6C

En Komité kan udnævne dommere til at bistå med gennemførelsen af en turnering. En dommer er en official, som udpeges af Komitéen til at afgøre fakta og anvende Reglerne.

(1) Opgaver og autoritet for Dommere og Komité-medlemmer

Som det fremgår af detaljerne i Definitionen af Dommer, afhænger dommerens opgaver og autoritet i hulspil af den tildelte rolle, hvorimod en dommer i slagspil er forpligtet til at reagere på enhver overtrædelse af Reglerne, som de ser eller hører om.

Lige meget om en dommer er tildelt en match eller ikke, må de ikke reagere på en anmodning om en afgørelse, hvis de faktuelle forhold var kendt for modstanderen på tidspunktet, og ingen anmodning om afgørelse blev fremsat i tide.

Se Fortolkning Komité/1 om hvilke begrænsninger der kan sættes for dommeres og komité-medlemmers roller.

(2) Dommer giver spiller tilladelse til at overtræde en Regel

Hvis en dommer ved en fejl giver tilladelse til, at en spiller overtræder en Regel, bliver spilleren ikke straffet. Men se Regel 20.2d og Afsnit 6C(9) eller 6C(10) for situationer, hvor fejlen kan rettes.

(3) Dommer advarer spiller, som er ved at overtræde Regel

Selvom en dommer ikke er forpligtet til at advare en spiller, der er ved at bryde en Regel, og derved pådrage sig en straf, anbefales det stærkt, at en dommer i slagspil gør det, når det er muligt, og i hulspil, når dommeren er tildelt til matchen for hele runden. En dommer, der handler i overensstemmelse med anbefalingen ved at give uopfordret information om Reglerne for at forhindre overtrædelser af Reglerne, handler retfærdigt og fair ved at forsøge at gøre det ensartet for alle spillere.

Men i hulspil, hvor dommeren ikke har fået tildelt en match for hele runden, har dommeren ingen myndighed til at gribe ind. Dommeren bør ikke advare spilleren, medmindre der bliver spurgt, og hvis spilleren bryder reglen, bør dommeren ikke pålægge straffen uden at modstanderen ønsker en afgørelse.

(4) Uenighed med dommerens afgørelse

Hvis en spiller er uenig i en dommers afgørelse i hulspil eller slagspil, har spilleren generelt ikke ret til en anden udtalelse, hvad enten det er fra en anden dommer eller Komitéen (se Regel 20.2a), men dommeren, hvis afgørelse er udfordret, kan acceptere at få en anden udtalelse.

Komitéen kan vedtage en politik, der altid giver alle spillere ret til en anden udtalelse, hvor de er uenige med dommerens afgørelse.

(5) Spiller ansvarlig for at give korrekte informationer til dommer

En dommer er ofte afhængig af spillerens hjælp til at bestemme fakta for situationen, inden en afgørelse kan træffes. I sådanne situationer skal spilleren gøre sit bedste for at give den korrekte information, så dommeren kan træffe en afgørelse.

Hvis afgørelsen viser sig at være forkert, når og hvis der kommer nye informationer til Komitéen (for eksempel ved video-gennemsyn), er udgangspunktet for komitéens handlinger, om spilleren har gjort sit bedste for at give korrekt information til dommeren.

Hvis spilleren ikke gjorde sit bedste (ved eksempelvis at give fejlagtige kommentarer eller bevidst udelade information), og dette resulterede i, at dommeren fik spilleren til at spille fra forkert sted, så bør komitéen rette afgørelsen, således at spilleren har overtrådt Regel 14.7 på det pågældende hul. Det samme ville gælde, hvis en dommer ikke tildelte straf til en spiller, når en straf skulle være tildelt (såsom at spilleren havde forbedret forholdene for slaget). Komitéen bør også overveje, om spilleren skulle diskvalificeres for alvorlig, dårlig opførsel efter Regel 1.2a.

