Betingelser for deltagelse

Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en godkendt klub under Dansk Golf Union.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap.

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status.
OBS. Professionelle, der er i gang med at generhverve deres amatørstatus, regnes for ”teknisk professionelle”, indtil deres amatørstatus er generhvervet.

Aldersgrænsen er 21 år, dvs. at spillerne højst må fylde 21 år i løbet af kalenderåret, dvs at spillerne skal være under 22 år hele kalenderåret.

Afdeling 1 – 3

Girls Only Tour spilles som 4 selvstændige slagspilsturneringer.
De tre første afdelinger spilles samtidig med og på samme bane som DGU Elite Tours for damer og piger.
(Afdeling 2 spilles dog kun sammen med elite piger)

A-rækken spiller 36 huller slagspil brutto.
B-rækken spiller 18 huller slagspil netto.
C-rækken spiller 18 huller stableford.
D-rækken spiller 18 huller stableford. (Spiller typisk på par 3 bane eller tilsvarende)

4. afdeling

4. afdeling spilles på anden bane end DGU Elite Tours for damer og piger

A-rækken spiller 36 huller slagspil brutto.
B-rækken spiller 18 huller slagspil netto.
C-rækken spiller 18 huller stableford.
D-rækken spiller 18 huller stableford. (Spiller typisk på par 3 bane eller tilsvarende)

D-række spillere må gerne have mere end 54 i hcp, men spiller i turneringen ud fra hcp. 54 m.h.t. antal tildelte slag.

Øvrige betingelser for Girls Only Tour er også gældende for 4. afdeling.

Deltagerbegrænsning i de 3 første afdelinger:

Der kan deltage 18 spillere i A-rækken. Hcp 8,1 – 18,4. (Dog 30 spillere i afd. II)
NB! Hvis Elite Tour Piger er overtegnede kan der indsættes piger under HCP 8,1
Der kan deltage 12 spillere i B-rækken. Hcp 18,5 – 26,4.
Der kan deltage 12 spillere i C-rækken. Hcp 26,5 – 36.
Der kan deltage 12 spillere i D-rækken. Hcp 37 – 72 (har man højere end hcp 54, spilles der fra 54)

Ved overtegning i Elite Tour piger flyttes spillere automatisk til Girls Only Tour. Højeste hcps flyttes først.
Ved undertegning i A-rækken kan B-rækken overtegnes og vice versa.
Ved undertegning i C-rækken kan A-rækken overtegnes i første omgang og dernæst B-rækken.
Ved undertegning i såvel A-rækken som B-sækken kan C-rækken overtegnes.

Bemærk at i 2 afdeling, hvor damerne ikke deltager, kan der komme flere piger og GOT spillere med, såfremt det er muligt.

Deltagerbegrænsning i 4. afdeling

Der kan deltage 18 spillere i A-rækken. Hcp 8,1 – 18,4.
Der kan deltage 12 spillere i B-rækken. Hcp 18,5 – 26,4.
Der kan deltage 12 spillere i C-rækken. Hcp 26,5 – 36.
Der kan deltage 12 spillere i D-rækken. Hcp 37 – 72 (har man højere end hcp 54, spilles der fra 54)

Det vil være muligt for piger i A-rækken at deltage, selv om de har lavere handicap end 8,1, såfremt de har deltaget i min. een afdeling af Girls Only Tour i løbet af sæsonen.

Tilmelding

Der åbnes for tilmelding den 1. april på www.golf.dk

Rettidig tilmelding er kl. 12.00 om fredagen to uger før turneringen. Se præcis dato ved tilmelding til turneringen.
Tilmelding kan foretages af såvel spilleren selv som hjemmeklubben.

Startlisten udfærdiges på grundlag af disse tilmeldinger. Såfremt antallet af rettidigt tilmeldte spillere overstiger det i turneringsbetingelserne fastsatte deltagerantal, oprettes reserveliste i handicap rækkefølge. I tilfælde af afbud til turneringen suppleres startlisten med spillere fra denne reserveliste.
Det ved tilmeldingsfristens udløb registrerede handicap er gældende.
Tilmeldinger modtaget efter tilmeldingsfristens udløb kan accepteres, og spillernavne noteres på reserveliste i kronologisk rækkefølge efter de rettidigt tilmeldte.
En rettidig tilmelding må dog aldrig vige for den sene tilmelding. Dette indebærer, at en for sent tilmeldt spiller først kan tilbydes plads, når muligheden for supplering blandt rettidigt tilmeldte spillere er udtømt, og det er praktisk muligt.

