Regel 7.1c Fjerne et handicap

I yderste konsekvens kan en Handicapkomité vælge at fjerne en spillers Handicap for en periode. Det bør kun ske, når en spiller bevidst og/eller gentagne gange ikke lever op til systemet, og spilleren skal altid underrettes først.

Når et Handicap skal genindsættes, bør det være på det niveau, som Handicapkomitéen mener er udtryk for spillerens nuværende spillestyrke og alternativt genindsætte Handicappet på det tidligere niveau.

DGU kommentar:

Hvis en spiller forser sig imod handicapsystemet, er det klubbens Handicapkomite, der i første omgang træffer afgørelse om suspension eller fortabelse af spillerens handicap.

Denne afgørelse skal træffes under overholdelse af de almindelige sagsbehandlingsregler, der sikrer, at spilleren får lejlighed til at udtale sig, forstår hvad han bliver ’dømt’ for og får vejledning mht. anke. Se evt. DGU’s vejledning om sagsbehandling i disciplinærsager

Spilleren kan anke Handicapkomiteens afgørelse til DGU’s Handicapkomite, som kan beslutte, at anken skal tillægges opsættende virkning, så spilleren beholder sit handicap indtil der er truffet afgørelse i ankesagen.

DGU’s Handicapkomites afgørelse kan kun ankes videre til DGU’s Amatør- og Ordensudvalg af spilleren, hvis afgørelsen går ud på suspension eller fortabelse af handicap for en periode af 6 måneder eller mere. Klubben kan ikke anke DGU’s Handicapkomites afgørelse, da klubbernes handicapkomiteer er forpligtet til at følge instrukser fra DGU’s Handicapkomite.
Amatør- og Ordensudvalget kan tillægge anken dertil opsættende virkning som beskrevet ovenfor, og dets afgørelse i sagen er endelig.