Men hvis spilleren gjorde sit bedste for at give korrekt information, og dommeren gav en afgørelse, der var baseret helt eller kun delvist på den information, som spilleren gav, så bør spilleren ikke tildeles straf bagudrettet for at spille fra forkert sted. Men spilleren kan stadig få straf bagudrettet, hvis spillerens handlinger indebar en overtrædelse, før spilleren talte med dommeren.

Eksempelvis ser en spiller sin bold flytte sig i roughen før et slag, men mener ikke at være årsag til flytningen. En dommer tilkaldes og spilleren giver udtryk for, at spilleren ikke rørte græsset nær bolden før den flyttede sig. Baseret på den information afgør dommeren, at bolden skal spilles, som den ligger, og uden straf. Senere på runden viser videomateriale, at spilleren faktisk rørte græsset nær bolden, og forårsagede, at den flyttede sig. Spilleren skulle have haft ét strafslag, og bolden været genplaceret inden næste slag. I denne situation bør Komitéen bagudrettet tildele spilleren ét strafslag på det hul for at forårsage boldens flytning. Men fordi spilleren gjorde sit bedste for at hjælpe dommeren med afgørelsen, bliver spilleren ikke tildelt straf for at spille fra forkert sted.

I et tilsvarende eksempel forbedrer en spiller forholdene for slaget under forberedelsen af slaget (såsom at gå henover fringen og der – uden at vide det – træde en lille bunke sand ned, som ligger på spillelinjen). En dommer i nærheden, som dog ikke kan se handlingen i detaljer, er bekymret for, at spilleren kan have forbedret sit leje. På forespørgsel om hvad spilleren gjorde, giver spilleren udtryk for at have trådt henover spillelinjen. Baseret på denne information afgør dommeren, at der ikke er straf. Det opdages senere, at spilleren faktisk gik på spillelinjen og trådte sand ned og derved forbedrede spillelinjen. Selvom spilleren gjorde sit bedste for at give dommeren den korrekte information, var overtrædelsen allerede sket på tidspunktet for samtalen, og Komitéen bør derfor rette afgørelsen og bagudrettet tildele spilleren den generelle straf på det hul.

(6) Sådan træffer du afgørelser på baggrund af fakta

At indsamle og træffe afgørelser på baggrund af fakta er blandt de vanskeligste opgaver for en dommer eller Komitéen.

 • I alle situationer, der involverer fakta, bør tvivlsspørgsmål afgøres baseret på alle relevante omstændigheder og den information, der er tilgængelig på tidspunktet. Hvis Komitéen ikke er i stand til at fastslå fakta til sin tilfredshed, bør den behandle situationen på en måde, der er rimelig, fair og konsekvent med, hvordan lignende situationer behandles i henhold til Reglerne.
 • Vidnesbyrd fra de involverede spillere er vigtig og bør tages behørigt i betragtning. Der er ikke en fast proces for at vurdere spillernes vidnesbyrd, eller for at bestemme vægten af dem, så hver situation bør behandles for sig. Den rigtige handling afhænger af omstændighederne i hver situation og bør overlades til dommerens eller komitéens bedømmelse. I en regelsituation, hvor afgørelsen skal baseres på én spillers ord over for en andens, og hvor beviserne ikke er til særlig fordel for nogen af spillerne, bør tvivlen komme den spiller til gode, som udførte slaget eller hvis score er involveret.
 • Vidnesbyrd fra nogen, som ikke er en del af turneringen, inklusive tilskuere, bør inddrages og vurderes. Det er også rimeligt at bruge TV-billeder og lignende til at løse tvivl, dog under hensyntagen til at “det blotte øje” standarden anvendes, når et sådant bevis bruges (se Regel 20.2c)
 • Når en spiller har skullet bestemme et sted, punkt, linje, kant eller område efter Reglerne, bør Komitéen afgøre, om spilleren har anvendt en rimelig bedømmelse. Hvis det er tilfældet, vil beslutningen blive accepteret, selvom beslutningen efter et slag viser sig at være fejlagtig (se Regel 1.3b(2)).
 • Det er vigtigt, at fakta behandles så hurtigt som muligt, hvorfor en dommer kan være begrænset til at vurdere de beviser, der er til rådighed på tidspunktet. Enhver sådan afgørelse kan vurderes igen af dommeren eller Komitéen, hvis yderligere fakta bliver tilgængelige efter den oprindelige afgørelse.

