9-1. GENERELT

Amatør- og Ordensudvalget er alene om:

  • at afgøre, om en professionel golfspiller og/eller andre personer, som har overtrådt Reglerne, kan genindtræde i amatørstatus,
  • at fastsætte en prøvetid før genindtræden, eller
  • at nægte genindtræden

dog med mulighed for at anke, som bestemt i Reglerne.

9-2. ANSØGNING OM GENINDTRÆDEN

Enhver ansøgning om genindtræden skal bedømmes efter sagens beskaffenhed, og normalt lægges der vægt på følgende principper.

a. Tiden inden genindtræden

Amatør og professionel golf er to forskellige sider af spillet, som giver forskellige muligheder, og det gavner ingen af dem, hvis processen at skifte status fra professionel til amatør er for let. Desuden er det nødvendigt at have et forebyggende middel mod Regel overtrædelse. En person, der ansøger om genindtræden i amatørstatus, skal derfor afvente genindtræden i en prøvetid efter Amatør og Ordensudvalgets nærmere bestemmelse.

Den prøvetid, hvor genindtræden afventes, starter normalt på den dato, hvor personen sidst overtrådte Reglerne, medmindre Amatør- og Ordensudvalget bestemmer, at den skal starte enten (a) på den dato, hvor udvalget blev bekendt med den sidste overtrædelse, eller (b) på en anden dato bestemt af udvalget.

b. Prøvetidens længde

(i) Professionalisme
Den prøvetid, hvor genindtræden afventes, vil normalt være afhængig af varigheden af overtrædelsen. Imidlertid bør ingen ansøger normalt kunne genindtræde i amatørstatus, før ansøgeren i mindst ét år har handlet i overensstemmelse med Reglerne.

Følgende vejledende prøvetider anbefales:

Overtrædelsens varighed Prøvetidens længde
under 6 år 1 år
6 år eller mere 2 år

Prøvetiden kan dog udvides hvis ansøgeren i udstrakt grad har spillet om præmiepenge. Der bør lægges vægt på niveauet af turneringer og ansøgerens præstationer i disse konkurrencer i afgørelsen af, om ansøgerens prøvetid bør forlænges.

I alle tilfælde forbeholder Amatør- og Ordensudvalget sig ret til at udvide eller forkorte prøvetiden.

(ii) Andre Regelovertrædelser
Normalt kræves en prøvetid på ét år. Prøvetiden kan dog udvides, hvis overtrædelsen anses som alvorlig.

c. Kun genindtræden to gange

En spiller kan normalt ikke genindtræde i amatørstatus mere end to gange.

d. Landskendte spillere

Landskendte spillere, der har overtrådt Reglerne i mere end fem år, kan normalt ikke genindtræde i amatørstatus.

e. Status i prøvetiden

En spiller, der ansøger om genindtræden i amatørstatus, skal i prøvetiden handle i overensstemmelse med Reglerne for amatørgolfspillere.

En spiller, der ansøger om genindtræden er ikke berettiget til at deltage i turneringer som amatørgolfspiller. Han må dog deltage i turneringer og vinde en præmie, men kun blandt medlemmer af en klub, som spilleren er medlem af, og såfremt klubben tillader det. Han må ikke repræsentere en sådan klub mod andre klubber, medmindre klubberne i turneringen og/eller turneringskomiteen tillader det.

En spiller, der ansøger om genindtræden, må deltage i turneringer, som ikke er begrænset til amatørgolfspillere i henhold til turneringsbetingelserne uden at skade hans ansøgning, under forudsætning af at det sker som ansøger om genindtræden. Han skal give afkald på retten til præmiepenge i turneringen og må ikke tage imod nogen præmie forbeholdt en amatørgolfspiller (Regel 3-1).

9-3. FREMGANGSMÅDEN VED ANSØGNING

En ansøgning om genindtræden i amatørstatus skal indsendes til Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

9-4. ANKEPROCEDURE
Amatør- og Ordensudvalgets kendelser kan inden 4 uger efter, at parten har modtaget afgørelsen, indbringes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans.

Anke har ikke opsættende virkning, medmindre dette besluttes af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.