Golfreglerne definerer Komitéen som den person eller gruppe, der har ansvaret for en turnering eller banen. Komiteén er afgørende for, at spillet udføres korrekt. Komitéen er ansvarlige for at styre det daglige spil på banen eller for en specifik turnering, og den bør altid handle på en måde, der understøtter Golfreglerne. Denne del af den Officielle Guide til Golfreglerne giver vejledning til Komitéer i at opfylde denne rolle.
Mens mange af en Komités opgaver specifikt drejer sig om at afholde organiserede turneringer, er en anden vigtig del af komitéens opgaver relateret til ansvaret for banen under almindeligt og dagligdags spil.

DGU Vejledning for Procedurer for Komitéen

DGU’s rådgivning til danske klubber støtter sig i høj grad op ad R&A’s regler og anbefalinger i “Procedurer for Komitéen”.

Minimum én klubrepræsentant bør derfor have læst den fulde oversættelse, samt forstået og være i stand til at implementere denne i golfklubben.

For et fuldt overblik, referér venligst til “den samlede indholdsfortegnelse, hvorfra det er muligt at navigere direkte til det relevante punkt.

I dette Afsnit indsat af DGU i R&A’s Officielle Guide til Golfreglerne vil der blive knyttet kommentarer, der er specielt relevante for klubber, organiseret under Dansk Golf Union, og som kan hjælpe med at afklare tvivlspørgsmål, som måtte opstå i læsningen af Procedurer for Komitéen.

Vedr. Afsnit 1 – Komitéens rolle

Som det fremgår, skal enhver klub have en person eller gruppe, der kan fungere som “Komité” for såvel banen som for turneringer. Der kan være sammenfald mellem disse, men traditionelt indebærer det at have minimum to Komitéer. Disse opgaver løses oftest af et baneudvalg og en turneringskomité (begge støttet af et regeludvalg og underlagt bestyrelsen).

Første opgave er således at etablere og navngive personer i disse Komitéer.

Vedr. Afsnit 2 – Banemarkering til almindeligt spil

 • Se DGU’s vejledning til banemarkering i Afsnit 2

Vedr. Afsnit 3 – Lokalregler for almindeligt spil

 • Lokalregler skal være i overensstemmelse med principperne i Afsnit 8, og skal være tilgængelige på skrift for spillerne – enten via opslag i klubben, på hjemmesiden, et udleveret stykke papir eller på scorekortet.
 • Klubbens permanente lokalregler skal være godkendt af DGU.

Vedr. Afsnit 4 – Yderligere overvejelser til almindeligt spil

Vedr. 4A Spilletempo og ordensregler

 • En række overvejelser vedr. spilletempo og ordensregler for almindeligt spil bør gøres af Komitéen

Vedr. (1) Retningslinjer for spilletempo

 • Startintervallerne bør nøje overvejes for at have en god balance mellem at give så mange som muligt en god oplevelse og give så mange som muligt plads på banen.
 • Retningslinjerne for spilletempo for almindeligt spil bør som minimum angive at hver gruppe forventes at følge med gruppen foran.
 • Sanktioner for overtrædelse af spilletempo for almindeligt spil er af en disciplinær karakter, som håndteres adskilt fra Golfreglerne
 • Retningslinjerne for spilletempo for almindeligt spil kan offentliggøres på forskellige måder, herunder på eget opslag eller som del af ordensreglerne

Vedr. (2) Ordensregler

I klubben kan der ud over de generelle etiketteregler (primært Regel 1) være indført et sæt ordensregler, der er lokale færdsels- og etiketteregler, som angiver de særlige lokale hensyn, som spillerne skal tage til hinanden, til banen og til omgivelserne i øvrigt

Typiske ordensregler eller, hvad ordensregler kan dreje sig om:

 • Startreservering og godkendelse af bookede tider.
 • 3- og 4-bolde påbudt i weekends.
 • Forbud mod prøvesving på teestedet.
 • Forbud mod betrædelse og eftersøgning af bolde på tilstødende marker og områder med spilleforbud.
 • Fortrinsret for spillere på et hul i forhold til et andet hul.
 • Tilladelse til at starte en runde på 10. hul.
 • Skiftevis start og fortsættelse på 1. & 10. hul på 9 huls sløjfer.
 • Forbud mod indspil på puttinggreen.
 • Fastsættelse af trafiklinjer på banen.
 • Forbud mod at medtage hunde eller mod løsgående hunde.
 • Hensyntagen til joggere, ryttere, skovgæster og lignende.
 • Begrænsning i eller forbud mod brug af mobiltelefoner.
 • Ønsket påklædning til golfspillet.

