Aktiv sæson
Den periode, hvor tællende scores fra et givet område indleveres til handicapformål, som besluttet af det autoriserede forbund, hvor runden spilles.

Almindeligt spil
Når der ikke spilles i en organiseret turnering, og spillerne spiller:

 • En privat runde, eller
 • I en turnering, der ikke er organiseret af en Komité.

Autoriseret forbund
En enhed, der er autoriseret til at implementere og administrere Handicapreglerne inden for sin jurisdiktion i overensstemmelse USGA og R&A’s struktur, og som udfører sit ansvar, som det er delegeret fra den autoritet, som autorisationen kommer fra.

En sådan enhed skal være et multi-nationalt, nationalt eller regionalt forbund, federation eller union.

Bogey-spiller
En spiller med et Handicap på ca. 20,0 for herrer og ca. 24,0 for damer.

Cap
Den procedure, der reducerer eller begrænser det tal, som en spillers Handicap kan stige med i sammenligning med spillerens Laveste Handicap. Cap-proceduren har to udløsningspunkter:

 • Soft cap – det punkt, hvorefter der er en reduktion i den opadgående bevægelse i et Handicap.
 • Hard cap – det punkt, som sætter et maksimum for den opadgående bevægelse i et Handicap.

(Se Regel 5.8)

Course Rating
En bedømmelse af sværhedsgraden for en golfbane for en scratch-spiller under normale bane- og vejrforhold. (se Appendix G).

Exceptionel score
Et Handicapresultat, der er mindst 7,0 slag bedre bedre end spillerens Handicap på det tidspunkt, hvor runden blev spillet (se Regel 5.9).

Godkendelse af score
Bekræftelsen af en spillers score. Dette kan bekræftes på to måder:

(Se Regel 4.4)

Golfbane
Et område, hvor der spilles golf og som består de følgende fem områder, som defineret i Golfreglerne:

 1. Det generelle område,
 2. Teestedet, som en spiller skal starte fra, når et hul spilles,
 3. Alle strafområder,
 4. Alle bunkere, og
 5. Greenen på det hul, der spilles.

Hvert hul kan have mange teesteder, og til handicapformål består en golfbane af et udvalgt sæt af teesteder – èt teested for hvert hul. Således skal hvert sæt af teesteder have en separat Course Rating og Slope Rating, som også inkluderer én for hvert køn, hvor det er passende.

Golfklub
En organisation, der gennem sin tilknytning til et autoriseret forbund har ret til at administrere og varetage Handicaps for de spillere, der har valgt denne klub som deres hjemmeklub i overensstemmelse med bestemmelserne i Handicapreglerne.

For at være kvalificeret til denne tilknytning, kan en golfklub skulle leve op til visse krav, som bestemt af det autoriserede forbund.

Golfreglerne
Golfreglerne, som godkendt af USGA og R&A, inklusiv enhver Standard lokalregel, som Komitéen anvender for spil på golfbanen.

Handicap
Talværdien for en spillers demonstrerede spillestyrke, beregnet ud fra Slope Ratingen for en golfbane af normal sværhedsgrad (dvs. en bane med en Slope Rating på 113) (se Regel 5.2).
Kaldes også Handicapindex.

Handicapkomité
Den enhed, nedsat af en golfklub, som er ansvarlig for at sikre, at der leves op til de krav, som Handicapreglerne eller det autoriserede forbund stiller til golfklubben (se Regel 1.3) og Appendix A).

Handicapnøgle
Den værdi, der er tildelt til hvert hul på en golfbane for at vise, hvor tildelte handicapslag gives eller modtages (se Appendix E).

Handicapreglerne
Handicapreglerne som godkendt af USGA og R&A og administreret af det autoriserede forbund inden for deres jurisdiktion.

Handicapresultat
Forskellen mellem en spillers Handicapscore og Course Rating, som også tager hensyn til Slope Rating og PCC (justering af spilleforhold). Det er den numeriske værdi, der tildeles for en score, opnået på en golfbane på en bestemt dag, og som er indtastet i spillerens scorearkiv.

Et Handicapresultat skal være en 18-hullers værdi eller et tilsvarende, beregnet resultat.