Hvis en dommer træffer en afgørelse, har spilleren ret til at fortsætte på grundlag af denne afgørelse, uafhængigt af om det er en fortolkning af Golfreglerne eller en beslutning baseret på de givne fakta. Hvis afgørelsen anses for at være forkert, kan Komitéen have autoritet til at foretage en rettelse (se Regel 20.2d og Afsnit 6C(9) eller 6C(10)). Under alle omstændigheder kan dommeren eller Komitéen kun foretage rettelser som begrænset af og beskrevet i Regel 20.2d. for både hulspil og slagspil.

(7) Uklarhed om matchens stilling

Hvis to spillere afslutter deres match, men ikke er enige om resultatet, skal de rejse sagen for Komitéen.

Komitéen bør samle alle tilgængelige beviser og forsøge at fastslå matchens rigtige stilling. Hvis det ikke er muligt at fastslå matchens rigtige stilling, skal Komitéen løse situationen på den mest retfærdige måde, hvilket kan betyde, at kampen skal spilles om, hvis det er muligt.

(8) Håndtering af afgørelse, når spilleren bruger en uanvendelig Regel

Hvis en spiller fortsætter efter en Regel, der ikke gælder for denne situation og derefter udfører et slag, er Komitéen ansvarlig for at bestemme Reglen, der skal anvendes for at foretage en afgørelse baseret på spillerens handlinger.

For eksempel:

 • En spiller tog lempelse fra en grænsemarkering i henhold til regel 16.1b. Spilleren er gået videre efter en uanvendelig Regel. Da Regel 19.1 (uspillelig bold) kræver, at spilleren har besluttet at fortsætte efter denne Regel, inden spilleren tager lempelse, må Komitéen ikke anvende Regel 19 på spillerens handlinger. Da der ikke var nogen Regel, der tillod spilleren at løfte sin bold i en sådan situation, bør udvalget bestemme, at Regel 9.4 finder anvendelse, og ingen af undtagelserne redder spilleren fra straf.
 • En spiller besluttede at bolden var uspillelig i et strafområde, droppede den i henhold til proceduren i valgmulighed b eller c i Regel 19.2 og spillede den fra strafområdet. Da Regel 17.1 er den eneste Regel, der giver spilleren mulighed for at løfte bolden og tage lempelse fra et strafområde, bør Komitéen bestemme, at Regel 17 finder anvendelse og træffe afgørelse i overensstemmelse hermed. Som følge heraf anses spilleren for at have spillet fra forkert sted (se Regel 14.7) og får desuden 1 strafslag i henhold til Regel 17.1.
 • En spillers bold lå i midlertidigt vand, som blev misforstået for at være et strafområde. Spilleren droppede og spillede en bold efter proceduren i Regel 17.1d(2). Da Regel 16.1b var den eneste Regel, der tillod spilleren at løfte sin bold for lempelse i den situation, bør udvalget bestemme, at Regel 16.1b finder anvendelse og træffe afgørelse i overensstemmelse hermed. Hvis man antager, at spilleren ikke droppede en bold i og spillede fra et område, der opfyldte Regel 16.1b, antages spilleren at have spillet fra forkert sted (se Regel 14.7),
 • En spiller vidste ikke, hvor den oprindelige bold var, men antog, uden at det var en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den var i areal under reparation. Spilleren droppede og spillede en anden bold i henhold til Reglerne 16.1e og 16.1b. Da spilleren ikke kendte stedet for den oprindelige bold, var Regel 18.1 under disse omstændigheder den eneste Regel, spilleren kunne have anvendt. Derfor bør Komitéen bestemme, at Regel 18.1 finder anvendelse og træffe afgørelse i overensstemmelse hermed. Som følge heraf anses spilleren for at have sat en bold i spil fra Forrige sted med straf, og desuden at have spillet fra et forkert sted (se Regel 14.7). Spilleren får tillige straf for Forrige sted efter Regel 18.1.