En overtrædelse af en ordensregel kan aldrig føre til en ”golfstraf”, som f.eks. et strafslag eller diskvalifikation. Overtrædelser medfører disciplinær straffe som udelukkelse, bortvisning, karantæne, udelukkelse fra kommende turneringer, osv. og håndteres oftest af klubbens Amatør- og ordensudvalg, adskilt fra Golfreglerne. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at anføre konsekvenserne af en overtrædelse af klubbens ordensregler.

Kodeks for god opførsel – til almindeligt spil

 • I visse tilfælde kan det være nødvendigt at indføre standarder for spilleropførsel, som kan pålægges straf efter Golfreglerne. Dette gøres primært i forbindelse med turneringer (se mere i Afsnit 5I og i nedenstående vedr. afsnit 5I), men der kan også til almindeligt spil indføres et såkaldt “kodeks for god opførsel” i lokalreglerne.
 • Et kodeks indført i klubbens permanente lokalregler bør kun indeholde strafslag for overtrædelse. Eventuelt med en advarsel for første overtrædelse.
 • Et kodeks indført i klubbens permanente lokalregler bør kun vedrøre områder med spilleforbud, hvor der også er adgangsforbud, og ikke fx uacceptabel adfærd eller påklædning, som kræver en vurdering
  • Umiddelbart kan DGU derfor kun godkende et kodeks for god opførsel i lokalreglerne til almindeligt spil, som pålægger strafslag for at bevæge sig ind i områder med spilleforbud, hvor adgang også er forbudt. Se godkendt formulering i Afsnit 8
 • En overtrædelse anbefales straffet samme antal slag for hver overtrædelse for at undgå forvirring.

Vedr. 4B Afbrydelse af spil

 • En hver klub bør have retningslinjer for afbrydelse af det almindelige spil – fx i forbindelse med torden.
 • Enhver klub bør have en nedskrevet evakueringsplan, som angiver, hvor man skal søge beskyttelse i forbindelse med afbrydelser på grund af farligt vejr.

Vedr. 4C Tilbyde regelhjælp

 • Alle klubber bør kunne tilbyde sine medlemmer hjælp til regelsituationer, opstået under almindeligt spil
 • En klub skal udnævne en regelkyndig person, som er ansvarlig for klubbens kontakt til DGU i de tilfælde, som klubben ikke selv kan afklare
  • En sådan person behøver ikke være regeluddannet i DGU regi, men det vil være muligt at tilmelde vedkommende til relevante kurser i den udstrækning, der er behov for det

Vedr. Afsnit 5-7

Vedr. Afsnit 5 – Før turneringen

Vedr. 5A Opsætning af turneringsbetingelserne

Vedr. (1) Deltagerbegrænsning

I tillæg til de nævnte begrænsninger kan der være overvejelser i klubben om at stille krav til, hvor “opdateret/aktivt” et handicap skal være for at deltage i en turnering. Der kan f.eks. være ønsker om at kræve, at spillere skal have afleveret minimum 8 scores inden for de seneste 2 år. DGU anbefaler dog ikke sådanne betingelser, da alle handicaps er ligeværdige i handicapsystemet – uanset alder på scores.
En sådan betingelse skal desværre også håndteres manuelt, da det (endnu) ikke er muligt at bruge antallet af afleverede scores som en automatisk variabel i turneringssystemet.

Vedr. 5I Kodeks for god opførsel – til turneringer

 • Et Kodeks for god opførsel er et sæt standarder for spilleropførsel (evt. et uddrag taget fra ordensreglerne), som er indført som en lokalregel (se Regel 1.2b)
 • Et kodeks for god opførsel i lokalreglerne gør, at der kan tildeles strafslag og ikke kun diskvalificeres efter 1.2a
 • Et kodeks for god opførsel bruges primært i lokalreglerne til en turnering, hvor der er en Komité til stede til at vurdere situationer

Der er stor forskel på et kodeks for god opførsel, indført i lokalreglerne til en turnering, og et kodeks for god opførsel for almindeligt spil, og derfor skelnes der, som skrevet, imellem disse (se også ovenstående vedr. afsnit 4). Et kodeks for god opførsel fungerer bedst i turneringer, hvor der er en Komité til stede til at vurdere overtrædelser, udstede advarsler og eventuelle disciplinære straffe

Vedr. Afsnit 8 – Alle Standard lokalregler

R&A har i Afsnit 8 udarbejdet Standard lokalregler, som dækker alle lokale situationer. For at kunne udarbejde lokalregler til såvel almindeligt spil som til turneringer er det nødvendigt som minimum at have læst Indledningen til Afsnittet.