Turneringsudvalget har 4 almindelige hovedopgaver:

 1. Tilrettelæggelse af turneringsprogram.
 2. Udformning af turneringsbetingelser.
 3. Afvikling af turneringer.
 4. Økonomi.

Tilrettelæggelse af turneringsprogram

Når sæsonen er slut omkring oktober måned, bør udvalget samles til drøftelse af den forløbne sæson og til planlægning af den kommende.

Et foreløbig turneringsprogram skal udarbejdes og et skelet hertil findes på forhånd, idet en række turneringer er faste år for år og skal falde på nogenlunde samme tidspunkter. Det gælder f.eks. klubmesterskaber, forskellige vandrepokaler, visse sponsorturneringer, pinse-, Skt. Hans-, jule-, og andre tidsbestemte turneringer. Disse fastlægges først, og hertil kommer DGU´s og andre organisationers turneringer, man evt. er vært for i den kommende sæson. En større åben scratchturnering, som man plejer at afholde, bør lægges på samme tidspunkt år for år og søges koordineret med andre klubbers tilsvarende turneringer.

Der er således en række udefra kommende turneringsdatoer, som udvalget må tage hensyn til og er nødt til at overholde. Oplysninger om disse kommer normalt på følgende måde:

 1. Senest 1. september udsender DGU sit turneringsprogram for det følgende år. Heraf fremgår blandt andet, på hvilke datoer runderne i Danmarksturneringen vil blive spillet. Disse datoer er klubbens turneringsudvalg forpligtet til at friholde, såfremt de har hold i danmarksturneringen. Der angives også her 2 weekends i august/september, hvor det anbefales at afholde klubmesterskaber.
 2. Medio oktober er der tilmelding til Danmarksturneringens kvalifikationsrække, og DGU indkalder oplysninger om planlagte større åbne scratchturneringer.
 3. Ultimo november udsender DGU spilleplan for Danmarksturneringen samt oversigt over større åbne scratchturneringer, således at klubber, der måtte have sammenfaldende turneringsdatoer, eventuelt kan flytte sig for hinanden.

Antallet af turneringer

På de weekends og helligdage, som efter at de ovennævnte turneringer er placerede, anbringes de øvrige turneringer. En del af disse dage bør dog være helt fri for turneringer, og man bør kun sjældent spille turnering både lørdag og søndag.

Variation i turneringsprogram

Turneringsprogrammet skal indeholde turneringer, som passer de forskellige spillergrupper, som klubben har, og som giver passende variation i turnerings- og spilleform – jf. ovenfor om turneringsudvalgets målsætning.

Der bør være slagspil-, stableford-, par- og hulspilturneringer. Der bør være Foursome, greensome og mixed foursome turneringer. Se Afsnit 9 om forskellige spille- og turneringsformer.

Der bør være en åbningsturnering og en sæsonafslutningsturnering, en pinsemorgen-, og en juleturnering, o.l. Der bør være en turnering imod naboklubben, og større klubber kan arrangere en åben elite-, eller sub-eliteturnering.

Ugedags-turneringer

Der kan være en løbende hverdagsturnering. Det kan være eclecticturnering, en hulspilsturnering i puljer, en skiftende slagspils-, stableford- og parturnering, hvor der er en vinder hver uge, og hvor placeringer giver points til en måneds- eller årsvinder. Man kan også lade uge og/eller månedsvindere mødes i en mesterturnering ved sæsonafslutningen.

Arrangering af disse ugeturneringer vil i øvrigt ofte af turneringsudvalget være uddelegeret til “klubber i klubben”, f.eks. herre- og dameklubben.

Begynder-turneringer

Der bør være generationsturneringer og begynderturneringer, disse f.eks. som 9 hullers turneringer en hverdagsaften, eventuelt arrangeret sammen med et særligt begynderudvalg. Der bør være særlige arrangementer for juniorerne, hvis de ikke fuldt ud må deltage i klubturneringerne, men som regel vil dette ligge i juniorudvalgets regi.

Der skal i den forbindelse være klare regler for, hvilke turneringer juniorerne må deltage i.

Gennemgående turneringer

Det kan være en god idé at have en gennemgående turnering over hele sæsonen, som evt. er baseret på de allerede planlagte turneringer.

