Betingelser for deltagelse

Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en godkendt klub under Dansk Golf Union.
Undtaget herfra er udenlandske senior- eller veteranspillere – dog maksimalt op til 4 seniorherrer, 4 veteranherrer, 2 seniordamer og 1 veterandame ved fuldt spillefelt. Er turneringen undertegnet, kan der indsættes flere udenlandske spillere, der opfylder minimums HCP kravene, op til fuldt spillefelt.

OBS Udenlandske spillere – dvs spillere der ikke har en DGU-hjemmeklub – registreres ikke på ranglisterne.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap.

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status.

OBS. Professionelle, der er i gang med at generhverve deres amatørstatus, regnes for ”teknisk professionelle”, indtil deres amatørstatus er generhvervet.

Aldersgrænser

Mid-Age (herrer og damer) kan deltage i turneringen fra det kalenderår, de fylder 30 år.
Seniorer (herrer og damer) kan deltage i turneringen fra det kalenderår, de fylder 50 år.
Veteraner (herrer og damer) kan deltage i turneringen fra det kalenderår, de fylder 60 år.
Superveteraner (herrer og damer) kan deltage i turneringen fra det år, de fylder 70 år.

Spillerækker

I hver turnering, der indgår i DGU Senior Tour (30+), spilles der i op til otte rækker. En spiller kan kun deltage i én række pr turnering.
• MD: Mid-Age Damer, fra årgang 1989 og tidligere (SD, VD og SVD spillere må gerne tilmelde sig denne række)
• MH: Mid-Age Herrer, fra årgang 1989 og tidligere (VD, VH og SVH spillere må gerne tilmelde sig denne række)
• SD: Senior Damer, fra årgang 1969 og tidligere (VD og SVD spillere må gerne tilmelde sig denne række)
• SH: Senior Herrer, fra årgang 1969 og tidligere (VH og SVH spillere må gerne tilmelde sig denne række)
• VD: Veteran Damer, fra årgang 1959 og tidligere (SVD spillere må gerne tilmelde sig denne række)
• VH: Veteran Herrer, fra årgang 1959 og tidligere (SVH spillere må gerne tilmelde sig denne række)
SVD: Superveteran Damer, fra årgang 1949 og tidligere
SVH: Superveteran Herrer, fra årgang 1949 og tidligere

Deltagerbegrænsning Turnering 1-3
• Der kan højst deltage 138 spillere i alt med nedenstående maks. HCP og antal:
• Mid-Age-damer, 6 deltagere op til maks. HCP 14,0
• Mid-Age-herrer, 18 deltagere op til maks. HCP 7,0
• Senior-damer, 18 deltagere op til maks. HCP 15,0
• Senior-herrer, 42 deltagere op til maks. HCP 12,0
• Veteran-damer, 6 deltagere op til maks. HCP 15,0
• Veteran-herrer, 30 deltagere op til maks. HCP 12,0
• Superveteran-damer, 6 deltagere op til maks. HCP 15,0
• Superveteran-herrer, 12 deltagere op til maks. HCP 12,0

Laveste HCP ved tilmeldingsfristens udløb benyttes til kvalificering for alle rækker.

OBS: Hvis der er færre end 3 deltagere i en række, annulleres denne. Tilmeldte spillere overføres automatisk til en anden række, hvis vedkommende er kvalificeret og der er plads i rækken.
Ved undertegning i en herre række, kan de andre rækker overtegnes med samme antal, så det samlede antal herre-deltagere når op på 102.
Ved undertegning i en dame række, kan de andre rækker overtegnes med samme antal, så det samlede antal dame-deltagere når op på 36.
Ved samlet undertegning (færre end 102 tilmeldte) i herre rækkerne, kan dame-rækkerne overtegnes med samme antal og vice versa, så det samlede deltagerantal når op på 138.

Princip for overtagelse af evt. uudnyttede pladser i respektive aldersrækker fremgår af figuren nedenfor:

Deltagerbegrænsning Finaleturnering

Der kan højst deltage 78 spillere i alt.

Deltagerne kvalificerer til finalen via højeste ranglisteplacering.
Blandt de rettidigt tilmeldte spillere kvalificerer deltagerne til finalen på følgende måde:
1. højeste ranglisteplacering på DGU Point-Ranglisterne*
2. derefter laveste handicap, såfremt der ikke er spillere nok med en ranglisteplacering
• Mid-Age-damer, 6 deltagere.
• Mid-Age-herrer, 9 deltagere.
• Senior-damer, 12 deltagere.
• Senior-herrer, 21 deltagere.
• Veteran-damer, 6 deltagere.
• Veteran-herrer, 15 deltagere.
• Superveteran-damer, 3 deltagere.
• Superveteran-herrer, 6 deltagere.

