G-1 Liste over godkendte driverhoveder

Formål. For at fjerne enhver tvivl om, at drivere, der bliver brugt i en turnering, overholder specifikationerne:

 • kan en Komité vælge at kræve, at spillerne kun bruger drivere med køllehoveder, som er blevet evalueret og godkendt som værende i overensstemmelse med udstyrsreglerne.

En liste over overholdelse af driverhoveder findes på RandA.org.

Denne lokalregel anbefales kun til brug i turneringer for elitespillere (dvs. professionelle turneringer og elite-amatørturneringer).

Selvom denne lokalregel ikke er i anvendelse, skal enhver driver, der bruges, være i overensstemmelse med kravene i Udstyrsreglerne.

Standard lokalregel G-1

“Enhver driver, som spilleren bruger til at udføre et slag, skal have et driverhoved, der er identificeret efter model og loft, og som er på den nuværende liste over godkendte driverhoveder udstedt af R&A.

Denne liste opdateres jævnligt og findes på RandA.org.

Undtagelse – Driverhoveder fra før 1999: En driver med et driverhoved, der blev lavet før 1999, er undtaget fra denne lokalregel.

Straf for at udføre et slag med en kølle i strid med denne lokalregel: Diskvalifikation.

Der er ingen straf efter denne lokalregel for at bære, men ikke at udføre et slag med en driver, der ikke er på listen over godkendte driverhoveder.”

G-2 Groove og punch-mark specifikationer

Formål. Gældende fra 1. januar 2010 blev udstyrsreglerne revideret for groove og punch-mark specifikationer for alle andre køller end drivere og puttere. Indtil der gives 4 års varsel, er køller, der er lavet før 2010, ikke forpligtet til at opfylde disse specifikationer.

Men en Komité kan vælge at vedtage en lokalregel, der kræver, at spillerne kun bruger køller, der opfylder alle specifikationerne i de nuværende udstyrsregler. Dette anbefales kun til brug i turneringer for elitespillere (dvs. professionelle turneringer og elite-amatørturneringer).

En udstyrsdatabase findes på RandA.org for at hjælpe med at finde ud af, hvilke køller der må bruges.

Standard lokalregel G-2

“Når der udføres et slag skal spilleren bruge køller, der overholder groove og punch-mark specifikationerne i udstyrsreglerne, der trådte i kraft 1. januar 2010.

En udstyrsdatabase med fairwaykøller, hybrider, jern og wedges, der er blevet testet for overensstemmelse med de gældende udstyrsregler findes på RandA.org.

Straf for at udføre et slag med en kølle i strid med denne lokalregel: Diskvalifikation.

Der er ingen straf efter denne lokalregel for at bære, men ikke at udføre et slag med en kølle, der ikke er i overensstemmelse med disse groove og punch-mark specifikationer.”

G-3 Liste over godkendte golfbolde

Formål. For at fjerne enhver tvivl om, at de bolde, der anvendes i en turnering, er i overensstemmelse med Golfreglerne, kan en Komité vælge at kræve, at spilleren kun bruger bolde, der er blevet evalueret og godkendt som værende i overensstemmelse med udstyrsreglerne.

En liste over godkendte golfbolde findes på RandA.org og opdateres månedligt.

Selvom denne lokalregel ikke er i anvendelse, skal enhver bold, der bruges, være i overensstemmelse med kravene i Udstyrsreglerne.

Standard lokalregel G-3

“Enhver bold, der bruges til at udføre et slag, skal være på den nuværende liste over godkendte golfbolde udstedt af R&A.

Denne liste opdateres jævnligt og findes på RandA.org.

Hvis en bold, der ikke er på listen over godkendte bolde, droppes, genplaceres eller placeres men ikke endnu er spillet, må spilleren rette fejlen uden straf efter Regel 14.5.

Straf for at udføre et slag til en bold, som ikke er på nuværende liste i strid med denne lokalregel: Diskvalifikation.”

G-4 Kun én type bold

Formål. For at forhindre en spiller i at bruge bolde med forskellige spilleegenskaber afhængigt af karakteren af hullet eller slaget, der skal spilles i løbet af en runde, kan Komitéen vælge at kræve, at en spiller kun bruger én type bold, der er på listen over godkendte golfbolde.

Hver enkelt notering på listen over godkendte golfbolde behandles som en anden typebold. Forskelligt farvede golfbolde med identiske markeringer, behandles som forskellige typer bolde.

Denne lokalregel anbefales kun til brug i turneringer for elitespillere (dvs. professionelle turneringer og elite-amatørturneringer).