Klubmesterskab, en model

Der skal selvfølgelig også være et klubmesterskab, som bør ligge sidst på sæsonen, evt. på de af DGU anbefalede weekends. Klubben bestemmer selv sine turneringsbetingelser inden for gældende regler (herunder f.eks. Golfreglerne og Handicapreglerne), hvilket bl.a. også indebærer at beslutte deltagerkredsen (alle medlemmer/medlemmer med hjemmeklub), procedurer, hvis nogen trækker sig, mv.
Klubmesterskaberne kan spilles både som hulspil og slagspil, men selvfølgelig altid uden handicap, da det handler om at få kåret klubbens absolut bedste spillere. DGU anbefaler følgende model, som både resulterer i mestre for de forskellige aldersgrupper og en samlet klubmester, den bedste spiller i klubben:

 1. Mesterskaberne afholdes over to weekends.
 2. Den første weekend spilles 36 hullers slagspil, hvis resultat giver klubmestrene i de aldersbestemte mesterskaber (juniorer, damer/herrer, mid-age, seniorer og veteraner), selvfølgelig alt sammen i både en herre- og en damerække.
 3. Samtidig benyttes den første weekends 36 hullers resultat som kvalifikationsturnering til den efterfølgende weekends finalerunde om klubmesterskabet for damer og herrer.
 4. De 8 (4) bedste scores for herrerne, henholdsvis damerne, uanset hvilken aldersgruppe de tilhører, går videre til hulspil efter cupsystemet om at blive klubmester.
 5. Den følgende lørdag spilles kvart- og semifinale over 18 huller, mens der om søndagen spilles finale over 36 (18) huller.

En spiller bør selv kunne vælge, hvilket mesterskab der stilles op i under hensyntagen til aldersgrænserne i de officielle aldersinddelinger:

 1. Junior: Op til med den sæson, hvor der fyldes 18 år
 2. Herre/dame: Åben for alle aldre
 3. Mid-age: Fra den sæson, hvor der fyldes 30 år
 4. Senior: Fra den sæson, hvor der fyldes 50 år
 5. Veteran: Fra den sæson, hvor der fyldes 60 år
 6. Super Veteran: Fra den sæson, hvor der fyldes 70 år

Hvis klubbens på papiret bedste spiller eks. er junior eller senior, så bør denne ikke være udelukket for at stille op i Herre/Damemesterskabet.

Publicering

Når udvalget endeligt har fastlagt sæsonens turneringsprogram, skal det godkendes af bestyrelsen og offentliggøres til medlemmerne ved opsætning i klubhuset, publicering på klubbens hjemmeside, ved udsendelse til medlemmerne og til øvrige klubber samt eventuelt til den lokale presse med et par ord om de særligt interessante turneringer.

Samtidig med den endelige fastlæggelse af turneringsprogrammet skal der udpeges en leder for hver turnering. Det bør være et medlem af udvalget, som kan knytte hjælpere til sig uden for udvalget. Turneringslederen har ansvaret for den fuldstændige forberedelse og gennemførelse af turneringen. I turneringsprogrammet bør anføres navn og telefonnummer på turneringsleder, så forespørgsler kan rettes direkte til vedkommende.

Udformning af turneringsbetingelser

Udvalget skal udfærdige udførlige skriftlige betingelser for hver enkelt turnering og løbende ajourføre og korrigere dem på baggrund af de erfaringer, man måtte indhøste.

Turneringslederen bør efter hver turnering udfærdige en turneringsrapport, som beskriver turneringens forløb, regelafgørelser og diskvalifikationer, vejrbetingelser og afbrydelser, forslag til forbedringer, etc.

Turneringslederen og dennes hjælpere skal selvfølgelig være i besiddelse af den fulde ordlyd af turneringsbetingelserne, som også skal være tilgængelig for medlemmerne og for deltagerne i den enkelte turnering.

Da en del bestemmelser imidlertid er generelt gældende for næsten alle turneringer i klubben, vil det være praktisk at samle disse og publicere dem som “Generelle turneringsbetingelser”, og så i forbindelse med afvikling af den enkelte turnering henvise til de generelle turneringsbestemmelser og nøjes med at angive de særlige turneringsbetingelser, (inkl. eventuelle afvigelser fra de generelle), som måtte gælde for netop denne turnering.

