht EGA Handicapsystemet. Generelt for overtrædelser af Golfreglerne, der kan have givet en fordel.
 • Runden spilles med en eller flere partner(e) (fx holdturneirng). Dog anses spillere, som deltager i individuelle turneringer (fx visse Company Days), der spilles efter Golfreglerne herfor (inklusiv forbuddet mod at give/modtage råd), hvor der efterfølgende udregnes holdpræmier, ikke som at have spillet som partnere. I sådanne turneringer er holddeltagere således IKKE partnere ifht Golfreglerne, og runden kan være tællende.
 • Eksempel: I en individuel klubturnering med individuelle placeringer ønsker komitéen også efterfølgende at udregne holdpræmier på baggrund af de 3 bedste scores i en bold. Forudsat at turneringen er opsat som en individuel turnering og deltagerne er informeret om at der skal spilles efter reglerne herfor, kan en sådan turnering godt være handicaptællende. Deltagerne skal informeres om at turneringen er handicaptællende.

I DK gælder ligeledes at selvom der er spillet med reduceret handicaptildeling, kan der efterfølgende foretages regulering, men med fuld handicaptildeling. Dette gælder ikke for stableford og par turneringer.

3.7 COMPUTED BUFFER ADJUSTMENT (CBA)

Nogen gange afvikles en golfrunde under forhold som er “unormale” i forhold til hvordan banen er rated, for eksempel ved ekstreme vejrforhold og specielt svære baneopsætninger. Selv under disse forhold kan en runde være tællende forudsat at handicapbetingelserne er til stede. Når spilleforholdene er “unormale” i en sådan grad at det opleves som uretfærdigt at påvirke handicappet kan en beregning kompensere for disse spilleforhold og denne udregning kaldes CBA. Se flowchart bagerst i vejledningen og/eller EGA’s online CBA Appendix for en grundig gennemgang: http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/cba_appendix.pdf

I beregningen sammenlignes feltets præstation i forhold til bufferzonen med en forventet præstation baseret på feltets sammensætning og størrelse. Hvis præstationen falder uden for grænseværdierne kan det føre til en justering af spillernes bufferzoner.

CBA skal udregnes for alle 18 hullers turneringer som håndteres elektronisk

Kun handicapgruppe 1-4 indgår i beregningen mens gruppe 1-5 påvirkes.

De mulige udfald af CBA er: +1, 0, -1, -2 og -2/RO

CBA’en bruges til at justere spillerens bufferzone inden en regulering af handicappet udregnes.

Der skal være minimum 10 spillere i feltet for at udregne en CBA

CBA’en udregnes i Danmark pr runde

Hvis en runde aflyses bliver CBA=0 og Reduction Only

Yderligere forklaring

Baseret på feltets sammensætning af handicapgrupper udregnes et procentantal som forventes at score i deres bufferzone.

Ud fra denne tabel udregnes en øvre og nedre grænse:

HCP Gruppe 1 2 3 4
P1 P2 P3 P4
øvre p-værdi 53,5% 45,0% 43,5% 48,0%
nedre p-værdi 31,0% 27,5% 28,0% 34,0%

Hvis feltet fx alene består af gruppe 3 spillere er grænserne 45% og 27,5% (består feltet fx af halvt gruppe 1 og halvt gruppe 2, vægtes disse og grænserne bliver 49,25% og 29,25%)

Herefter ses på hvor mange scorede i deres bufferzone.

Hvis den ligger mellem 27,5% og 45,0% så er CBA 0.

Hvis flere end 45% har scoret i bufferzonen eller bedre så er CBA +1.

Hvis der er under 27,5% der scorer i deres bufferzone, ser man på om vi kan komme over 27,5% ved at flytte spillernes bufferzone med -1. Hvis det bringer antallet over 27,5% så er CBA -1.

Hvis der skal -2 i bufferzone til for at komme over 27,5% så er CBA -2 og endeligt hvis der skal mere end -2 til så er CBA -2/RO.

Der ses således kun på hvorvidt en spiller er i sin bufferzone (eller en kunstig justeret bufferzone) og ikke hvor langt man evt er fra den. Dvs at der er ingen forskel på om man har scoret 10 point eller 25 point.