Standard lokalregel G-4

“Under en runde skal hver bold, som spilleren udfører et slag med, være af samme mærke og model, som er specificeret under et enkelt punkt på den aktuelle liste over godkendte golfbolde.

Hvis et andet mærke og/eller model droppes, genplaceres eller placeres, men den endnu ikke er blevet spillet, kan spilleren rette fejlen uden straf efter Regel 14.5. Når fejlen rettes skal spilleren bruge en bold af samme mærke og model, som blev brugt ved starten af runden.

Hvis en spiller opdager, at denne har spillet en bold i strid med denne lokalregel, skal spilleren gå tilbage til at bruge en bold af samme mærke og model, som brugt ved start af runden, når spilleren spiller fra næste teested; ellers er spilleren diskvalificeret.

Hvis det bliver opdaget under spil af hullet, kan spilleren afslutte spillet af dette hul med den bold, der spilles i strid med reglerne eller placere en bold af det korrekte mærke og model det sted, hvor bolden, der blev spillet i strid med denne lokalregel, var løftet fra.

Straf for at udføre et slag til en bold i strid med lokalreglen:

Spilleren får ét strafslag for hvert hul, hvor spilleren er i strid med denne lokalregel.”

G-5 Forbud mod brug af afstandsmålere

Formål. Selvom Regel 4.3 giver spillerne mulighed for at bruge udstyr til måling af afstand (underlagt visse krav), kan en Komité vælge at forbyde brugen af elektroniske afstandsmålere.

Standard lokalregel G-5

“Regel 4.3a (1) tilpasses således:

Under en runde må en spiller ikke skaffe information om afstand ved hjælp af en elektronisk afstandsmåler.

Straf for overtrædelse af lokalreglen – se oversigt over straffen for at overtræde Regel 4.3.”

G-6 Forbud mod brug af motoriseret transport

Formål. En Komité kan vælge at forbyde spillere at bruge enhver form for motoriseret transport, såsom en buggy, i løbet af en runde. Dette er hensigtsmæssigt, når Komitéen anser det at gå, som en integreret del af spillet i en turnering, eller når den mener, at brugen af motoriseret transport ville være usikker eller kunne skade banen.

Ved anvendelse af denne lokalregel kan Komitéen tillade motoriseret transport på begrænsede måder, f.eks. at transportere spillere fra et hul til et andet, når disse huller er langt fra hinanden, eller lade medlemmerne af Komitéen give en spiller et lift, når denne vil spille, eller har spillet igen fra forrige sted.

Hvis en spiller accepterer et lift uden tilladelse fra Komitéen, kan Komitéen fravige straffen, hvis den ville have givet spilleren tilladelse til at køre i situationen, hvis anmodningen var blevet fremsat. Hvis for eksempel en spiller, der havde mistet en bold og måtte vende tilbage til teestedet, accepterede et lift fra en frivillig, da der ikke var noget Komitémedlem til rådighed, kunne Komitéen fravige straffen, hvis medlemmerne af Komitéen ville havde givet spilleren et lift, hvis de var blevet spurgt.

Men når motoriseret transport ikke er tilladt af en lokalregel, er det et princip i lokalreglen, at spillerne skal gå hele banen rundt, så tilladelse bør ikke gives, hvis en spiller er blevet kørt fremad, når denne ikke allerede har gået den afstand. Hvis en spiller f.eks. stopper for at købe en forfriskning efter at have udført sit teeslag, og derefter accepterer en tur fremad til spillerens bold fra en frivillig, bør straffen efter lokalreglen ikke frafaldes.

Standard lokalregel G-6

“Under en runde må en spiller eller caddie ikke køre i nogen form for motoriseret transport, undtagen som godkendt eller senere godkendt af Komitéen.

[En spiller, der vil spille eller har spillet fra forrige sted, er altid autoriseret til at køre med motoriseret transport.]

[Spillere og caddies kan køre med shuttle mellem hul [identificer hul] og [identificer hul].]

Straf for overtrædelse af lokalreglen:

Spilleren får den generelle straf for hvert hul, hvor der er en overtrædelse af denne lokalregel. Hvis overtrædelsen opstår mellem spillet af to huller, gælder det for det næste hul.”

G-7 Forbud mod brug af visse typer sko

Formål. For at beskytte banen mod skader kan Komitéen forbyde brugen af sko med metalspikes eller traditionelt designede spikes.

Komitéen kan også forbyde brugen af sko med andre funktioner, som kan forårsage uønsket skade.