Generelle turneringsbetingelser, model

“Generelle turneringsbetingelser” kan f.eks. have følgende indhold:

Såfremt ikke andet fremgår af betingelserne til en turnering, gælder følgende generelle turneringsbetingelser:

 • Tilmeldingsliste opsættes 14 dage før turneringen.
 • Tilmeldingsfristen udløber kl. 18.00, 3 dage før turneringen.
 • Startliste opsættes senest kl. 12.00 dagen før turneringen. Oplysning om starttid kan fås på klubbens hjemmeside
 • Bortset fra mesterskaber og turneringer om vandrepokaler kræves der mindst 8 deltagere i en række for at turneringen afholdes. Aflysning vil ikke blive meddelt direkte til de tilmeldte.
 • Turneringsledelsen afgør, om eftertilmeldinger inden 1. start i turneringen kan indplaceres på startlisten i tilfælde af afbud eller god plads.
 • Turneringsgebyret er ens for alle spillere.
 • Juniorer kan deltage i alle turneringer, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne
 • Herrer spiller fra gul tee og damerne fra rød tee.
 • Hvis turneringen spilles i flere rækker vil inddelingen være således:
  • A-rækken: Hcp.: Under 12,4
  • B-rækken: Hcp.: 12,5 – 20,4
  • C-rækken: Hcp.: 20,5 – 36,0
  • D-rækken: Hcp.: 37 – 54
 • Ved afbud senere end én time før første start eller udeblivelse uden afbud skal turneringsgebyr fortsat betales. Spillerne idømmes turneringskarantæne indtil det skyldige beløb er betalt. En spiller kan ligeledes idømmes karantæne fra turneringer i tilfælde af gentagen udeblivelse uden afbud.
 • Turneringsgebyr betales, og scorekort udleveres fra turneringskontoret i klubhuset fra en 1/2 time før første start. Turneringsgebyret skal være indbetalt inden start for at spilleren kan få lov til at starte.
 • Spilleren bør melde sig til starteren senest 5 min. før sit starttidspunkt.
 • Klubbens turneringer, bortset fra mesterskaber og turneringer om vandrepokaler, er åbne for alle klubbens medlemmer. De med O mærkede turneringer er åbne for spillere fra andre klubber.
 • I tilfælde af lige resultater afgøres placeringerne således:

Hulspil: Sudden death play off fra hul 1 og videre.

Slagspil: Laveste score (netto) på sidste 36 – 18 – 9 – 6 – 3 – 1 huller. Hvis stadig lige: lodtrækning.

Med hensyn til det nærmere indhold af de for hver enkelt turnering gældende særlige betingelser henvises til Afsnit 5, hvori der er angivet, hvilke oplysninger turneringsbetingelserne skal give spillerne, og hvilke problemer turneringsbetingelserne skal opstille løsninger for.

De fuldstændige turneringsbetingelser skal som nævnt selvfølgelig foreligge skriftligt, være til rådighed for turneringslederen og hans hjælpere samt kunne forevises for deltagerne på anmodning, eller ved afgørelse af tvivlsspørgsmål.

Turneringsafvikling

Turneringsudvalget udpeger en turneringsleder, som forestår og har ansvaret for den praktiske forberedelse og afvikling af turneringen. Med mindre der for turneringen specifikt er anført en Turneringskomité (med navngivne medlemmer), så udgør den udpegede turneringsleder komitéen under turneringen, og når der i Golfreglerne henvises til Komitéen, en bemyndiget repræsentant eller en behørigt autoriseret repræsentant for Komitéen, er dette således ensbetydende med turneringslederen. Turneringskomitéen kan tilknytte hjælpere, f.eks. startere og resultatberegnere. Disse hjælpere har ingen afgørelseskompetence.

Ansvaret for korrekt afvikling af den enkelte turnering påhviler den udpegede turneringsleder lige fra opsætning af tilmeldingsliste til indgravering af vindernavn i pokalen.

Turneringslederen skal være erfaren, dvs. de første gange må han være føl hos en erfaren turneringsleder. Grundlæggende kendskab til Golfreglerne er en forudsætning for, at en turneringsleder kan gennemføre en turnering på betryggende vis. Det er oftest af betydning, når der skal afgøres regelspørgsmål inden aflevering af scorekort.