(9) Håndtering af forkerte afgørelser i hulspil.

I henhold til regel 20.2a har en spiller ikke ret til at appellere dommerens afgørelse. Men hvis en afgørelse fra en dommer eller Komitéen senere findes forkert, bør afgørelsen korrigeres om muligt efter Reglerne (se Regel 20.2d). Dette afsnit præciserer, hvornår en forkert afgørelse bør rettes i hulspil.

a. Rettelse af forkert afgørelse fra en dommer under en match

 • Dommeren bør ikke rette en forkert afgørelse, efter at nogen spiller har udført sit næste slag på et hul. Men hvis en spiller skulle have været diskvalificeret, men ikke blev det, må en sådan afgørelse rettes til enhver tid før start på spillerens næste match, eller før resultatet af turneringen er endeligt (men der er ingen tidsgrænse for at diskvalificere en spiller efter 1.2 eller 1.3b(1)).
 • Hvis der ikke udføres flere slag på et hul, efter at en afgørelse er truffet, bør en dommer ikke rette en forkert afgørelse, efter at nogen spiller har udført et slag fra næste teested.
 • Hvis ingen af ovenstående punkter gælder, bør en forkert afgørelse fra en dommer rettes.
 • I en situation, hvor en forkert afgørelse kan rettes, og den forkerte afgørelse resulterede i, at en eller flere spillere løftede deres bold, skal dommeren sørge for, at spillerne genplacerer deres bolde og spiller hullet færdigt med anvendelse af den korrekte afgørelse.
 • Principperne ovenfor gælder også, hvor en dommer undlader at pålægge en spiller straf for overtrædelse af en Regel på grund af misforståelse af resultatet af et hul.
  • For eksempel undlader en dommer at give en spiller en “tab af hul” straf for en overtrædelse af spilletempo, da dommeren tror, at spilleren allerede har tabt hullet. På næste hul finder dommeren ud af, at spilleren ikke havde tabt hullet. Hvis spilleren eller modstanderen har udført et slag fra teestedet på næste hul, kan dommeren ikke længere rette fejlen.

b. Rettelse af forkert afgørelse, truffet på sidste hullet i match, før resultatet er endeligt

Hvis en dommer træffer en forkert afgørelse på matchens sidste hul, og der ikke spilles flere slag, bør det rettes til enhver tid, indtil resultatet af matchen er endeligt, eller – hvis matchen er delt og forlænges – indtil en spiller udfører et slag fra næste teested.

c. Forkert afgørelse fra dommer i hulspil resulterer i, at spiller udfører slag fra forkert sted

Hvis en spiller i hulspil fortsætter på grundlag af en afgørelse fra en dommer, der resulterer i, at spilleren spiller fra forkert sted, og komiteen derefter finder ud af den forkerte afgørelse, gælder følgende principper:

 • Hvis der ikke er tale om en alvorlig overtrædelse, og spilleren ikke har haft en betydelig ulempe ved at spille fra forkert sted, er det for sent at rette afgørelsen, når spilleren har udført et slag fra det forkerte sted. De slag, der er udført efter den forkerte afgørelse, tæller, men uden straf for at spille fra det forkerte sted.
 • Hvis der er en alvorlig overtrædelse, eller spilleren har haft en betydelig ulempe ved at spille fra et forkert sted:
  • Hvis modstanderen endnu ikke har udført sit næste slag på det pågældende hul, bør Komitéen rette fejlen
  • Hvis modstanderen ikke har udført et slag på hullet, efter at afgørelsen blev givet, bør Komitéen rette afgørelsen, hvis ingen spiller har udført et slag fra næste teested eller, i tilfælde af, at det er matchens sidste hul, før resultatet af matchen er endeligt.
   • Ellers er det for sent at rette afgørelsen, og de slag, der er udført efter den forkerte afgørelse, tæller, men uden straf.

