Følgende Standard lokalregler giver nogle eksempler på, hvordan Komitéen kan vælge at tage fat på spørgsmålet om spilletempo. Komitéen kan vedtage andre lokalregler, der er passende for de ressourcer, der er til rådighed for dem, og derfor er dette ikke en udtømmende liste.

Andre forslag til retningslinjer findes på RandA.org.

K-1 Maksimal tid for hele eller en del af runden

Formål. I turneringer, hvor der kun er få eller ingen dommere på banen, kan det være ønskeligt for Komitéen at formulere en simpel lokalregel, der fastlægger en tidsfrist, som den finder passende for spillere for at fuldføre runden og/eller et bestemt antal huller. Disse tidsfrister varierer afhængigt af antallet i grupperne og spilleformen. Hvis en gruppe overskrider den fastsatte frist og er ude af position på banen, straffes hver spiller i gruppen.

Standard lokalregel K-1

“Hvis en gruppe afslutter runden [eller angiv antallet af huller] mere end startintervallet bag gruppen foran og over [angiv tid, for eksempel 3 timer 45 minutter] fra tidspunktet for start af [eller angiv efter behov] får alle spillere i gruppen et strafslag [eller angiv efter behov].”

K-2. Hul-for-hul og slag-for-slag retningslinjer for spilletempo

Formål. I turneringer, hvor der er et tilstrækkeligt antal officials på banen, kan Komitéen indføre et sæt retningslinjer for spilletempo, der tillader et bestemt tidsforbrug for hvert hul, og hvis så spillerne overstiger den tid, fastsætter en maksimal tid til at spille hvert slag.

Standard lokalreglen nedenfor er et eksempel på en retningslinje for en slagspilsturnering, hvor spillere vil blive individuelt timet, når gruppen er ude af position.

En modificeret strafstruktur, som kan anvendes i retningslinjerne for spilletempo, er også beskrevet i Standard lokalregel K-5.

Muligheder for at være ude af position
En gruppe er ude af position, når den er over den tildelte tid for de huller, der er blevet spillet, og ikke i position i forhold til den foregående gruppe. Når man definerer, hvornår en gruppe er ude af position, skal retningslinjen angive, hvornår gruppen betragtes som ude af position ved henvisning til gruppen foran dem. Nogle eksempler er:

 • Gruppen er mere end startintervallet bag gruppen foran dem.
 • Et par 4 eller par 5 hul er tomt, før gruppen når teestedet på det pågældende hul.

Tid til at udføre et slag
Når en gruppe bliver timet, skal hver spiller udføre sit slag inden for en bestemt tidsfrist. Komitéen kan kræve, at alle slag foretages inden for den samme tidsfrist, eller den kan bruge alternativerne, der er vist nedenfor, for at tillade en ekstra periode for den første spiller til at spille fra et bestemt område som f.eks. teestedet eller greenen.

Standard lokalregel K-2

“Maksimal tilladt tid

Den maksimale tilladte tid er den maksimale tid, som Komitéen anser for nødvendig for en gruppe for at afslutte sin runde. Dette er udtrykt pr. hul og sammenlagt, og inkluderer al den tid, der er forbundet med at spille spillet, f.eks for afgørelser og gang mellem huller.

Den maksimale tid til gennemførelse af 18 huller ved [indsæt banenavn] er [indsæt maksimal tid, for eksempel 4 timer og 05 minutter]. Følgende procedure gælder kun, hvis en gruppe er “ude af position”.”

Definition af ude af position

Den første gruppe, der starter, vil blive betragtet som ude af position, hvis gruppens samlede tid på ethvert tidspunkt i løbet af runden overstiger den tid, der er tilladt for antallet af spillede huller. Enhver følgende gruppe vil blive betragtet som ude af position, hvis den er [angiv, når en gruppe er ude af position til gruppen foran dem (se eksempler ovenfor)] og har overskredet den tilladte tid for antallet af spillede huller.

Procedure, når gruppen er ude af position

1. Dommere overvåger spilletempoet og afgør, om en gruppe, der er ude af position, skal times. Der foretages en vurdering af, om der er nogen nylige, formildende omstændigheder, fx en langvarig afgørelse, mistet bold, uspillelig bold, osv.

Hvis der træffes beslutning om at time spillere, vil hver spiller i gruppen blive udsat for individuel tidtagning, og en dommer vil rådgive hver spiller om, at de er “ude af position”, og at de bliver timet.

Under særlige omstændigheder kan en enkelt spiller eller to spillere inden for en gruppe på tre blive timet i stedet for hele gruppen.

