Opbygning

 • Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper:
 • Landsdelskvalifikation
 • Landsfinale

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit:
Generelle turneringsbetingelser
Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt
Landsfinale

Generelle turneringsbetingelser

Turneringsbetingelserne er gældende for såvel landsdelskvalifikationen og landsfinalen

Deltagende klubber

Alle klubber med fuldgyldigt medlemskab af DGU kan deltage i turneringen.

Deltagende spillere

Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en godkendt klub under Dansk Golf Union.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap.
Spillerne kan have såvel amatør som professionel status.
OBS. Professionelle, der er i gang med at generhverve deres amatørstatus, regnes for ”teknisk professionelle”, indtil deres amatørstatus er generhvervet.

Deltagende hold

Et hold består af tre drenge- og/eller pigespillere, der ikke må fylde 19 år i løbet af det kalenderår, hvor turneringen spilles. Den enkelte spillers handicap må ikke overstige 12 på turneringsdagen.
Brug af en eller flere ulovlige spillere medfører diskvalifikation af holdet.
Hver klub kan tilmelde maks. to hold. Spillerne skal navngives ved tilmeldingen.

FUSIONSHOLD
To klubber kan gå sammen om dannelse af ét hold (fusionshold). Fusionerende klubber kan kun opstille ét hold i turneringen. Meddelelse om dannelse af et fusionshold skal gives til DGU’s sekretariat i forbindelse med tilmeldingen.

En klub er ikke berettiget til at stille med både et klubhold og et fusionshold.

Også ved tilmelding af et fusionshold gælder det, at et hold består af tre drenge- og/eller pigespillere, der ikke må fylde 19 år i løbet af det kalenderår, hvor turneringen spilles. Den enkelte spillers handicap må ikke overstige 12 på turneringsdagen.
Brug af en eller flere ulovlige spillere medfører diskvalifikation af holdet.
Spillerne skal navngives ved tilmeldingen

Holdleder

Hvert hold skal ledes af en myndig holdleder, som skal være fyldt 18 år på spilledagen. Vedkommende må gerne være spillende, såfremt han/hun opfylder alderskriteriet.
En holdleder har ikke kaptajnsbeføjelser og må således ikke give råd.

Holdlederen skal

 • tage sig af den administrative side af holdets rejse, ophold og forplejning
 • sikre sig, at spillerne har det bedst mulige kendskab til golfreglerne
 • besidde et grundigt kendskab til turneringens betingelser

Holdlederen har ret til:

 • på afstand at følge sine spillere på banen

Holdlederen kan ikke og må ikke:

 • optræde som dommer og eksempelvis pålægge en spiller fra et andet hold en straf
 • under spillet gå ind i en diskussion om regler med en spiller fra et andet hold
 • afbryde eller standse spillet

Væsentlige overtrædelser kan medføre justering af holdets score med tillæg af 2 ekstra slag.

For sen ankomst

Se Regel 5.3.

Caddie

Caddie er ikke tilladt i landelskvalifikationen., Standard lokalregel H-1.1

Regel 10.3a modificeres således: En spiller må ikke have en caddie i løbet af runden.

Straf for overtrædelse af lokalreglen:

Spilleren får den generelle straf for hvert hul, hvor denne bliver hjulpet af en caddie.
Hvis overtrædelsen sker eller fortsætter mellem to huller, får spilleren den generelle straf for det næste hul.

Caddie er tilladt i finalen, som spilles samtidig med og på samme bane som ECCO Tour´en.

Transport

Spillere må på ingen måde lade sig transportere under den fastsatte runde, med mindre det er tilladt af Komiteen.

Der henvises til DGUs Hard Card for DGU turneringer Standard lokalregel G-6: Persontransport – i kvalifikationen.

Undtaget fra denne regel er spillere med en EDGA (European Disabled Golf Association) tilladelse til at bruge et køretøj. Sådanne spillere må lade sig transportere på en en-personers golf scooter uden tag og med begrænset hastighed.

Drivere og bolde

Enhver driver, som spilleren medbringer, skal have et køllehoved, med angivelse af model og loft, der er optaget på den aktuelle liste over godkendte driverhoveder udsendt af R&A – se ”Driving Clubs” på www.randa.org (Rules – Equipment). Se Regel 4.1a.
Den bold, som spilleren spiller med, skal være optaget på den aktuelle liste over godkendte golfbolde udsendt af R&A – se ”Conforming Golf Balls” på www.randa.org (Rules – Equipment). Se Regel 4.2a.
Spil med ulovlig driver og / eller bold medfører diskvalifikation iht. Golfregel 4.1a og 4.2a.