Turneringsbetingelserne bestemmer opbygningen af hver turnering, herunder hvem der kan deltage, hvordan man tilmelder sig, hvornår turneringen finder sted og formatet af turneringen, samt hvordan lige resultater afgøres. Det er Komitéens ansvar at:

Angive klare og præcise vilkår for hver turnering.
Gøre disse vilkår tilgængelige for spillerne forud for turneringen.
Fortolke vilkårene, hvis der opstår spørgsmål.

Medmindre der er særlige omstændigheder, bør Komitéen undgå at ændre turneringsbetingelserne, når turneringen er begyndt.
Hvis der er opstået fejl under udarbejdelsen af spilleplanen, f.eks. en spiller er blevet glemt eller forkert placeret, så skal spilleplanen laves om, hvis det endnu kan nås, ellers må spilleplanen fastholdes.

I tilfælde af meget grove fejl, kan der blive tale om at udsætte starten for at få tid til at rette fejlen eller – hvis turneringen er i gang – erklære den for ugyldig og annullere resultaterne, og starte forfra.

Det er hensigtsmæssigt, at turneringsudvalget udarbejder en generel instruks for turneringsledere, som disse bl.a. kan bruge som checkliste. Instruksen kan udbygges med underinstrukser til turneringslederens hjælpere, f.eks. instruks til starter og dommer. I Afsnit 5, 6 og 7 er forberedelse og afvikling af en turnering udførligt behandlet, og indholdet kan her forkortes til følgende eksempler på instrukser:

Instruks/checkliste til turneringsledelsen:
Før turneringen:

 1. Opsæt/udsend invitation og tilmeldingsliste.
 2. Indkøb præmier, adviser sponsor.
 3. Kontrollér banemarkeringer og lokale regler med baneudvalget.
 4. Aftal flag- og teestedsplaceringer med baneudvalget/greenkeeper.
 5. Aftal bespisning og eventuelle forfriskninger på banen med restaurant.
 6. Aftal åbningstider og træningsbolde med pro’en.
 7. Bekendtgør, hvornår banen er lukket.
 8. Skaf hjælpere: starter, resultattavlefører, dommer og forecaddier og instruer dem.
 9. Klargør resultattavlen.
 10. Nedtag tilmeldingslisten, udfærdig samt opsæt startliste.
  1. Kopi til starter, restaurant m.m.
 11. Udskrift af scorekort.

Under turneringen:

 1. Kontrollér banens tilstand lige inden starten.
 2. Hejs flaget (ikke før kl. 8:00).
 3. Kontrollér at starter er på plads og klar.
 4. Udlevér scorekort og tag imod turneringsgebyr.
 5. Informer starteren om afbud/udeblivelse.
 6. Følg spillet på banen, med hensyn til langsomt spil, regelspørgsmål og eventuel afbrydelse.
 7. Gør klar til præmieoverrækkelsen.
 8. Gør klar til at meddele resultatet til pressen.
 9. Modtag og kontroller scorekort.
 10. Anfør resultater på start/resultatliste.
 11. Foretag resultatregistrering til handicapudvalget.
 12. Kontrollér om alle scorekort er indleveret
 13. Kontrollér de placeredes resultater endnu engang inden præmieuddelingen.
 14. Foretag præmieoverrækkelse

Efter turneringen:

 1. Meddel resultatet til pressen og klubbladet.
 2. Skriv turneringsrapport.
 3. Klargør resultatliste/scorekort til handicapregistrering og -regulering.
 4. Overfør fremmede spilleres scorekort/resultater til deres hjemmeklub.
 5. Fjern eventuelle særlige markeringer og skilte på banen.
 6. Rengør resultattavlen.
 7. Tag flaget ned og tak hjælperne.