3.8 EDS

En EDS runde er en tællende runde spillet under handicapbetingelserne, som ikke er en turneringsrunde. En sådan runde kan afvikles på alle USGA og CONGU ratede baner (se 3.6.1b)

I DK skal en EDS runde FORUDREGISTRERES.

Dette kan gøres ved at informere sin markør på første teested, at han ønsker at spille en EDS runde (9 eller 18 huller), og notere dette på scorekortet inden runden påbegyndes. En 9-hullers runde må ikke være del af en 18-hullers runde, og runden er således tællende fra det første spillede hul.

Foretages en selvregistrering I klubbens computersystem/app skal denne markeres med EDS og markøren informeres på første teested.

I klubber hvor det er teknisk og praktisk muligt at forudregistrere en EDS runde i klubbens computersystem, og få dette anført på scorekortet inden runden, er det en godkendt måde at registrere en EDS runde. Ens markør bør stadig informeres om at der er tale om en EDS runde inden denne påbegyndes.

Registreres en EDS runde på en af klubben opsat EDS-liste, bør markøreren stadig informeres inden runden påbegyndes.

Alle EDS runder skal omregnes til Stableford og der skal ALTID afleveres et scorekort. Manglende aflevering af EDS-scores registreres som en NR (der fører til regulering af handicap), og flere sådanne udeladte scores er misbrug som kan medføre Komitéens suspension af spillerens handicap.

Bemærkninger:

I DK er tællende 9-hulsrunder tilladt for alle grupperne 2-6, og der kan maksimalt afleveres én pr dag. En tællende 9-huls runde må ikke være del af en 18-hullers runde, og runden er således tællende fra det første spillede hul.

I DK må Gruppe 1 også aflevere scores fra en EDS-lignende 18-hullers runde. Runderne indtastes i Golfbox, men er ikke handicapregulerende i 2020. Alle disse scores indgår i beregningen af det nye Handicap fra 2021.

Se ændringer 2020.

At spille EDS er et personligt valg, som en spiller ikke kan pålægges. Komitéer bør derfor ikke indføre turneringsbetingelser der indeholder et krav om at spille EDS for at deltage/modtage præmier – sådanne turneringer bør gøres til tællende turneringer.

Udenlandske EDS runder (gælder også turneringsrunder)

Det er tilladt at aflevere EDS eller turneringsrunder fra alle udenlandske baner som er rated efter USGA Course Rating System – dvs at den har en Course Rating og Slope Rating.

Det er kun muligt for spillere at selvregistrere runder fra danske baner, da disse er kendt og opdateret i systemet, og udenlandske EDS runder skal derfor afleveres i sekretariatet til indtastning. Indtastningen foregår simpelt ved at indtaste banens navn, antal stableford point samt Par, CR og Slope. Skulle der være tale om flere scorekort fra samme bane, bibeholdes oplysningerne i GolfBox således det er meget få informationer der skal tastes.

3.9 SPILLEHANDICAP

Spillehandicap er det antal slags som en spiller modtager til spil på 18 huller fra et givent tee på en given bane. Spillehandicappet vil fremgå af teestedets konverteringstabel og udregnes på følgende måde:
Handicapgruppe 1-5:

Handicapgruppe 6:
Spillehandicap = Handicap + Spillehandicapsdifference

For spil på 9-huller findes en separat udregning, men i danske klubber hvor der ikke findes en separat 9-hullers rating, bruges ovennævnte formel og slag fordeles på de relevante huller efter handicapnøglen som ved normalt spil over 18 huller.

Spillehandicappet udtrykkes ved et heltal. Eksempel: 17,5 ≈ 18. Plus Handicap følger ikke de konventionelle afrundingsregler for tal der ender med en decimal på 5 – disse afrundes også “opad” dvs mod nul. Eksempel: 1,5 ≈ 1.

I hulspil med handicap, hvor matchen afgøres ved sudden death fordeles handicapforskellen på ny fra 19 hul og frem. De tildelte slag fordeles efter handicapnøglen.

3.10 STABLEFORD

Alle tællende runder skal omregnes til Stableford point

Omregningen skal foretages for hvert hul ved at fratrække bruttoscoren fra antallet af tildelte slag på hullet, for at finde nettoscoren. Nettoscoren omregnes til Stableford point ifølge nedenstående tabel og summeres til en total for runden. Totalen danner grundlag for reguleringen af handicappet. Der skal benyttes fuldt spillehandicap ved udregningen.