(10) Håndtering af forkerte afgørelser i slagspil

En spiller har ingen ret til at appellere dommerens afgørelse (se Regel 20.2a). Men hvis en afgørelse fra en dommer eller komiteen senere findes forkert, skal afgørelsen om muligt rettes efter reglerne (se Regel 20.2d). Dette afsnit præciserer, hvornår en forkert afgørelse skal rettes i slagspil.

a. Rettelse af forkert afgørelse fra dommer i slagspil

Når det er muligt, bør en dommer rette en forkert afgørelse i slagspil, der indebærer en fejlagtig anvendelse af en straf eller manglende straf, forudsat at turneringen ikke er afsluttet (se Regel 20.2e).

b. Spiller i slagspil forkert rådgivet om, at slag ikke tæller

I slagspil rådgiver en dommer forkert en spiller om, at et slag ikke tæller, og at der skal spilles igen uden straf. Når spilleren har slået slaget om, gælder afgørelsen (inklusive dommerens annullering af slaget) og spillerens score med det slag, der blev spillet igen, er spillerens score for hullet.

c. Spiller i slagspil udfører slag fra forkert sted på grund af forkert afgørelse. Procedure for spiller, når fejlen opdages.

Hvis en spiller i slagspil fortsætter på grundlag af en afgørelse fra en dommer, der resulterer i, at spilleren spiller fra forkert sted, og komiteen derefter finder ud af den forkerte afgørelse, gælder følgende principper:

 • Hvis der er tale om en alvorlig overtrædelse, eller hvis spilleren har haft en betydelig ulempe ved at spille fra forkert sted:
  • Hvis spilleren ikke har udført et slag for at starte på et andet hul eller, hvis det er efter det sidste hul på runden, bør Komitéen rette afgørelsen, inden spilleren afleverer sit scorekort. Komitéen bør rådgive spilleren om at annullere slaget, udført fra det forkerte sted, og eventuelle efterfølgende slag og fortsætte korrekt. Spilleren får ingen straf for at have spillet fra forkert sted.
  • Ellers er det for sent at rette afgørelsen og de slag, der er udført efter den fejlagtige afgørelse, gælder uden straf.

d. Dommeren giver spiller forkerte oplysninger. Spiller handler ud fra informationen i efterfølgende spil.

Hvis en dommer giver en spiller fejlagtige oplysninger om Reglerne, har spilleren ret til at handle ud fra sådanne oplysninger i det efterfølgende spil.

Derfor kan Komitéen være nødsaget til at træffe afgørelse om både varigheden af spillerens ret til at anvende den fejlagtige oplysning, og spillerens korrekte score, såfremt spilleren pådrager sig en straf efter Reglerne ved at anvende den fejlagtige oplysning.

I disse situationer bør udvalget løse sagen på den måde, den finder mest retfærdig på baggrund af alle fakta og med det formål at sikre, at ingen spiller får en særlig fordel eller ulempe. I tilfælde, hvor den fejlagtige information påvirker turneringsresultaterne væsentligt, har Komitéen muligvis ikke anden mulighed end at annullere runden. Følgende principper gælder:

 • Generel vejledning om Reglerne

Når et medlem af Komitéen eller en dommer giver fejlagtige oplysninger i forbindelse med en generel vejledning om Reglerne, bør spilleren ikke være fritaget for straf.

Eksempelvis spørger en spiller – bare som et generelt spørgsmål – en dommer, om man må fjerne sand rundt om sin bold i det generelle område. Dommeren oplyser forkert, at det er tilladt. Fordi spørgsmålet ikke var relateret til en specifik situation, ville spilleren ikke undgå straf, hvis spilleren overtrådte den Regel senere på runden.

 • Specifik afgørelse

Når en dommer træffer en forkert afgørelse, er spilleren fritaget for straf. Komitéen bør udstrække denne fritagelse til hele turneringen for så vidt angår omstændigheder, hvor spilleren fortsætter ukorrekt på egen hånd på nøjagtig samme måde, som anvist af en dommer tidligere i turneringen. Denne fritagelse ophører dog, hvis spilleren bliver opmærksom på den korrekte procedure i den turnering, eller hvis der bliver sat spørgsmålstegn ved spillerens handlinger.

