E-1 Droppezoner

Formål. En droppezone er et særligt lempelsesområde, som kan etableres af Komitéen. Når der tages lempelse i en droppezone, skal spilleren droppe en bold i og få den til at ligge stille i droppezonen. Droppezoner bør overvejes, når der kan være praktiske problemer med at bruge de normale lempelsesmuligheder efter en Regel, såsom:

 • Regel 13.1f – Forkert green.
 • Regel 16.1 – Unormale baneforhold (inklusiv ikke-flytbare forhindringer).
 • Regel 16.2 – Situation med farligt dyr.
 • Regel 17 – Strafområder.
 • Regel 19 – Uspillelig bold.
 • Standard lokalregel E-5 – Alternativ til spil fra forrige sted for en mistet bold eller bold out of bounds
 • Standard lokalregel F-23 – Midlertidige ikke-flytbare forhindringer.

Følgende punkter gælder, når du dropper en bold i en droppezone:

 • Spilleren behøver ikke stå i droppezonen, når bolden droppes.
 • Når en spiller bruger en droppezone, er lempelsesområdet defineret af den droppezone, og bolden skal droppes og komme til at ligge stille i droppezonen (se Regel 14.3).
 • Hvis droppezonen er defineret af en linje på jorden, er linjen inde i droppezonen.

Komitéen kan stille flere droppezoner til rådighed for særlige situationer, såsom for store strafområder. Hvor det er tilfældet bør Komitéen angive, hvilken droppezone, der skal bruges, såsom den nærmeste droppezone eller den nærmeste droppezone, ikke nærmere hullet.

Se Afsnit 2I for yderligere oplysninger om droppezoner.

Der findes Standard lokalregler for to af de mest normale anvendelser af droppezoner. Disse kan tilpasses til ovennævnte situationer.

Standard lokalregel E-1.1 (R17 Frivillig)

Denne Standard lokalregel dækker eksemplet med en droppezone, der bruges som en ekstra mulighed for at tage lempelse fra et strafområde.

“Hvis en spillers bold er i det [angiv farve, hvis begrænsning] strafområde [identificer placeringen], herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet, selvom den ikke er fundet, har spilleren disse lempelsesmuligheder, hver med ét strafslag:

 • Spilleren kan tage lempelse efter Regel 17.1 eller
 • Som en ekstra mulighed droppe den oprindelige bold eller en anden bold i droppezonen [beskriv hvordan droppezone er defineret, og hvor den er placeret]. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Standard lokalregel E-1.2 (R16 Frivillig)

Denne Standard lokalregel dækker eksemplet med en droppezone, der bruges som en ekstra mulighed for at tage lempelse fra et unormalt baneforhold, såsom et stort område med areal under reparation.

“Hvis en spillers bold er i areal under reparation [identificer placeringen], herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, der ikke er fundet, er i areal under reparation, har spilleren disse lempelsesmuligheder:

 • Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1 eller
 • Som en ekstra mulighed tage lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i droppezonen [beskrive, hvordan droppezonen er defineret, og hvor den er placeret]. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Standard lokalregel E-1.3 (Kun 17.1d(1) eller drop)

Denne Standard lokalregel dækker eksemplet med en droppezone, der bruges som den eneste lempelsesmulighed, der er tilgængelig (bortset fra forrige sted) for at tage lempelse fra et strafområde, men den kan tilpasses til enhver anden Regel, nævnt ovenfor.

“Hvis en spillers bold er i det [angiv farve, hvis begrænsning] strafområde [identificer placeringen], herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet, selvom den ikke er fundet, har spilleren disse lempelsesmuligheder, hver med ét strafslag:

 • Spilleren må spille en bold fra forrige sted efter Regel 17.1d (1), eller
 • Spilleren må droppe den oprindelige bold eller en anden bold i droppezonen [beskriv, hvordan droppezone er defineret, og hvor den er placeret]. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.
 • Spilleren må ikke tage lempelse efter Reglerne 17.1d (2) eller 17.1d (3).

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

E-2 Rengøre bold

Formål. Når jordforhold kan forårsage, at mudder sidder fast på bolden, kan Komitéen vælge at lade spilleren markere, løfte, rengøre og genplacere bolden i det generelle område. En sådan lempelse bør begrænses til de dele af banen, hvor det er nødvendigt.

Selvom lokalreglen for spil med lejeforbedring (Standard lokalregel E-3) kun er beregnet til brug i områder, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere i det generelle område, kan denne lokalregel bruges i hele det generelle område eller begrænses til bestemte områder. Komitéen kan vælge at bruge begge lokalregler, og således tillade lejeforbedring på fairway og at rense bolden andetsteds i det generelle område.