(Se Regel 5.1)

Handicaprevision
En procedure, gennemført af Handicapkomitéen, for at bestemme om et Handicap har brug for at blive reguleret for et hvilket som helst medlem, som har valgt deres golfklub som hjemmeklub (se Regel 7.1a og Appendix D).

Handicapscore
En spillers bruttoscore, inklusive alle strafslag, justeret for:

 • At spilleren overskrider sin maksimum hulscore
 • At et hul ikke spilles, eller
 • At et hul er startet, men spilleren ikke spiller i hul

(Se Regel 3).

Hjemmeklub
En spillers primære golfklub, udvalgt af spilleren til at sikre, at spillerens Handicap varetages i overensstemmelse med Handicapreglerne.

Ikke-aktiv sæson
Den periode, hvor scores fra et givet område ikke kan indleveres til handicapformål, som besluttet af det autoriserede forbund, hvor runden spilles.

Jurisdiktion
Det geografiske område i hvilket det autoriserede forbund administrerer Handicapreglerne.

Justeret Spillehandicap
Spillehandicappet, justeret med en eventuel Spillehandicapjustering eller af turneringsbetingelserne. Dette repræsenterer det faktiske antal slag, som spilleren giver eller modtager for den runde, der spilles.

Laveste Handicap
Det laveste Handicap, opnået af en spiller over de 365 dage op til dagen, hvor runden, der er forud for den nuværende, blev spillet.

Medlem
Et individ, som melder sig ind i en golfklub på den måde, som klubben bestemmer, og som tillader spilleren at opnå et Handicap.

Netto Dobbelt Bogey
En score lig med Par på et hul, plus to slag og justeret med ethvert handicapslag, som gælder på det hul. En Netto Dobbelt Bogey på et hul er en spillers maksimumscore til handicapformål (se Regel 3.1).

Netto Par
En score lig med Par, justeret med ethvert handicapslag, som gælder på det hul (se Regel 3.2).

Par
Den score, som en scratch-spiller normalt ville forventes at opnå på et hul under normale bane- og vejrforhold, hvilket indeholder muligheden for 2 slag på greenen (se Appendix F). Det autoriserede forbund eller golfklubben, hvis tilladt af forbundet, er ansvarlige for at fastsætte Par (se Appendix A).

PCC (justering for spilleforhold)
Den statistiske beregning, der fastslår, om forholdene på en spilledag er forskellig fra normale spilleforhold i en sådan grad, at det påvirker spillernes resultat betydeligt.

Eksempler på forhold, der kunne påvirke spilleres resultat:

 • Baneforhold,
 • Vejrforhold, og
 • Baneopsætning.

(Se Regel 5.6)

DGU Kommentar:
PCC kan resultere i en justering på -1, 0, +1, +2 eller +3 og anvendes i beregningen af Handicapresultater for alle spillere. Minus betyder, at banen har spillet “lettere end normalt” og plus, at banen har spillet “sværere end normalt”.

Scorearkiv
Et arkiv af spillerens tællende scores sammen med:

(Se Appendix B).

Scoretype
En beskrivelse, der identificerer den type af tællende score, der optræder i en spillers scorearkiv (se Appendix B).

Scratch-spiller
En spiller med et Handicap på 0,0.

Slope-Rating
En indikation af den relative sværhedsgrad af en golfbane for spillere, som ikke er scratch-spillere, sammenlignet med spillere, som er scratch-spillere (se Appendix G).

Spillehandicap
Det antal handicapslag, som en spiller modtager – før en eventuel Spillehandicapjustering – for spil fra et specifikt teested, som bestemt ud fra Slope Rating og Course Rating minus Par (se Regel 6.1).

Spillehandicapjustering
Den procentdel af et Spillehandicap, der anbefales for at skabe en fair konkurrence mellem alle spillere, der deltager i et bestemt spilleformat (se Appendix C).

Strafscore
En score, der indtastes efter Handicapkomitéens afgørelse for en spiller, der ikke indleverer en tællende score, når det er krævet (se Regel 7.1b).

Tilladt spilleformat
Et spilleformat, der er fundet egnet til handicapformål, som besluttet af det autoriserede forbund, hvor runden er spillet.

Tredjepartsgodkendelse
En proces, hvormed en score kan blive bekræftet eller udfordret.

Tællende score
En score fra et tilladt spilleformat, som lever op til alle gældende bestemmelser i Handicapreglerne (se Regel 2).