For eksempel spørger en spiller en dommer om hjælp til at tage lempelse fra et rødt strafområde, og dommeren fortæller fejlagtigt spilleren, at der skal droppes igen, fordi spillerens stance er i strafområdet. Hvis spilleren dropper igen af samme årsag, når der tages lempelse fra et rødt strafområde senere på den runde eller under næste runde i samme turnering, bør Komitéen ikke straffe spilleren for at spille fra et forkert sted.

 • Vejledning om lokalregler eller turneringsbetingelser

Når et medlem af Komitéen eller en dommer giver fejlagtige oplysninger om, hvorvidt en lokalregel eller turneringsbetingelse er i kraft, er spilleren fritaget for straf for at handle ud fra disse oplysninger. Denne fritagelse gælder for hele turneringen, medmindre det er rettet tidligere, i hvilket tilfælde fritagelsen ophører på det tidspunkt.

Hvis spilleren f.eks. får besked om, at afstandsmålere er tilladt, selvom den lokalregel, der forbyder deres anvendelse, er i kraft, får den pågældende spiller ikke straf for at bruge afstandsmåler i løbet af turneringen. Men hvis Komitéen finder ud af den forkerte afgørelse, skal spilleren hurtigst muligt informeres om fejlen.

 • Afgørelse om udstyr

Når et medlem af Komitéen eller en dommer bestemmer, at en ikke-godkendt kølle er i overensstemmelse med reglerne, er spilleren fritaget for straf for at bruge køllen. Denne fritagelse gælder for hele turneringen, medmindre den er rettet tidligere, i hvilket tilfælde fritagelsen ophører ved afslutningen af den runde, hvor rettelsen blev foretaget.

e. Spiller løfter bolden uden tilladelse på grund af misforståelse af dommerens instruktioner

Hvis en spiller som følge af en rimelig misforståelse af dommerens instruktioner løfter sin bold, når det ikke er tilladt, er der ingen straf, og bolden skal genplaceres, medmindre spilleren fortsætter under en anden Regel.

For eksempel kommer en spillers bold til at ligge stille mod en flytbar forhindring, og spilleren beder om lempelse. Dommeren rådgiver korrekt spilleren om, at forhindringen kan fjernes i henhold til Regel 15.2, og at bolden skal markeres, hvis den skulle bevæge sig under flytning af forhindringen. Spilleren markerer bolden og løfter den, før dommeren kan stoppe spilleren.

Spilleren vil normalt blive straffet med et slag efter Regel 9.4 for at løfte sin bold, når det ikke er tilladt, men forudsat, at dommeren er overbevist om, at spilleren misforstod instruktionen, genplaceres bolden uden straf.

f. Spiller fejlagtigt anbefalet af dommer at fortsætte med provisorisk bold

En spiller havde grund til at spille en provisorisk bold fra teestedet og finder sin oprindelige bold i et strafområde. Spilleren får fejlagtigt oplyst af en dommer, at der skal fortsættes med den provisoriske bold og spiller hullet færdigt med den provisoriske bold. Selvom den provisoriske bold var en forkert bold, som spilleren var forpligtet til at opgive i henhold til Regel 18.3c, får spilleren ingen straf for at spille den provisoriske bold.

Hvis komiteen så bliver opmærksom på den fejlagtige afgørelse, skal den afgøre, at spillerens score for hullet består af teeslaget med den oprindelige bold plus antallet af slag, som spilleren udførte for at spille hullet færdigt med den provisoriske bold efter den forkerte afgørelse, hvor andetslaget med den provisoriske bold er spillerens andetslag på hullet. Men hvis det havde været klart urimeligt for spilleren at have spillet den oprindelige bold fra strafområdet, skal spilleren også føje et strafslag til sin score for hullet i henhold til Regel 17.1 .

g. Komitéen giver forkert afgørelse, når spiller har spillet to bolde i henhold til Regel 20.1c(3). Hvornår afgørelse kan rettes