Instruks til starter:
Informationer til starter

 1. Kend turneringsbetingelserne, herunder især reglerne for ”for sen” ankomst til start.
 2. Udlever lokalregler og evt. midlertidige lokalregler eller henvis til opslag herom ved teestedet. Der må oplyses om lokalregler, men ikke tolkes, hvad de indebærer.
 3. Kontrollér uret med et eventuelt ur i klubhuset og med turneringslederens ur.
 4. Vær forsynet med startliste, blyanter, tees, ekstra scorekort, flagplaceringsskitser og lokalregler.
 5. Hav kontakt med turneringslederen med henblik på udeblivelse og for sen ankomst.
 6. Udlevér eventuelle scorekort, flagplaceringsskitser, lokalregler eller henvis til opslag herom ved teestedet.
 7. Sørg for ro på teestedet, når der startes.
 8. Noter aktuelle starttider for hvert hold, så evt. forsinkelser registreres.
 9. Meddel eventuel forsinkelse til turneringslederen og spillerne.
 10. Sørg for at ikke-turneringsdeltagere ikke starter umiddelbart efter sidste hold – indsæt og instruer ”stopbold”.

Information fra starter til spillere

 1. Bed spillerne kontrollere kølleantal.
 2. Bed spillerne mærke deres bolde, så de kan identificeres.
 3. Mind spillere om, at driver og bolde skal være omfattet af R&A´s liste over godkendte drivere og bolde.
 4. Bed spillerne om at oprette nedslagsmærker og lægge turf på plads.
 5. Gør opmærksom på den maksimale spilletid og opfordr til at spille i godt tempo og holde trit med forangående gruppe.
 6. Oplys om eventuelle forecaddies og signalerne fra forecaddies.
 7. Udråb navnet på den startende, når alt er klart til start
 8. Ønsk god tur, når holdet forlader teestedet.

Instruks/checkliste til dommer:
Før turneringen:

 1. Studér lokalregler, specielt med hensyn til lempelse.
 2. Vær forsynet med: Regelbog, startliste, scorekort, lokalregler, blyant, målebånd og ur til tidtagning ved søgning eller langsomt spil.

Under turneringen:

 1. Hjælp spillerne med at undgå regelbrud ved at påpege eventuelle regelbrud, de synes at være på vej til at begå.
 2. Kontrollér, at bolden er korrekt markeret.
 3. Løft aldrig en bold, pas aldrig en flagstang og gå aldrig ned i en bunker.
 4. Kontrollér, at spilleren genplacerer en løftet og markeret bold korrekt.
 5. Kontrollér spilletider.

I tilfælde af eventuelle regelspørgsmål:

 • Klarlæg fakta, forsøg at bedømme spillerens hensigter og afsig kendelse med oplæsning af den relevante Regel.
 • Væsentlige spørgsmål, som dommeren skal søge besvaret i bestemte situationer:
 1. Hvornår bevægede bolden sig?
 2. En anden bold er ved at blive sat i spil, er den
  1. provisorisk efter Regel 18.3?
  2. en anden bold, som spilles fra forrige sted efter 18.1?
  3. en alternativ bold efter Regel 20.1c(3)?
 3. Boldens leje på banen. Forbedrede spilleren boldens leje eller mulighederne for at svinge ved at:
  1. eliminere uregelmæssighed i jordoverfladen?
  2. berøre græsset?
  3. flytte buske eller træer på ulovlig vis?
 4. Boldens leje. Ligger den:
  1. inden for grænserne af et strafområde?
  2. out of bounds (lokalregel)?
  3. i areal under reparation (spilleforbud?)?
  4. i midlertidigt vand?
 5. Strafområde:
  1. er der nogen tvivl om grænserne?
 6. Hvis bolden påvirkes af noget eksternt, var bolden da:
  1. i bevægelse eller i hvile?
 7. Spilleren dømmer sin bold ubrugelig til spil:
  1. hvor indtraf skaden og hvornår blev den opdaget?
 8. Tilvirkede forhindringer (evt. lokalregel):
  1. er forhindringen til gene for spilleren ?
  2. hvilket er det nærmeste punkt for fuld lempelse?
 9. Havde bolden været markeret, inden den flyttede sig?

Økonomi

Turneringer koster nok penge, men giver også indtægter. Samtidig med at udvalget udarbejder sin aktivitetsplan for året, især i form af et turneringsprogram, skal et tilsvarende budget udarbejdes. Dette skal ligesom aktivitetsplanen godkendes af bestyrelsen.

For at vise de reelle omkostninger ved turneringsudvalgets aktiviteter bør budgettet også indeholde udgifter, som eventuelt posteres på andre afdelingers konti, men som reelt er forårsaget helt eller delvist af turneringsudvalgets aktiviteter. F.eks. betaling for overarbejde til greenkeeperen i anledning af en større turnering.