Elektronisk udstyr

Se Regel 4.3.

Regelsæt

Mesterskabet afvikles efter de af R&A senest vedtagne golfregler og DGU´s Hard Card for DGU Turneringer.
DGU turneringslederen udleverer samlede lokalregler ved turneringens start.

Prøverunde

Deltagerne – 3 spillere pr hold – har ret til én greenfeefri runde på turneringsbanen, når de figurerer på startlisten. Dette gælder for såvel landsdelskvalifikation som landsfinale.

Teested

Turneringens teesteder vil fremgå af Golfbox, når startlisten er offentliggjort.

Turneringsgebyr

Kr 400 pr hold. DGU fakturerer klubberne efter tilmeldingsfristens udløb.
Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb tilbagebetales turneringsgebyret ikke.

Afbrydelse af spillet

Iht. regel 5.7b gælder følgende fremgangsmåde for afbrydelse og genoptagelse af spillet:

 • Øjeblikkelig afbrydelse Én lang hyletone fra sirenen
 • Afbrydelse: tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen, som gentages
 • Genoptagelse: To korte hyletoner fra sirenen, som gentages

Protester

Protester indgivet i henhold til Regel 20.1c skal for at blive behandlet fremsættes skriftligt over for turneringsledelsens sekretariat (DGU Brøndby Stadion). Protester skal være DGU’s sekretariat i hænde senest kl. 10.00 på den 4. kalenderdag efter turneringens afslutning.

Diskvalifikation

Er en spiller under en runde blevet diskvalificeret for en alvorlig overtrædelse af Regel 1.2 og/eller Regel 1.3, vil diskvalifikationen gælde hele spillerunden, også SELVOM runden, hvor spilleren blev diskvalificeret, efterfølgende annulleres.
Såfremt en spiller dikvalificeres, udgår hele holdet.

Dopingtest

Tilmeldte hold er forpligtede til at lade deres spillere medvirke i dopingtest før, under, og efter turneringen – og brugen af ulovlige medikamenter eller metoder er strengt forbudt.

Overtrædelse kan for de enkelte spillere medføre karantæne, og for holdet medføre diskvalifikation og fratagelse af placering i henhold til principperne i det internationale WADA kodeks – der, sammen med aktuel liste med forbudte stoffer og metoder, kan findes på Anti Doping Danmarks hjemmeside: www.doping.dk
Hvis en spiller nægter at medvirke i dopingtest, udebliver eller forsøger at manipulere testen, behandles sagen af Anti-Doping Danmark som ved en positiv prøve.

Matchfixing

Matchfixing – herunder spil på egen sejr – er forbudt. Overtrædes reglerne om matchfixing kan der sanktioneres med udelukkelse, bøde, inddragelse af præmiepenge og diskvalifikation af opnåede resultater. Et uafhængigt matchfixingnævn under DIF afgør sager, der indbringes for nævnet af DIF´s matchfixingsekretariat.
Se i øvrigt afsnittet om matchfixing i Generelle sanktionsbestemmelser – Etisk Kodeks.

Overtrædelse af turneringsbetingelser samt Kodeks for god opførsel

DGU har på sit Hard Card fastlagt et Kodeks for god opførsel i henhold til Regel 1.2b, som kan være suppleret med et tilsvarende kodeks hos værtsklubben. Overtrædelse af værtsklubbens og DGU’s Kodeks for god opførsel samt turneringsbetingelserne kan medføre straf efter Golfreglerne, som fastlagt i strafstrukturen for dette Kodeks, og overtrædelse kan ligeledes medføre karantæne, jf. DGU’s turneringskomités disciplinære sanktioner.

Turneringsledelse

DGU’s Turnerings- og Regelkomité er “Komité” i overensstemmelse med Procedurer for Komitéen, afsnit 1.

På dagen udgør´s DGU turneringsleder samt de udpegede dommere turneringens ”Komité” .

LANDSDELSKVALIFIKATION MADE IN DENMARKs og SPORTSJOURNALISTERNEs JUNIORHOLDTURNERING

Tilmelding

Der åbnes for tilmelding den 1. april. Sidste frist for tilmelding: 5. maj.
Hver klub kan tilmelde maks. to hold bestående af hver 3 spillere.

Der er en begrænsning for deltagelse på maks. 20 hold i hver landsdel. Hvis mere end 20 hold i en landsdel tilmelder sig inden for tidsfristen, overføres hold ved tilmeldingsfristens udløb til reservelisten efter følgende princip:

 1. Tilmeldte 2. hold overføres efter højeste hold-handicap til en reserveliste for 2. hold. Reservelisten sættes i handicaporden med laveste hold hcp øverst.
 2. Eventuelle overskydende 1. hold overføres efterfølgende efter højeste hold-handicap til en reserveliste for 1. hold. Reservelisten sættes i handicaporden med laveste hold hcp øverst.
 3. Ved afbud skal reservelisten for 1. hold tømmes, før reservelisten for 2. hold kan påbegyndes.