I slagspil spiller en spiller to bolde i henhold til Regel 20.1c(3), rapporterer fakta til Komitéen, og Komitéen fortæller spilleren, at tælle scoren med den forkerte bold. En sådan fejl er en forkert afgørelse og ikke en administrativ fejl. Derfor gælder Regel 20.2d, og svaret afhænger af, hvornår Komitéen finder ud af sin forkerte afgørelse:

 • Hvis Komitéen finder ud af den forkerte afgørelse inden turneringen er afsluttet, bør den rette afgørelsen ved at ændre scoren for det pågældende hul til at tælle med den korrekte bold.
 • Hvis Komitéen finder ud af den forkerte afgørelse efter turneringen er afsluttet, forbliver scoren med den forkerte bold spillerens score for det pågældende hul. I henhold til Regel 20.2d er en sådan afgørelse endelig, når turneringen er afsluttet.

h. Diskvalifikationsstraf fejlagtigt anvendt for vinder af turnering. Fejl opdaget efter to andre spilleres omspil om førstepladsen

Hvis den retmæssige vinder af en turnering diskvalificeres som følge af en forkert afgørelse fra Komitéen, og to andre spillere spiller om førstepladsen, afhænger den bedste procedure af, hvornår Komitéen finder ud af sin fejl. Hvis komiteen finder ud af sin forkerte afgørelse, inden resultatet af turneringen er endeligt, bør Komitéen rette op på den forkerte afgørelse ved at ophæve diskvalifikationsstraffen og erklære spilleren som vinder. Hvis komiteen finder ud af den forkerte afgørelse, efter at resultatet af turneringen er endeligt, gælder resultatet, og spilleren er stadig diskvalificeret.

i. Anvendelse af diskvalifikationsstraf i turnering, hvor ikke alle scores anvendes til at finde vinderen

I et scenario som f.eks. en holdturnering med flere runder, hvor ikke alle spilleres scores tæller til holdets score for en runde, kan en spillers score ikke tælle for runden, hvis spilleren er diskvalificeret, men den kan tælle for andre runder. For eksempel, hvor to scores ud af tre tæller, og hvor en spiller diskvalificeres i den første af fire runder, gælder diskvalifikationen kun for første runde, og spillerens score for de resterende runder kan stadig bruges.

Dette gælder for alle turneringer, hvor ikke alle scores bruges til at finde vinderen (for eksempel en individuel turnering, hvor spilleren tæller sine tre bedste scores ud af fire runder).

Hvis en spiller diskvalificeres for overtrædelse af Regel 1.3b eller Komitéens Kodeks for god opførsel, er det op til Komitéen at afgøre, om diskvalifikationen skal være for runden eller hele turneringen.

(11) Kombinere hulspil og slagspil

Kombinationen af hulspil og slagspil frarådes, da visse regler er væsentligt forskellige mellem de to spilleformer. Men hvis spillerne enten beder om at kunne kombinere de to spilformer, eller anmoder om en afgørelse efter selv at have gjort det, bør Komitéen gøre sit yderste for at hjælpe spillerne.

a. Når spillere beder om at kunne kombinere hulspil og slagspil

Hvis en Komité tillader spillerne at spille en hulspilsmatch, mens de spiller i en slagspilsturnering, bør spillerne blive bedt om at bruge reglerne for slagspil. For eksempel er det ikke tilladt “at give” putts, huller og andet, og hvis en spiller slår uden for tur, har den anden ikke mulighed for at kalde slaget tilbage.

b. Når spillere anmoder om en afgørelse, hvor de har kombineret hulspil og slagspil

Hvis spillerne anmoder om en afgørelse efter at have kombineret hulspil og slagspil, skal Komitéen anvende Golfreglerne, hvis muligt som de ville gælde for hver af spilleformerne – hulspil og slagspil. Hvis en spiller eksempelvis ikke afsluttede et hul af en hvilken som helst grund, er spilleren diskvalificeret fra slagspilsturneringen for brud på Regel 3.3c. Men for Stableford, Maximum Score og Par/Bogey se henholdsvis Reglerne 21.1c, 21.2c og 21.3c.