Det er ikke tilladt at indføre denne lokalregel, når først spillet er begyndt i en slagspilsrunde. Hvis det gøres, vil spillere med flere huller at spille få en fordel af at kunne bruge lokalreglen i længere tid. Lokalreglen kan indføres mellem spil af to huller, efter at en match er begyndt, da modstanderne får samme fordel.

For vejledning om, hvornår og hvordan denne lokalregel kan bruges samtidigt med at scores kan indsendes til handicapformål (for eksempel, om den skal begrænses til fairway), skal du se i Handicapreglerne eller anbefalingerne, der gælder i det pågældende land.

“I DK: Anvendelse af E-2 forhindrer ikke runder i at være tællende til handicapformål

Standard lokalregel E-2

“Når en spillers bold ligger i [identificer området, såsom det generelle område, på hul 6, i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere osv.], må bolden løftes, renses og genplaceres uden straf. Spilleren skal markere boldens position, før den løftes (se Regel 14.1), og bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted (se Regel 14.2).

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

E-3 Spil med lejeforbedring

Formål. Når midlertidige, unormale baneforhold kan forstyrre fairplay, kan de berørte dele af banen defineres som areal under reparation. Men dårlige forhold som tung sne, tøvejr, langvarig regn eller ekstrem varme kan nogle gange skade banen eller forhindre brugen af tungt klippeudstyr.

Når sådanne forhold er udbredt på banen, kan Komitéen vælge at vedtage en lokalregel for “lejeforbedring” for at give mulighed for fairplay eller hjælpe med at beskytte nogle eller alle fairways. En sådan lokalregel bør ophæves, så snart forholdene tillader det.

Brugen af denne lokalregel uden for fairway i det generelle område anbefales ikke, da det kan medføre, at en spiller får lempelse uden straf fra områder, hvor en bold ellers ville være uspillelig (f.eks. i områder af buske eller træer).

Når forhold såsom våd jord over større dele af banen kan forårsage, at mudder sidder fast på bolden, kan Komitéen i stedet “spil med lejeforbedring” vælge at lade spilleren markere, løfte, rengøre og genplacere bolden i det generelle område (se Standard lokalregel E-2).

Det er ikke tilladt at indføre denne lokalregel, når først spillet er begyndt i en slagspilsrunde. Hvis det gøres, vil spillere, der har flere huller at spille få en fordel af at kunne bruge lokalreglen i længere tid. Lokalreglen kan indføres mellem spil af to huller, efter at en match er begyndt, da modstanderne får samme fordel.

For vejledning om hvornår og hvordan denne lokalregel kan bruges samtidigt med at scores kan indsendes til handicapformål (inklusiv størrelsen af lempelsesområdet), og om den skal begrænses til fairway), skal du se i handicapreglerne eller anbefalingerne, der gælder i det pågældende land.

“I DK: E-3 må kun gælde for græs klippet til fairwayhøjde eller lavere

Standard lokalregel E-3

“Når nogen del af en spillers bold berører en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere [eller identificér et bestemt område, såsom “på fairway på hul 6”], må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

 • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: [Angiv størrelsen på lempelsesområdet, såsom en køllelængde, længden på et scorekort eller 15 centimeter] fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e. Men i forhold til anvendelse af Regel 14.2e har spilleren først valgt stedet for placering, når bolden er placeret og sluppet med hensigten at sætte den i spil.
Når bolden er placeret og er i spil efter denne lokalregel, og spilleren herefter fortsætter efter en anden Regel, der giver lempelse, må spilleren anvende denne lokalregel igen.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

“NB! I DK: E-3 må kun gælde for græs, klippet til fairwayhøjde eller lavere. Anvendes lokalreglen på andre baneområder, er runder ikke handicaptællende

E-4 Lempelse fra luftningshuller

Formål. Luftningshuller er ikke omfattet af huller lavet af banepersonalet eller “skader på greenen” i Regel 13.1c. Derfor har spillere ikke lov til at reparere dem på greenen eller tage lempelse uden straf fra dem i det generelle område eller på greenen, men sådanne huller kan forstyrre spillets korrekte udførelse. Hvis Komitéen erklærer luftningshuller som areal under reparation, kan en spiller måske finde det upraktisk eller umuligt at opnå fuldstændig lempelse.

Når nylige luftningshuller i væsentlig grad kan forstyrre boldens leje, kan Komitéen derfor vælge at give lempelse for en bold, der ligger i eller berører et luftningshul. Denne lokalregel skal ophæves, når luftningshullerne er helet nok til at undgå væsentlig gene.