Der kan frem til tilmeldingsfristens udløb ændres på holdsammensætningen.

Hvorvidt et tilmeldt hold regnes som et 1. eller 2. hold, afgøres alene af holdets samlede hcp. Spillernes hcp opdateres ved tilmeldingsfristens udløb.

En klub kan kun deltage med ét hold i finalen. Det højst placerede hold i Landsdelskvalifikationen repræsenterer klubben i finalen.

Spilleform

18 hullers slagspilturnering scratch. Der spilles 3 singles.
Fra hver landsdel (øst/vest) går de 2-8 hold med laveste samlede score videre til landsfinalen. Alle holdets scores er tællende til det samlede resultat.
Antallet af hold, der går videre fra hver af de to landsdelsfinaler, fordeles forholdsmæssigt efter antal tilmeldte hold i landsdelene. I alt 10 hold går videre, minimum 2 hold fra hver landsdel.

Startliste, afbud og reserveliste

Klubberne skal senest fredag to uger før turneringen til DGU´s sekretariat indberette navne og DGU nummer på de 3 deltagende spillere samt eventuelle reserver (reservens navn og DGU-nummer skal noteres i kommentarfeltet ifbm. tilmeldingen). Startlisten laves på baggrund heraf og umiddelbart herefter.
Evt. for sent tilmeldte hold noteres på en reserveliste og tilbydes plads i den rette landsdelskvalifikation ved evt. afbud.

Har en spiller eller en reservespiller fra en klub med 2 hold deltaget på ét hold, kan vedkommende ikke spille på det andet hold til landsfinalen

Startlisten offentliggøres på www.golf.dk

Når det er praktisk muligt, startes fra både 1. og 10. tee.

Lige resultat

Ved lige resultat findes bedste hold ved den matematiske metode: Bedst på sidste 18, 9, 6, 3 og 1 hul af holdets samlede score (banens sidste). Hvis stadig lige foretages lodtrækning.

Holdopstilling

Hvis et hold ikke kan stille fuldtalligt op, udgår hele holdet fra turneringen.

Reserver

Der kan ikke indsættes reserver mellem de to runder.

LANDSFINALE MADE IN DENMARKs og SPORTSJOURNALISTERNEs JUNIORHOLDTURNERING

Deltagere

I alt kvalificerer 10 hold sig til finalen.
Antallet af hold, der går videre fra hver af de to landsdelsfinaler, fordeles forholdsmæssigt efter antal tilmeldte hold i landsdelene. I alt 10 hold går videre, minimum 2 hold fra hver landsdel.

Hvis et hold ikke kan stille fuldtalligt op, udgår hele holdet fra turneringen.
Kun spillere, der har kvalificeret sig på et hold, som er gået videre, kan deltage i finalen. Under særlige omstændigheder kan der dispenseres.

Afbud

Ved tilfælde af afbud fra et hold fra en landsdel tilbydes pladsen til det bedst placerede hold fra denne landsdelskvalifikation, som ikke gik videre til finalen.

Spilleformat

Der spilles 18 hullers slagspil fra scratch.

Alle tre spilleres runde er tællende til holdets samlede resultat.

Landsfinalen afvikles ultimo juni i forbindelse med en ECCO turnering.

Der spilles efter Nordic League Hard Card, hvilket vil blive tilsendt holdlederne inden finalen.

Startlisten

Startlisten offentliggøres 2 dage før turneringen på eccotour.org.

Lige resultat

Ved lige resultat findes bedste hold / spiller ved den matematiske metode: Bedst på sidste 18, 9, 6, 3 og 1 hul af holdets samlede score (banens sidste). Hvis stadig lige foretages lodtrækning.

Caddie

Caddie er tilladt i finalen.

Hard card

I finalen er Nordic League Hard Card gældende.

Præmier

Der er præmie til de 3 bedste individuelle spillere i finalen, som hver vinder en plads på et Pro-Am hold i forbindelse med Challenge Tour turneringen Made in Denmark Challenge.

Vinderne

De 3 spillere fra det vindende hold kommer til ”The Open” 2020 som tilskuere, derfor skal man som spiller være moden nok, til at rejse alene. Derudover skal holdet spille mod et udvalgt britisk hold.

Revision: 16
Last modified: 2019/02/22