Turneringsgebyr

Kr. 200,00 pr. deltager, som faktureres til hjemmeklubben. Ved overtegning af turneringen tilbagebetales gebyret.
Greenfee, frokost, præmier mm. er inkluderet i gebyret. Drikkevarer, range bolde og baneguide er for egen regning.

Startliste

Startlisten offentliggøres senest 9 dage før turneringen på www.golf.dk

For sen ankomst

Se Regel 5.3.

Udeblivelse

Udeblivelse uden gyldig grund kan medføre karantæne fra alle DGU-arrangerede turneringer i op til 90 dage fra den aktuelle turneringsdag. Såfremt karantæneperioden ikke er udløbet ved sæsonens sidste DGU-turnering, overføres den resterende periode til næste sæson, startende ved den første DGU-turnering.
Udeblivelse grundet sygdom og ulykke, se generelle sanktionsbestemmelser.
Ved forsen ankomst til 1. teested indenfor 5 minutter efter den fastsatte starttid idømmes 2 straffeslag iht. Regel 6-3a. Senere ankomst medfører diskvalifikation.

Afbud

Indtil kl. 13 dagen før turneringsstart meldes afbud til DGU´s sekretariat. Afbud herefter meldes til DGU´s turneringsleder. Afbud senere end 1 time før starttid betragtes som udeblivelse. Telefonnummer på turneringslederen findes sammen med startliste og praktiske informationer omkring turneringen på www.golf.dk.
Afbud kan ikke meddeles gennem anden spiller.

Spillere, som melder afbud inden tilmeldingsfristens udløb, eller spillere på reservelisten, som ikke bliver tilbudt plads i turneringen, vil få refunderet turneringsgebyret. Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb tilbagebetales gebyret ikke

Reserver

Kun spillere, som figurerer på reservelisten, kan indsættes ved afbud.

Startorden Afdeling I og III

DGU Elite Tour Damer, DGU Elite Tour Piger og Girls Only Tour spilles på samme bane i samme weekend.

Ved start fra ét teested gælder følgende startrækkefølge:
DGU Elite Tour piger, DGU Elite Tour damer, Girls Only Tour A-rækken, GOT B-rækken og til sidst GOT C-rækken. GOT D-rækken spiller på Par 3 bane eller tilsvarende.
Der trækkes lod om startrækkefølgen indenfor de enkelte rækker, og der spilles så vidt muligt i 3-bolde.
Girls Only Tour afvikles alt efter række over 36 eller 18 huller om lørdagen.

Lige resultat

A-rækken:

Ved lige scores fordeles præmier og placeringspoint efter bedste bruttoscore på sidste 18, 9, 6, 3 ,1.
Er scores stadig lige, fordeles præmier efter lodtrækning.

B-rækken:

Ved lige scores fordeles præmier og placeringspoint efter bedste nettoscore på sidste 9, 6, 3 ,1.
Er scores stadig lige, fordeles præmier efter lodtrækning.

C- og D-rækken:

Ved lige scores fordeles præmier og placeringspoint efter bedste Stablefordscore på sidste 9, 6, 3 ,1.
Er scores stadig lige, fordeles præmier efter lodtrækning.

Afbrydelse af spillet

Iht. regel 5.7b gælder følgende fremgangsmåde for afbrydelse og genoptagelse af spillet:

  • Øjeblikkelig afbrydelse: Én lang hyletone fra sirenen
  • Afbrydelse: Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen, som gentages
  • Genoptagelse: To korte hyletoner fra sirenen, som gentages

Protester

Protester indgivet i henhold til Regel 20.1c skal for at blive behandlet fremsættes skriftligt over for turneringsledelsens sekretariat (DGU Brøndby Stadion). Protester skal være DGU’s sekretariat i hænde senest kl. 10.00 på den 4. kalenderdag efter turneringens afslutning.

Diskvalifikation

Er en spiller under en runde blevet diskvalificeret for en alvorlig overtrædelse af Regel 1.2 og/eller Regel 1.3, vil diskvalifikationen gælde hele spillerunden, også SELVOM runden, hvor spilleren blev diskvalificeret, efterfølgende annulleres.

Dopingtest

Brug af ulovlige medikamenter eller metoder er strengt forbudt. Overtrædelse kan medføre diskvalifikation, fratagelse af placering og karantæne i henhold til principperne i det internationale WADA kodeks – der, sammen med aktuel liste med forbudte stoffer og metoder, kan findes på Anti Doping Danmarks hjemmeside: www.doping.dk.

Præmier

I hver af de fire afdelinger af Girls Only Tour er der præmier til minimum 3 spillere pr række.