*) Ranglisteplacering på hhv. Mid-Age, Senior, Veteran og Superveteran Point-Ranglisterne, ved tilmeldingsfristens udløb, er gældende ved kvalificering for alle rækker.

OBS: Hvis der er færre end 3 deltagere i en række, annulleres denne. Tilmeldte spillere overføres automatisk til en anden række, hvis vedkommende er kvalificeret og der er plads i rækken.
Ved undertegning i en herre-række, kan de andre rækker overtegnes med samme antal, så det samlede antal herre-deltagere når op på 51.
Ved undertegning i en dame-række, kan de andre rækker overtegnes med samme antal, så det samlede antal dame-deltagere når op på 27.
Ved samlet undertegning (færre end 51 tilmeldte) i herre-rækkerne, kan dame-rækkerne overtegnes med samme antal og vice versa, så det samlede deltagerantal når op på 78.
Princip for overtagelse af evt. uudnyttede pladser i respektive aldersrækker fremgår af figuren ovenfor.
Såfremt færre end 3 spillere tilmelder sig i en række, udgår denne række.
For spillere, der kvalificeres via handicap gælder de samme handicapbegrænsninger i finalen som i de øvrige 3 Senior Tour (30+) turneringer.

Turneringsform

Turneringsformen er 36 hullers slagspil fra scratch over 2 dage uden cut.

Der indgår fire selvstændige turneringer i DGU Senior Tour (30+), der alle tæller til DGU’s Ranglister.
Den 4. og sidste turnering, spilles efter DM for Seniorer og Veteraner og fungerer som en sæsonfinale, for dem der har deltaget i de foregående 3 afdelinger.

Tilmelding

Der åbnes for tilmelding den 1. april på www.golf.dk.
Rettidig tilmelding er kl. 12.00 om fredagen to uger før turneringen. Se præcis dato ved tilmelding til turneringen.
Tilmelding kan foretages af såvel spilleren selv som hjemmeklubben.

Startlisten udfærdiges på grundlag af disse tilmeldinger. Såfremt antallet af rettidigt tilmeldte spillere overstiger det i turneringsbetingelserne fastsatte deltagerantal, oprettes reserveliste i handicap rækkefølge. I tilfælde af afbud til turneringen suppleres startlisten med spillere fra denne reserveliste.
Det ved tilmeldingsfristens udløb registrerede handicap er gældende.
Tilmeldinger modtaget efter tilmeldingsfristens udløb kan accepteres, og spillernavne noteres på reserveliste i kronologisk rækkefølge efter de rettidigt tilmeldte.
En rettidig tilmelding må dog aldrig vige for den sene tilmelding. Dette indebærer, at en for sent tilmeldt spiller først kan tilbydes plads, når muligheden for supplering blandt rettidigt tilmeldte spillere er udtømt og det praktisk er muligt.

Turneringsgebyr

Kr. 250,00 pr. deltager, som betales samtidig med tilmeldingen. Ved overtegning tilbagebetales gebyret.

Startliste

Startlisten offentliggøres senest 10 dage før turneringen på www.golf.dk

Udeblivelse

Udeblivelse uden gyldig grund kan medføre karantæne fra alle DGU-arrangerede turneringer i op til 90 dage regnet fra den aktuelle turneringsdag.
Såfremt karantæneperioden ikke er udløbet ved sæsonens sidste DGU-turnering, overføres den resterende periode til næste sæson startende ved første DGU-turnering.
Udeblivelse grundet sygdom og ulykke samt udeblivelse fra præmieoverrækkelsen, se generelle sanktionsbestemmelser.

For sen ankomst

Se Regel 5.3.

Afbud

Indtil kl. 13 dagen før turneringsstart meldes afbud til DGU´s sekretariat. Afbud herefter meldes til DGU´s turneringsleder. Afbud senere end 1 time før starttid betragtes som udeblivelse. Telefonnummer på turneringslederen findes sammen med startliste og praktiske informationer omkring turneringen på www.golf.dk
Afbud kan ikke meddeles gennem anden spiller.
Spillere, som melder afbud inden tilmeldingsfristens udløb, samt spillere på reservelisten, som ikke bliver tilbudt plads i turneringen, vil få refunderet tilmeldingsgebyret. Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb tilbagebetales gebyret ikke.