Standard lokalregel G-7

“Regel 4.3a tilpasses således:

Under en runde må en spiller ikke udføre et slag, mens der bæres sko med:

 • Traditionelle spikes – det vil sige spikes, der har enkelte eller flere dele designet til at trænge dybt ind i jordoverfladen (uanset om de er fremstillet af metal, keramik, plast eller andre materialer); eller
 • Spikes af ethvert design, der helt eller delvis er fremstillet af metal, hvis sådant metal kan komme i kontakt med banen.

Straf for overtrædelse af lokalreglen – se oversigt over straffen for at overtræde Regel 4.3.”

G-8 Forbud eller begrænsning af brug af lyd- og videoenheder

Formål. Regel 4.3a (4) tillader en spiller at bruge udstyr til at lytte til lyd eller se video af forhold uden relation til den turnering, der spilles. Men Komitéen kan vedtage en lokalregel, der helt forbyder brug af lyd- og videoenheder under runden.

Standard lokalregel G-8

“Regel 4.3a (4) tilpasses således: Under en runde må en spiller ikke lytte til eller se indhold af nogen art på en personlig lyd- eller videoenhed.

Straf for overtrædelse af lokalreglen – se straffen for at overtræde Regel 4.3.”

G-9 Udskiftning af kølle, der er knækket eller betydeligt beskadiget

Formål. Regel 4.1a(2) tillader en spiller at reparere eller udskifte en kølle, der er beskadiget under runden, undtagen i tilfælde af misbrug. Men en Komité kan indføre en lokalregel, der begrænser udskiftning til situationer, hvor en kølle er knækket eller betydeligt beskadiget, hvilket ikke inkluderer en kølle, som er revnet.

Standard lokalregel G-9

“Regel 4.1a(2) tilpasses således:
Regel 4.1a(2) gælder, dog således at en kølle, der er beskadiget af spilleren eller dennes caddie under runden (inklusive mens spillet er stoppet efter Regel 5.7a), kun må udskiftes, hvis den er “knækket eller betydeligt beskadiget”.

I forhold til denne lokalregel:

 • En kølle “knækket eller betydeligt beskadiget”, når:
  • Skaftet går i flere stykker, splintrer eller er bøjet (men ikke hvis det kun er bulet)
  • Køllehovedets slagflade er synligt deformeret (men ikke hvis slagfladen kun er ridset eller revnet)
  • Køllehovedet er synligt og betydeligt deformeret (men ikke hvis køllehovedet kun er revnet)
  • Køllehovedet er løst eller skilt fra skaftet, eller
  • Grippet er løst.

Undtagelse: En slagflade eller et køllehoved er ikke “knækket eller betydeligt beskadiget” blot fordi, det er revnet.

Straf for overtrædelse af lokalreglen – se Regel 4.1b”

G-10 Forbud mod brug af køller længere end 1,17m (46 tommer)

Formål. For at begrænse den tilladte køllelængde kan en Komité anvende en lokalregel, der begrænser længden for køller, andet end puttere, til 1,17 meter (46 tommer). Der tillades en måletolerance på 0,5 centimeter over de 1,17 meter. For en forklaring på, hvordan man måler en kølle, se Figur 3 under Del 2.1c af Udstyrsreglerne.
Lokalreglen anbefales kun brugt til turneringer, som er begrænset til de dygtigste spillere (professionelle eller amatørelite-turneringer).
For at undgå misforståelser:

 • Undtagelsen i Udstyrsreglerne, som tillader brug af længere køller end 1,17 meter af medicinske eller fysiske årsager, gælder ikke, når denne lokalregel anvendes.

Standard lokalregel G-10

“Når der udføres et slag, må spilleren ikke bruge en kølle, der er længere end 1,17 meter, undtagen en putter.

Straf for at udføre et slag med en kølle, som overtræder denne lokalregel: Diskvalifikation”

Der er ingen straf efter denne lokalregel for at medbringe men ikke udføre et slag med en kølle, der ikke overholder disse længdespecifikationer.
DGU kommentar:
Denne lokalregel G-10 planlægges pt. ikke anvendt i nogen DGU-turnering, herunder Danmarksturneringen og Danmarksmesterskaberne.

G-11 Begrænsning for materialer til green-læsning

Formål. Regel 4.3 og især Fortolkning 4.3a/1 sætter begrænsninger for størrelsen og skalaen af detaljeret materiale til green-læsning. Men for at sikre, at spillere og caddies alene bruger deres øjne og fornemmelse som hjælp til at læse spillelinjen på greenen, kan Komitéen sætte yderligere begrænsninger for brug af materialer til green-læsning ved at kræve, at spillerne under hele deres runde kun bruger den baneguide, der er godkendt til brug i turneringen.

