8-1. AFGØRELSE OM OVERTRÆDELSE

Når Dansk Golf Unions Amatørog Ordensudvalg bliver opmærksom på, at en spiller, der hævder at være amatørgolfspiller, muligvis har overtrådt Reglerne, skal Amatør og Ordensudvalget afgøre, om en overtrædelse har fundet sted. Amatørog Ordensudvalget skal undersøge hver sag i fornødent omfang og træffe afgørelse på det foreliggende grundlag. Amatørog Ordensudvalgets afgørelse er endelig, jfr. dog 8-3.

8-2. HÅNDHÆVELSE

Når Amatørog Ordensudvalget har truffet afgørelse om, at en spiller har overtrådt Reglerne, kan udvalget erklære spillerens amatørstatus for tabt eller kræve, at spilleren skal undlade eller ophøre med at foretage bestemte handlinger som betingelse for at bevare sin amatørstatus.

Amatørog Ordensudvalget bør underrette spilleren herom og kan underrette enhver interesseret golfmyndighed om skridt, der er taget i henhold til Regel 8-2.

8-3. ANKEPROCEDURE

Amatørog Ordensudvalgets kendelser kan inden 4 uger efter, at parten har modtaget afgørelsen, indbringes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans.

Anke har ikke opsættende virkning, medmindre dette besluttes af Amatørog Ordensudvalget.

Amatørog Ordensudvalgets afgørelser i sager fra DGU’s Handicapog Course Rating Komité er endelige og kan ikke indankes for andre instanser.