2. Den maksimale tid, der er afsat pr. slag, er [angiv en tidsbegrænsning som f.eks. 40 sekunder].

[10 ekstra sekunder er tilladt for den første spiller til at slå: a) et teeslag på et par 3 hul; b) et indspil til greenen; og c) et chip eller putt.]

Tidtagningen starter, når en spiller har haft tilstrækkelig tid til at nå bolden, og det er spillerens tur til at spille, og spilleren er i stand til at spille uden forstyrrelse eller distraktion. Tid, brugt til at bedømme afstanden og vælge en kølle, tæller som tid brugt på det næste slag.

På greenen begynder tidtagningen, når spilleren har haft en rimelig tid til at løfte, rense og genplacere bolden, reparere skader på spillelinjen og flytte løse naturgenstande på spillelinjen. Tid, brugt på at se på spillelinjen bag fra hullet og/eller bag bolden vil tælle som tid brugt på det næste slag.

Tidtagninger vil blive påbegyndt fra det øjeblik, det afgøres af dommeren, at det er spillerens tur til at spille, og denne er i stand til at spille uden forstyrrelse eller distraktion.

Tidtagning ophører, når en gruppe er tilbage i position, og spillerne vil blive underrettet herom.

Straf for overtrædelse af lokalreglen:

 • Straf for første overtrædelse: ét strafslag.
 • Straf for anden overtrædelse: Den generelle straf i tillæg til straffen for den første overtrædelse.
 • Straf for tredje overtrædelse: Diskvalifikation.”

Indtil en spiller er blevet underrettet om en dårlig tid, kan spilleren ikke pådrage sig en yderligere dårlig tid.

Fremgangsmåde, når gruppen igen er ude af position i samme runde

Hvis en gruppe er “ude af position” mere end én gang i løbet af en runde, gælder ovenstående procedure hver gang. Dårlige tider og anvendelse af straffe i samme runde vil blive sammenlagt, indtil runden er afsluttet. En spiller bliver ikke straffet, hvis spilleren har en anden dårlig tid, inden spilleren bliver underrettet om den første dårlige tid.”

K-3. Hul-for-hul og slag-for-slag retningslinjer for spilletempo i Stableford

Formål. For en Stablefordturnering kan Komitéen ændre straffen for overtrædelse af Standard lokalregel K-2 for at sikre, at straffen vil påvirke spillerens score. Komitéen kan eventuelt tilføje en mundtlig advarsel til den første overtrædelse.

Standard lokalregel K-3

“Strafopgørelsen til Standard lokalregel K-2 modificeres således:

Straf for overtrædelse af lokalreglen:

 • Straf for første overtrædelse: Fradrag af ét point fra de samlede point, scoret for runden.
 • Straf for anden overtrædelse: Fradrag af yderligere to point fra de samlede point, scoret for runden.
 • Straf for tredje overtrædelse: Diskvalifikation.”

K-4. Hul-for-hul og slag-for-slag retningslinjer for spilletempo i Par/Bogey-turneringer

Formål. For en Par/Bogey-turnering kan Komitéen ændre straffen for overtrædelse af Standard lokalregel K-2 for at sikre, at straffen vil påvirke spillerens score. Komitéen kan eventuelt tilføje en mundtlig advarsel til den første overtrædelse.

Standard lokalregel K-4

“Strafopgørelsen til Standard lokalregel K-2 modificeres således:

Straf for overtrædelse af lokalreglen:

 • Straf for første overtrædelse: Fradrag af et hul fra den samlede score af vundne huller.
 • Straf for anden overtrædelse: Fradrag af et andet hul fra den samlede score af vundne huller.
 • Straf for tredje overtrædelse: Diskvalifikation.”

K-5 Modificeret strafstruktur for spilletempo

Formål. En Komité kan modificere straffen for overtrædelse af enhver retningslinje for spilletempo, således at straffen for en første overtrædelse af retningslinjen er en mundtlig advarsel fra en dommer. Eksemplet nedenfor er, hvordan strafopgørelsen er modificeret til en slagspilsturnering, og strafudsagnene for hulspil, Stableford og Par/Bogey-turneringer kan justeres tilsvarende.

Standard lokalregel K-5

“Straf for overtrædelse af lokalreglen:

 • Straf for første overtrædelse: Mundtlig advarsel fra en dommer.
 • Straf for anden overtrædelse: ét strafslag.
 • Straf for tredje overtrædelse: Den generelle straf i tillæg til straffen for den anden overtrædelse.
 • Straf for fjerde overtrædelse: Diskvalifikation.”