Standard lokalregel E-4

“Hvis en spillers bold ligger i eller berører et luftningshul:

(a) Bold i det generelle område. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b. Hvis bolden kommer til at ligge stille i et andet luftningshul, kan spilleren igen tage lempelse efter denne lokalregel.

(b) Bold på Greenen. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1d.

Men gene eksisterer ikke, hvis luftningshullet kun er til gene for spillerens stance eller område for det tilsigtede sving, eller på greenen, for spillerens spillelinje.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

E-5 Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds.

Formål. Når en provisorisk bold ikke er spillet, kan der opstå betydelige problemer med spilletempoet for en spiller, som får behov for at tage lempelse fra forrige sted for en bold, som er out of bounds eller ikke kan findes. Formålet med denne lokalregel er at give en Komité mulighed for at tilbyde en ekstra lempelsesmulighed, der tillader en spiller at forsætte spillet uden at vende tilbage til det forrige sted.

Denne lokalregel er egnet til almindeligt spil, hvor golfspillere spiller private runder eller spiller deres egne turneringer. Lokalreglen bør ikke bruges til turneringer for elitespillere (dvs. professionelle turneringer og elite-amatørturneringer). For vejledning om, hvornår og hvordan denne lokalregel kan bruges samtidigt med at scores kan indsendes til handicapformål, skal du se i Handicapreglerne eller anbefalingerne, der gælder i det pågældende land.

Hvis en Komité har indført en sådan lokalregel for almindeligt spil og fjerner den til turneringer, skal den sikre, at alle spillere er opmærksomme på dette, før spillet begynder.

En Komité kan indføre en sådan lokalregel for alt spil på banen eller kun for et eller to specifikke huller, hvor det kan være særligt nyttigt (for eksempel, hvor spillerne ikke kan se landingsområdet, og derfor ikke ved, om de skal spille en provisorisk bold).

Denne mulighed tillader spilleren at droppe i et stort område mellem det punkt, hvor bolden anslås at være kommet til at ligge stille, eller er gået out of bounds, og kanten af fairwayen på hullet, der spilles, og som ikke er tættere på hullet.

Spilleren får to strafslag ved brug af denne lempelsesmulighed. Det betyder, at lempelsen er sammenlignelig med, hvad der kunne være opnået, hvis spilleren havde taget lempelse fra forrige sted.

Denne lokalregel kan ikke bruges til en uspillelig bold, eller når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i et strafområde.

Hvis der er spillet en provisorisk bold, og hverken den oprindelige bold eller den provisoriske bold er fundet, kan lokalreglen bruges på den provisoriske bold, der ikke kan findes.

Standard lokalregel E-5

“Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted.

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

a. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes:

 • At være kommet til at ligge stille på banen, eller
 • Senest at have krydset banens ydre grænse på vej out of bounds.

b. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokalregel betyder “fairway” enhver del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelsesområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

 • Den oprindelige bold er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

E-6 Lempelse for gene på spillelinjen fra beskyttende hegn

Formål. Et hegn (eller lignende beskyttende skærm) bruges nogle gange til at beskytte spillere på et hul mod slag, spillet fra et andet hul.

Hvis et sådant hegn er tæt på spilleområdet for et andet hul, kan Komitéen vælge at bruge droppezone® for at give en spiller en ekstra lempelsesmulighed uden straf, når denne spiller det andet hul, og hegnet er på spillelinjen .

Spilleren skal kun være berettiget til lempelse, når bolden er tættere på hullet end droppezonen, så en spiller, hvis bold er godt væk fra hegnet, må ikke bevæge sig frem til droppezonen. Komitéen bør tage højde for dette ved placeringen af droppezonen for at sikre, at denne lempelse kun vil være tilgængelig i situationer, hvor den mener, at en sådan lempelse er berettiget.

Standard lokalregel E-6

“Hvis beskyttelseshegn på [Angiv hulnummer], er på spillerens spillelinje ved spil på [Angiv hulnummer]:

 • Spilleren må tage lempelse uden straf ved at droppe en bold i og spille fra droppezonen [beskriv placering].
 • Men denne lempelse er kun tilladt, hvis bolden er i spil nærmere hullet, end hvor droppezonen er placeret (se Regel 14.3).