Denne lokalregel er alene tiltænkt de højeste niveauer af turneringsgolf, og selv da, kun til turneringer, hvor det er realistisk for Komitéen at kunne gennemføre en godkendelsesproces for baneguides.

Når denne lokalregel anvendes, er Komitéen ansvarlig for at godkende den baneguide, som spillerne må bruge, og den godkendte baneguide bør indeholde diagrammer af greens med kun et minimum af detaljer (såsom betydende fald, niveauforskelle eller falske fronter, der indikerer plateauer af greenen).

Spillere og caddies må tilføje håndskrevne noter til godkendte baneguides som hjælp til at læse spillelinjen på greenen, så længe disse noter er tilladt efter denne lokalregel.

Standard lokalregel G-11

“Regel 4.3a tilpasses på denne måde:
Under en runde må en spiller kun bruge den/de baneguide(s), der er godkendt af Komitéen. Denne begrænsning gælder også alle andre kort over banen, inklusive oversigter over hul-placeringer.

Yderligere begrænsninger gælder for håndskrevne noter og ethvert andet materiale, som bruges af spilleren, og som kan hjælpe med at læse spillelinjen på greenen:

 • Håndskrevne noter må tilføjes til en godkendt baneguide eller en godkendt oversigt over hulplaceringer før eller under runden af spilleren eller dennes caddie alene, og er begrænset til information, alene indsamlet af spilleren eller caddien.
 • Håndskrevne noter må indeholde information, som alene er opnået gennem spillerens eller dennes caddie’s egne erfaringer fra banen eller ved at følge en TV-udsendelse, men begrænset til information opnået:
  • Ved at observere en bold, der blev rullet eller spillet (enten af spilleren, caddien eller en anden), eller
  • Gennem spillerens eller caddiens fornemmelse eller almindelige observationer på greenen.

Disse yderligere begrænsninger for håndskrevne noter og andre materialer gælder ikke for information, som ikke kan hjælpe spilleren med at læse spillelinjen på greenen (såsom håndskreven eller printet information om sving-tanker eller carry-længder for spillerens køller).

Hvis en spiller under en runde bruger:

 • En baneguide, andre kort eller oversigt over hulplaceringer, som ikke er godkendt af Komitéen,
 • En godkendt baneguide eller oversigt over hulplaceringer, som indeholder håndskrevne noter eller information, indsamlet på en ikke-tilladt måde, eller
 • Ethvert andet materiale, der kan hjælpe med at læse spillelinjen på greenen (hvad enten det er en specifik green eller greens i al almindelighed),

har spilleren overtrådt denne lokalregel.

“Bruger” betyder at se på:

 • Enhver side af en baneguide eller andre kort over banen eller oversigt over hulplaceringer, som ikke er godkendt af Komitéen, eller
 • Enhver af de følgende, som kan hjælpe spilleren eller caddien med at læse spillelinjen på greenen:
  • en side i en godkendt baneguide eller oversigt over hulplaceringer, der indeholder håndskrevne noter eller informationer, som er indsamlet på en ikke-tilladt måde, eller
  • ethvert andet materiale.

Straf for overtrædelse af denne lokalregel:

 • Straf for første overtrædelse: Den generelle straf
 • Straf for anden overtrædelse: Diskvalifikation”

Yderligere vejledning: For at se et dokument, der uddyber indholdet i denne standard lokalregel – klik her.

G-12 Forbyde brug af materialer til at hjælpe med at læse spillelinjen for slag på greenen

Formål. Fortolkning 4.3a/1 sætter begrænsninger for størrelsen og skalaen af detaljerede kort over greenen og ethvert sammenligneligt elektronisk eller digitalt materiale, som en spiller må bruge under runden til at hjælpe med at læse deres spillelinje på greenen, således, at en spillers kunnen i at læse en green forbliver en central del af evnen til at putte. Men en Komité kan vælge yderligere at understrege vigtigheden af spillerens dømmekraft, evne og færdighed i at kunne læse deres spillelinje på greenen ved at forbyde ethvert materiale til dette formål.

Standard lokalregel G-12

“Regel 4.3a tilpasses på denne måde:

Under en runde må en spiller ikke bruge nogen form for skreven, printet, elektronisk eller digitalt materiale til at hjælpe med at læse deres spillelinje for noget slag, udført fra greenen.

Straf for overtrædelse af denne lokalregel:

 • Straf for første overtrædelse: Den generelle straf
 • Straf for anden overtrædelse: Diskvalifikation”