Det indebærer at en runde spillet til handicap giver 36 Stableford point. Hvis en spiller i handicapgruppe 1-6 spiller 9 huller lægges 18 point til for at finde en total score.

Eksempel: Resultatet efter 9 huller er 17 point. Resultatet for runden (18 huller) bliver dermed 35 point (17+18).

3.11 ETABLERING AF EGA HANDICAP

For at opnå et EGA Handicap, skal en spiller aflevere mindst en Stableford score over 18 eller 9 huller, som er spillet under handicapbetingelser, på en rated bane. Det maksimale EGA Handicap er 54 for både mænd og kvinder, men DGU anbefaler at nye golfere starter med et klubhandicap på 72

Der er to metoder til at opnå et EGA Handicap:

*Metode 1 * – fra et eksisterende klubhandicap:

En spiller reguleres i handicap efter reglerne i § 3.12 og når en given regulering resulterer i et handicap på 54 eller lavere er dette spillerens første EGA Handicap.

Eksempel: En spiller i klubhandicap 57 afleverer en score på 40 Stableford point. Klubhandicappet fratrækkes et helt slag for hvert point over 36 (40-36=4) således spillerens nye EGA Handicap er 53 (57-4).

Metode 2 – som første handicap:

Er spilleren ikke i besidelse af et klubhandicap over 54 udregnes spillehandicappet efter følgende formel:

Spillehandicap = 54 + spillehandicapsdifferencen for det spillede teested

Et EGA Handicap tildeles når en spiller har afleveret én 18 eller 9 hullers score, på 36 point eller bedre, og handicappet udregnes efter følgende formel:

Første EGA Handicap = 54 – (Stableford point – 36)

Ved spil over 9 huller fordeles spillehandicap efter handicapnøglen og resultatet tillægges 18 point.

Eksempel: Spillehandicapsdifferencen på et givet teested er 4 og spilleren tildeles således 58 slag (54+4) som fordeles efter handicapnøglen. Spilleren opnår 38 Stablefordpoint og tildeles et EGA Handicap på 52 – udregnet som: 54 – (38-36)

En spiller kan først tildeles et EGA handicap når spilleren har fået et Golfkørekort

Det er tilladt for en handicapkomité at tildele et lavere handicap hvis den har beviser for at dette bedre afspejler spillerens spillestyrke.

3.12 REGULERING AF HANDICAP

Alle tællende scores skal arkiveres som Stablefordscores og i kronologisk rækkefølge. Herudover skal en spillers handicapregister indeholde alt relevant information om de indberettede scores (se 3.12.2 for en detaljeret liste)

Hvis en spiller afleverer en tællende Stableford score i bufferzonen ændres handicappet ikke. Hvis en spiller afleverer en tællende Stableford score under spillerens bufferzone eller registreres for en NR øges handicappet med 0,1 for spillere i handicapgruppe 1-5.

Hvis en spiller afleverer en tællende Stableford score over bufferzonen reduceres spillernes handicap til en sats pr. Stableford point over bufferzonen. Denne sats afgøres af spillernes handicapgruppe.

Regulering af handicap i forbindelse med tællende turneringer skal først udregnes efter bufferzonen er justeret for CBA’en.

Handicap reguleres ifølge denne tabel:

Afleveres en tællende 9-hullers runde tillægges 18 point til totalen efter 9 huller. Denne total sammenholdes med bufferzonen for 9 huller.

Når en spillers handicap skal reduceres fra en højere handicapgruppe til en lavere handicapgruppe, skal det reduceres til den sats, der passer til højere kategori kun så langt som til at bringe handicappet ind i den nederste kategori og den resterende del af reduktionen skal bruge satsen for den relevante lavere gruppe.