Gennemgående turnering

Alle fire turneringer er tællende til den gennemgående turnering, dog kun med de tre bedste resultater.

Alle spillere får 15 point for hver gennemført turnering samt point for placering 1 – 20:

Rangliste

Resultater i A-rækken tæller på Santander Juniorrangliste, og for ynglingespillernes vedkommende på Titleist Ranglisten.

Se betingelser for ranglisten på www.danskgolfunion.dk .

Caddie

Caddie er ikke tilladt, Standard lokalregel H-1.1

Regel 10.3a modificeres således: En spiller må ikke have en caddie i løbet af runden.

Straf for overtrædelse af lokalreglen:

Spilleren får den generelle straf for hvert hul, hvor denne bliver hjulpet af en caddie.
Hvis overtrædelsen sker eller fortsætter mellem to huller, får spilleren den generelle straf for det næste hul.

Transport

Spillere må på ingen måde lade sig transportere under den fastsatte runde, med mindre det er tilladt af Komiteen.

Der henvises til DGUs Hard Card Standard lokalregel G-6: Persontransport.

Undtaget fra denne regel er spillere med en EDGA (European Disabled Golf Association) tilladelse til at bruge et køretøj. Sådanne spillere må lade sig transportere på en en-personers golf scooter uden tag og med begrænset hastighed.

Undtaget fra dette forbud er spillere med en EDGA (European Disabled Golf Association) tilladelse til at bruge et køretøj. Sådanne spillere må lade sig transportere på en en-personers golf scooter uden tag og med begrænset hastighed.

Drivere og bolde

Enhver driver, som spilleren medbringer, skal have et køllehoved, med angivelse af model og loft, der er optaget på den aktuelle liste over godkendte driverhoveder udsendt af R&A – se ”Driving Clubs” på www.randa.org (Rules – Equipment). Se Regel 4.1a.
Den bold, som spilleren spiller med, skal være optaget på den aktuelle liste over godkendte golfbolde udsendt af R&A – se ”Conforming Golf Balls” på www.randa.org (Rules – Equipment). Se Regel 4.2a.
Spil med ulovlig driver og / eller bold medfører diskvalifikation iht. Golfregel 4.1a og 4.2a.

Elektronisk udstyr

Regel 4.3.

Regelsæt

Mesterskabet afvikles efter de af R&A senest vedtagne golfregler, DGU´s Hard Card samt de til enhver tid gældende lokalregler.
I turneringer med DGU-turneringsleder udleveres samlede lokalregler ved turneringens start.
I alle øvrige DGU-turneringer vil lokalregler på Hard Card samt værtsklubbens lokalregler være gældende, så længe sidstnævnte ikke er i modstrid med Hard Card´s lokalregler.

Overtrædelse af turneringsbetingelser samt Kodeks for god opførsel

DGU har på sit Hard Card fastlagt et Kodeks for god opførsel i henhold til Regel 1.2b, som kan være suppleret med et tilsvarende kodeks hos værtsklubben. Overtrædelse af værtsklubbens og DGU’s Kodeks for god opførsel samt turneringsbetingelserne kan medføre straf efter Golfreglerne, som fastlagt i strafstrukturen for dette Kodeks, og overtrædelse kan ligeledes medføre karantæne, jf. DGU’s turneringskomités disciplinære sanktioner.

Matchfixing

Matchfixing – herunder spil på egen sejr – er forbudt. Overtrædes reglerne om matchfixing kan der sanktioneres med udelukkelse, bøde, inddragelse af præmiepenge og diskvalifikation af opnåede resultater. Et uafhængigt matchfixingnævn under DIF afgør sager, der indbringes for nævnet af DIF´s matchfixingsekretariat.
Se i øvrigt afsnittet om matchfixing i Generelle sanktionsbestemmelser – Etisk Kodeks.

Teested

Turneringens teested vil fremgå af Golfbox, når der åbnes for tilmelding den 1. april.

Prøverunde

En deltager har ret til en greenfee-fri runde på turneringsbanen, når han/hun fremgår af startlisten. Deltagerne har samme rettigheder og pligter som øvrige greenfee-gæster

Turneringsledelse

DGU’s Turnerings- og Regelkomité er “Komité” i overensstemmelse med Procedurer for Komitéen, afsnit 1.

På dagen udgør DGU´s turneringsleder samt de udpegede dommere turneringens ”Komité” .
Derudover har Girls Only Tour sin egen turneringskoordinator, som vil være til stede til turneringerne.

Revision: 13
Last modified: 2019/03/13