Udgifterne kunne f.eks. være:

 • trykning og distribution af turneringsprogram
 • præmier
 • trykning og distribution af plakater
 • trykning af scorekort og baneskitser
 • møde- og rejseudgifter
 • udgifter ved træning og udsendelse af hold og enkeltspillere, (hvis dette henhører under turneringsudvalget)
 • måltider og lign. til turneringsledere og hjælpere
 • materialer i form af spillernumre, reklameskilte, resultattavler og lign.
 • forsikringer
 • porto, telefon, fotokopier, håndbøger og lign.
 • eventuel udgift til ekstra banearbejde.

Indtægterne kunne være:

 • annoncer i forbindelse med turneringsprogram
 • annoncer på scorekort
 • annoncer i program for enkelt-turneringer
 • turneringsgebyrer
 • sponsorbidrag i form af kontantbeløb, præmier eller varer og materialer
 • salg af baneguide

Annoncer

Annoncer i forbindelse med turneringsprogrammet, på scorekort og lign. kan tegnes igennem et bureau, men som regel vil der være en person i klubben, som kan gøre det nemmere og billigere og med større provenu til klubben. Annoncetegningen skal ske i samarbejde med et eventuelt sponsorudvalg og med klubbladets eventuelle annoncetegning.

Scorekort kan dog også betragtes som hørende under klubbens almindelige tryksager og derfor uden for turneringsudvalgets budget.

En baneskitse eller -guide kan udmærket gøres til en lille permanent tryksag, som måske kan bære nogle annoncer og sælges til gæstespillere.

Sponsorer og sponsorindtægter

Sponsoraftaler skal indgås i god tid, som regel om efteråret når virksomhederne lægger budget.

Sponsoremnerne skal udvælges med omhu under hensyntagen til, om netop den målgruppe, som golfspillere og deres omgangskreds udgør, er et relevant marked for den mulige sponsor, og om netop det medie, som en golfturnering er, vil være relevant for det budskab, som sponsor kan tænkes at ville bringe. Sponsor kan være interesseret i omtale af et bestemt produkt, eller i almindelig positiv omtale af sit firma, imagesalg.

Til mødet med en eventuel sponsor skal man være velforberedt med udførlige oplysninger om det påtænkte arrangement, beskrivelse af mulige reklameindslag, redegørelse for pressekontakt, sponsors personlige medvirken ved præmieoverrækkelse o.lign. Medbring eventuelle fotos, avisudklip, klubbladsomtale af et tilsvarende arrangement. Fremlæg et klart forslag til hvad sponsor skal yde i form af penge, præmier, reklamemateriale, tryksager, promotionsarbejde. Vær ikke for grådig; lov ikke mere, end der kan holdes. Forsøg at få en flerårig aftale.

Undgå, at præmier til turneringer udelukkende består af sponsors produkter. Spirituspræmier bør begrænses og slet ikke anvendes i turneringer, hvor også juniorer skal deltage.

Tænk på den personlige pleje af sponsor. Det er ofte ligeså vigtigt for sponsor, at spillerne/klubben viser glæde over hans sponsorat, som at der står adskillige spalter i den lokale avis.

Men pas på, at turneringer ikke laves, blot fordi man kan finde en eller anden lille engangssponsor, og at ikke en hvilken som helst turnering “sælges” til en sponsor for enhver pris. Turneringer skal arrangeres for deltagerne og for det sportslige.

Vær opmærksom på amatørreglernes bestemmelser om reklamer, udgiftsgodtgørelse, præmieregulativ m.m. Se kapitel 9.

Vær i øvrigt også opmærksom på Naturfredningslovens bestemmelser om skiltning og reklame i det åbne land.

Bemærk, at sponsor-/annonceindtægter kan være momspligtig omsætning.

Turneringsgebyr

Turneringsgebyret bør være af en sådan overkommelig størrelsesorden, at ingen – især ikke juniorer og yngre spillere – udelukkes fra at deltage i turneringerne.
Undertiden ønsker klubben, at turneringsaktiviteterne totalt set skal give et overskud til klubbens almindelige drift. Det kan forsvares som deltagernes betaling for at få reserveret banen, men bør ikke være et selvstændigt formål med turneringsvirksomheden eller den enkelte turnering.