Eksempel: Hvis en spiller som har handicap 19.1 (handicapgruppe 4) afleverer en Stableford score på 42 point, nedsættes hans handicap som følgende:

19,1 – (2 × 0,4) = 19,1 – 0,8 = 18,3, hvilket bringer spilleren ind i gruppe 3, herefter er reduktionen 0,3 pr point hvilket giver: 18,3 – (4 × 0,3) = 18,3 – 1,2 = 17,1

En spillers handicap kan ikke reduceres til en handicapgruppe hvori man ikke kan aflevere den type score det drejer sig om. En spiller kan således ikke reduceres til handicapgruppe 1 på baggrund af en EDS, og en spiller kan ikke reduceres til handicapgruppe 2 på baggrund af en 9-hullers score.

Ændringer i handicap skal registreres hurtigst muligt og en spiller er selv ansvarlig for at regulere sit handicap efter en tællende runde hvis denne endnu ikke er registreret i handicapregistret.

3.13 SUSPENSION OG TAB AF HANDICAP

Hvis en spiller gentagne gange eller groft overtræder EGA Handicapsystemet kan DGU eller hjemmeklubben suspendere spillerens handicap.

Forsøg på at omgå systemet inkluderer men er ikke begrænset til at undlade at aflevere EDS eller tællende turneringsrunder, samt at opnå en unfair konkurrencefordel ved bevidst ikke at spille til sit bedste i mange tællende runder alene med det formål at opnå et ikke passende højt handicap. Sådanne overtrædelser skal dog være beviselige til handicapkomitéens tilfredsstillelse.

Suspension af handicap skal behandles I hjemmeklubbens handicapkomité og må ikke gennemføres uden først at informere spilleren og tillade vedkommende at præsentere sin sag. Afgørelser truffet af hjemmeklubbens handicapkomité kan ankes til DGU’s handicapkomité.

En spiller med et suspenderet handicap kan ikke deltage i nogen golfrelateret aktivitet som kræver et handicap.

3.14 GENERHVERVELSE AF HANDICAP

Følgende principper gælder for generhvervelse af handicap:

 1. Generhvervelse indenfor 12 måneder: handicappet sættes til det samme som før.
 2. Generhvervelse efter en periode ud over 12 måneder: Spilleren tildeles et nyt handicap ifølge reglerne i § 3.11, dog under hensyntagen til spillerens alder, tidligere handicap og periodens længde således spilleren tildeles et handicap, som Handicapkomitéen anser som værende i overensstemmelse med spillerens aktuelle, reelle spillestyrke.

En spiller må ikke tildeles et nyt handicap i handicapgruppe 1 uden tilladelse fra DGU.

3.15 HANDICAPREVISION (HR)

Kort forklaring af HR:

Minimum 8 Stableford scores inden for en maksimal 2 årig periode omregnes til et forventet handicapinterval hvor spilleren burde ligge inden for, for at have produceret disse scores. Ligger spillerens reelle handicap under dette interval skal handicappet øges til den nederste grænse i intervallet, og ligger det over skal det sænkes til den øvre grænse (dog under hensyntagen til en maksimal handicapgruppeafhængig justering)

Se flowchart bagerst i vejledningen og/eller EGA’s online HR Appendix for en grundig gennemgang: http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/handicap_review_appendix.pdf

Handicapkomitéen skal udføre en handicaprevision som en årsrevision for alle spillere i gruppe 1-5 med effekt fra d. 1/1. Den gennemføres manuelt i løbet af januar måned og skal være afsluttet d. 31/1.
En spilller som ønsker et revideret handicap mellem de årlige handicaprevisioner, skal anmode handicapkomitéen om en skønsmæssig regulering – se § 3.16

Handicaprevisionen baseres på minimum 8 tællende scores afleveret inden for en periode på et år – perioden kan dog udvides til to år hvis der ikke er afleveret 8 scorekort. Udvides perioden til 24 måneder kan der maksimalt hentes 4 yderligere scores fra perioden 13-24 måneder.

Såfremt en handicaprevision ikke gennemføres pga et utilstrækkeligt antal tællende scores ændres spillerens handicapstatus fra EGA Handicap til Klubhandicap. (Dog ikke hvis EGA Handicap er erhvervet i sæsonen op til Handicaprevisionen)

Genetablering af EGA handicap

Et klubhandicap i gruppe 1-5 kan genetableres som EGA Handicap ved at indlevere minimum tre tællende scores (EDS eller turneringsscores).

Alternativt til at aflevere 3 scores, kan et EGA handicap genetableres ved at indlevere et tilstrækkeligt antal scores, til at kunne gennemføre en ny handicaprevision (det samlede antal tællende scores over en 12/24 måneders periode når op på 8).

