Turnerings- og Regelkomitéén (ToRK) er en af DGU´s faste komitéer.
Komitéen består af 5 medlemmer.
Medlemmerne udpeges af DGU´s bestyrelse, der ligeledes udpeger komitéens formand.
Turneringskomitéen refererer til DGU´s bestyrelse.
Komitéen har 4 primære formål:

 • At fungere som øverste instans for regelområdet i Danmark: Komitéen rådgiver overordnet om
  Golfreglerne, godkender lokalregler og følger golfreglernes udvikling i forhold til R&A og The
  United States Golf Association.
 • I forbindelse med DGU turneringer at fungere som “Komitéen” i henhold til Den officielle Guide til
  Golfreglerne Afsnit 1. Herunder i samarbejde med DGU’s sekretariat at udfærdige
  turneringsbetingelserne til samtlige DGU turneringer
 • At højne kvaliteten af danske turneringer bl.a. ved på forespørgsel at udtale sig om rigtigheden af
  en truffet afgørelse.
 • Sikre det faglige indhold af DGU’s kurser på regel- og turneringsområdet
  Komitéen kan træffe afgørelser om:
 • Turnerings- og regeltvister som opstår i forbindelse med DGU turneringer uden en DGU
  turneringsleder
 • Indsendte protester til behandling i henhold til golfreglerne
 • Regelproblemer eller uoverensstemmelser som den lokale turneringsledelse ønsker hjælp til at få
  afgjort i henhold til Regel 20.
 • Hvorvidt en klubs lokalregler er ulovlige eller uhensigtsmæssige
 • Straf for overtrædelse af Kodeks for deltagelse i DGU turneringer
  På forespørgsel udtale sig om:
 • Rigtigheden af uomstødelige afgørelser truffet af turneringskomitéen under turneringen.
 • Rigtigheden af klubbernes fortolkninger af Golfreglerne