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

E-7 Lempelse fra elektriske grænsehegn

Formål. Hvis et elektrisk hegn anvendes som et grænseobjekt, er det tilladt med en lokalregel, der giver lempelse uden straf for en bold, der ligger inden for en vis afstand (for eksempel to køllelængder). For at sikre spillerens sikkerhed under disse omstændigheder, kan spilleren måle de to køllelængder fra hegnet og derfra have et lempelsesområde på en køllelængde til at droppe bolden i, ikke nærmere hullet, end hvor bolden oprindeligt lå.

Standard lokalregel E-7

“Hvis en spillers bold ligger på banen og inden for [en specifik afstand, som f.eks. to køllelængder] af det elektriske grænsehegn på hul[ler] [angiv placering(er)], kan spilleren tage lempelse uden straf i henhold til Regel 16.1, men baseret på dette referencepunkt:

* Punktet, der er [angiv afstand, såsom to køllelængder] fra hegnet og i samme afstand fra hullet i forhold til den oprindelige bold.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

E-8 Definere områder med spilleforbud

Formål. Der kan være dele af banen, hvor Komitéen ønsker at forbyde spil, i hvilket tilfælde hver del skal være enten en del af et unormalt baneforhold eller et strafområde.

Komitéen kan bruge områder med spilleforbud af en hvilken som helst grund, såsom:

 • For at beskytte dyreliv, dyrs levesteder og miljøfølsomme områder.
 • For at forhindre skader på unge træer, blomsterbede, områder til dyrkning af græstørv, genskabte områder eller andre beplantede områder.
 • For at beskytte spillere mod fare.
 • For at bevare steder af historisk eller kulturel interesse.

Se Afsnit 2G og 5B (5) for mere information om områder med spilleforbud, og hvordan man markerer dem klart og tydeligt.

Standard lokalregel E-8.1

“Området, der er defineret af [angiv, hvordan området er markeret, for eksempel med blå pæle med grøn top] [Angiv, hvor det er placeret, f.eks. på højre side af fairway på hul 8] er et område med spilleforbud, der behandles som et unormalt baneforhold. Lempelse skal tages for gene fra område med spilleforbud efter Regel 16.1f.”

Standard lokalregel E-8.2

“Området inden for det [røde/gule] strafområde, defineret af [angiv, hvordan området er markeret og hvor det er placeret, for eksempelrøde/gule pæle med grøn top til højre for fairway på hul 8], er et område med spilleforbud, der behandles som et strafområde. Der skal tages lempelse for gene fra området med spilleforbud efter Regel 17.1e.”

E-9 Definere et område out of bounds som et område med spilleforbud

Formål. Selvom en spiller ikke må spille en bold uden for banens grænser, kan der være områder out of bounds, som Komitén måske ønsker at udpege som områder med spilleforbud, for eksempel for at stoppe spillerne fra at beskadige noget, der vokser i dette område, når det generer spil fra banen. I dette tilfælde skal en spiller tage lempelse uden straf, hvis spillerens bold er på banen, men spillerens område for den tilsigtede stance er i et område med spilleforbud out of bounds, eller hvis spillerens sving berører noget, der er i et område med spilleforbud.

Standard lokalregel E-9

“[Identificér området] er out of bounds og er defineret som et område med spilleforbud, og spilleren skal tage lempelse efter Regel 16.1f (2), hvis spillerens bold er på banen, og noget i området med spilleforbud er til gene for området for spillerens tilsigtede stance eller sving. Spilleren må ikke spille bolden, som den ligger.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

NB! Se også disse artikler vedr. denne lokalregel: FAQ/1 og FAQ/2

E-10 Beskyttelse af unge træer

Formål. For at forhindre skader på unge træer, når en spiller udfører et slag, kan en Komité vælge at erklære de unge træer som et område med spilleforbud, således at:

 • Hvis en spiller har nogen form for gene som defineret i Regel 16.1 fra et sådant træ erklæret som et område med spilleforbud, skal spilleren tage lempelse i henhold til Regel 16.1f.
 • Hvis spillerens bold ligger i et strafområde, skal spilleren enten tage lempelse uden straf efter lokalreglen inden for strafområdet eller fortsætte med straf efter Regel 17.1.

På samme måde kan Komitéen afmærke en samling af unge træer som ét samlet område med spilleforbud.

Alternativt kan Komitéen vælge at definere unge træer som unormale baneforhold, så spilleren ikke er nødt til at tage lempelse.

Under alle omstændigheder bør sådanne træer identificeres med pæle, bånd eller på en anden klar måde.

Når træet er vokset til og ikke længere har brug for denne beskyttelse, skal Komitéen ophæve lokalreglen og/eller fjerne identifikationen fra træet.