Eksempel: En spiller har 6 tællende scores indleveret over en 24 måneders periode, og har mistet sit EGA handicap ved den årlige Handicaprevision. Han indleverer yderligere 2 EDS scores, således der er tilstrækkelig basis for en handicaprevision (8 scores). Handicapkomitéen gennemfører en ekstraordinær individuel handicaprevisionen for denne spiller og justerer evt spillerens EGA handicap

Handicapkomitéen anbefales at gennemføre de af revisionens foreslåede reguleringer, men det er altid komitéens afgørelse. Handicapkomitéen bør således være opmærksom på specielle situationer som kan føre til en uhensigtsmæssig regulering.

3.16 SKØNSMÆSSIG REGULERING AF HANDICAP BASERET PÅ “ALMINDELIGT SPIL

Når en handicapkomité har betydelige beviser for at en spillers handicap ikke reflekterer spillerens spillestyrke må komitéen regulere handicappet som den anser nødvendigt for at for at reflektere spillestyrken – dog ikke med mindre en et helt slag. Enkelte høje eller lave scores udgør dog ikke alene et betydeligt bevis på et behov for at foretage en skønsmæssig regulering.

Ved afgørelsen om en spiller skal skønsmæssigt reguleres bør handicapkomitéen se på al tilgængelig information om spillerens spillestyrke, herunder men ikke begrænset til (i) hvor hyppigt spilleren i løbet af en sæson opnår score til neutral zone eller bedre, (ii) spillerens resultater i hulspilturneringer, four-ball turneringer mm, (iii) tællende scorer, der er ødelagt af ét eller flere dårlige huller, (iv) dokumenterede private scorer, og (v) spillerens generelle mobilitet og eventuelle sygdomshistorie.

Handicapkomitéen bør som minimum udregne en individuel handicaprevision for spilleren og lade denne være styrende i vurderingen. En individuel handicaprevision må dog aldriv være eneste grundlag for en skønsmæssig regulering.

I spillerens scorearkiv kan der udregnes en individuel HR såfremt der er afleveret et tilstrækkeligt antal runder inden for de seneste 12 (evt. 24 måneder). Udregningen er den samme som til den årlige HR og resultatet er således det samme handicapinterval. Denne funktion findes i spillerens scorearkiv:

Ved behov for større ændringer er det ikke et krav at holde sig til de maksimale tilladte ændringer, men komitéen kan bruge intervallet som hjælp til at finde det handicap som er passende. Hvorvidt det er helt til den nærmeste grænse eller måske endda til midten af intervallet er op til den enkelte komité som afvejer alle tilgængelige informationer.
Er der behov for at hæve en spillers handicap er der ikke som ved den normale regulering en grænse ved handicap 36. Det vil sige at en skønsmæssig regulering godt kan resultere i at et handicap hæves over 36.

I Golfbox præsenteres resultaterne således:

Handicapkomitéen bør tillige være opmærksom på om yderligere indleverede tællende scores og en kommende årlig handicaprevision alene vil kunne regulere handicappet tilstrækkeligt.

ANBEFALINGER TIL HANDICAPKOMITÉEN

Handicapkomitéen bør være sammensat af repræsentanter fra flest mulige spillergrupper og med god kendskab til medlemmernes spillestyrke. Beslutninger om større ændringer af en spillers handicap end en normal regulering tilsiger skal træffes af en samlet komité. Møder bør afholdes regelmæssigt gennem sæsonen og i særdeleshed i forbindelse med den årlige handicaprevision.

En vigtig opgave for handicapkomitéen er at informere klubbens spillere og frivillige om hvordan EGA Handicapsystemet fungerer. Det er vigtigt at der skabes forståelse for og en positiv holdning til handicapsystemet således alle spillere i klubben følger bestemmelserne for aflevering/registrering af tællende runder. Det er specielt vigtigt at forklare hvilke runder som er tællende, og være medvirkende til at indføre en kultur i klubben hvor alle forstår at golf bliver meget sjovere for alle hvis man har et handicap som reelt afspejler ens spillestyrke.

Need more help with this?
Læs vejledninger til Spillere og Klubber her

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.