Standard lokalregel E-10.1

“De unge træer identificeret ved [identificér markeringer] er områder med spilleforbud:

 • Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens tilsigtede stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.
 • Hvis bolden ligger i et strafområde, og der er gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 17.1e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Standard lokalregel E-10.2

“De unge træer identificeret ved [identificér markeringer] er unormale baneforhold. Spilleren må tage lempelse efter Regel 16.1.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

E-11 Bold rammer el-ledning

Formål. Hvis en permanent el-ledning over jorden kan forstyrre et huls rimelige spil, kan en Komité kræve, at slaget ikke tæller, hvis en bold rammer el-ledningen (og tårne, understøttende stålwires eller pæle, der understøtter el-ledningen), og spilleren skal slå slaget om. Denne lokalregel bør generelt ikke bruges til el-ledninger, som ikke forstyrrer spil af et hul, eller er uden for banens ydre grænser.

En lokalregel, der giver en spiller en valgmulighed for at slå et slag om, når en bold rammer en el-ledning, er ikke tilladt.

Standard lokalregel E-11

“Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte [beskriv genstanden, f.eks. en el-ledning, tårne, stålwires eller pæle, der understøtter el-ledningen] under spil af [angiv hulnummer], skal spilleren slå slaget om ved at spille den oprindelige bold eller en anden bold fra stedet, hvorfra det forrige slag blev slået (se Regel 14.6).

Hvis spilleren slår slaget om, men spiller videre fra forkert sted, får spilleren den generelle straf efter Regel 14.7.

Hvis spilleren ikke slår slaget om, får spilleren den generelle straf, og slaget tæller, men spilleren har ikke spillet fra forkert sted”.

E-12 Obligatorisk brug af måtter på fairway

Formål. Det kan være nødvendigt at beskytte dele af banen fra skader under spillet, såsom når længere perioder med koldt vejr begrænser væksten i græsset. Når det er tilfældet kan Komitéen kræve anvendelse af måtter i dele af det generelle område, klippet til fairwayhøjde og lavere, hvor puttere ikke anvendes til slaget.

Brug af denne lokalregel uden for fairway anbefales ikke, og det er ikke tilladt at begrænse brugen af en putter til bestemte områder.

For vejledning om, hvornår og hvordan denne lokalregel kan bruges samtidigt med at scores kan indsendes til handicapformål, skal du se i Handicapreglerne eller anbefalingerne, der gælder i det pågældende land. (I DK kan der spilles handicaptællende runder med denne lokalregel indført).

Standard lokalregel E-12

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, og en putter ikke bruges til slaget, skal spilleren tage lempelse uden straf ved at løfte den oprindelige bold og placere den oprindelige bold eller en anden bold på en kunstig måtte og spille den derfra. Måtten skal placeres ovenpå det punkt, hvor bolden kom til at ligge stille.

Hvis bolden efter placering ruller af måtten, skal spilleren forsøge at placere den endnu en gang. Hvis bolden igen ikke forbliver på måtten, skal måtten flyttes til det nærmeste punkt, ikke nærmere hullet, hvor bolden kan komme til at ligge stille på måtten, når den placeres.

Hvis måtten tilfældigt flyttes, før slaget udføres, er der ingen straf, og bolden skal placeres på måtten igen.

Hvis der bruges en tee til at fastgøre måtten til jorden, må bolden ikke placeres på teen.”

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

E-13 Spilleren må flytte dyr, der ikke er defineret som løse naturgenstande, fra nær bolden

Formål. Når et dyr rører eller er nær en spillers bold, kan spilleren forsøge at få det til at flytte sig, og hvis dyret forårsager, at bolden flytter sig i forbindelse med forsøget, gælder Regel 9.6.
Hvis dyret ikke flytter sig, kan spilleren vælge mellem at flytte dyret og risikere straf, hvis det forårsager, at bolden flytter sig (Regel 9.4), tage straf efter Regel 17.1 eller 19.1 – eller at spille bolden, som den ligger, mens dyret stadig rører bolden eller er nær bolden.
Denne lokalregel tillader spilleren at flytte dyr, der ikke er defineret som løse naturgenstande, uden straf efter Regel 9.4.

Standard lokalregel E-13

“En spiller må på enhver måde flytte et dyr, andet end dem, der er defineret som en løs naturgenstand, og som rører eller er nær spillerens bold.
Hvis spillerens bold flytter sig, mens de flytter dyret:

 • Er der ingen straf, og
 • Bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt) (se Regel 14.2).

Straf for at spille en bold fra et forkert sted strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7.”

(Tilføjet Juli 2023)