Reserver

Kun spillere, som figurerer på reservelisten, kan indsættes ved afbud.

Startorden Tour I – III.

Startordenen på førstedagen blandes tilfældigt inden for rækkerne, men kan reguleres efterfølgende, idet det tilstræbes ikke at have to spillere fra samme klub i samme bold.
Startordenen på andendagen sker i omvendt resultatorden indenfor de enkelte rækker, således at de bedst placerede starter sidst.
Der spilles så vidt muligt i 3-bolde.
Når det er praktisk muligt, startes fra både 1. og 10. tee.
Skabelon for afvikling af rækkerne ved fuldt felt (antal spillere / antal bolde):

Startorden Sæsonfinalen.

Skabelon for afvikling af rækkerne ved fuldt felt (antal spillere / antal bolde):

Startordenen på førstedagen blandes tilfældigt inden for rækkerne, men reguleres efterfølgende, idet det tilstræbes ikke at have to spillere fra samme klub i samme bold.
Startordenen på andendagen sker i omvendt resultatorden indenfor de enkelte rækker og således at de 6 bedst placerede spillere starter i de 2 sidste bolde.
NB: Gælder dog ikke for Superveteran damerne i sæsonfinalen, hvor feltet kun består af 3 deltagere.

Afbrydelse af spillet

Iht. regel 5.7b gælder følgende fremgangsmåde for afbrydelse og genoptagelse af spillet:
• Øjeblikkelig afbrydelse: Én lang hyletone fra sirenen
• Afbrydelse: Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen, som gentages
• Genoptagelse: To korte hyletoner fra sirenen, som gentages

Lige resultat

Hvis to eller flere spillere står lige på 1. pladsen, spilles sudden death (slagspilregler).
Øvrige placeringer bestemmes af resultaterne på sidste 18, 9, 6, 3 eller sidste hul.
Hvis stadig lige foretages lodtrækning.

Protester

Protester indgivet i henhold til Regel 20.1c skal for at blive behandlet fremsættes skriftligt over for turneringsledelsens sekretariat (DGU Brøndby Stadion). Protester skal være DGU’s sekretariat i hænde senest kl. 10.00 på den 4. kalenderdag efter turneringens afslutning.

Diskvalifikation

Er en spiller under en runde blevet diskvalificeret for en alvorlig overtrædelse af Regel 1.2 og/eller Regel 1.3, vil diskvalifikationen gælde hele spillerunden, også SELVOM runden, hvor spilleren blev diskvalificeret, efterfølgende annulleres.

Dopingtest

Tilmeldte spillere er forpligtede til at medvirke i dopingtest før, under, og efter turneringen – og brugen af ulovlige medikamenter eller metoder er strengt forbudt. Overtrædelse kan medføre diskvalifikation, fratagelse af placering og karantæne i henhold til principperne i det internationale WADA kodeks – der, sammen med aktuel liste med forbudte stoffer og metoder, kan findes på Anti Doping Danmarks hjemmeside: www.doping.dk

Hvis en spiller nægter at medvirke i dopingtest, udebliver eller forsøger på at manipulere testen, behandles sagen af Anti-Doping Danmark som ved en positiv prøve.

Præmier

Mid-Age-rækkerne
1., 2. og 3. placering i såvel damerække som herrerække modtager medaljer.
Senior-rækkerne:
1., 2. og 3. placering i såvel damerække som herrerække modtager medaljer.
Veteran-rækkerne:
1., 2. og 3. placering i såvel damerække som herrerække modtager medaljer.
Superveteran-rækkerne:
1., 2. og 3. placering i såvel damerække som herrerække modtager medaljer.
Udeblivelse fra præmieoverrækkelsen kan medføre, at præmien fratages.
OBS!! Vælger en veteran eller en superveteran at spille i senior-rækken, eller en superveteran at spille i veteran-rækken, fortabes muligheden for præmier i veteranrækken. Annulleres en veteran- og/eller en superveteran-række pga. for få deltagere, modtager den/de bedste veteran(er)/superveteran(er) en medalje.

Ranglister

Turneringen er tællende til Senior, veteran og superveteran ranglisterne, samt alle DGU’s ranglister, såfremt spillerens alder tillader dette – se ranglisterne på www.golf.dk. kriterier for ranglisterne på www.danskgolfunion.dk.
Eksempelvis optages Veteraner, der deltager i Veteran-rækken på både Veteran, senior og Mid-age ranglisten, og sågar også på Titleist ranglisten, da beregningsprincippet for ranglisterne er identiske. Seniorer optages ligeledes på både senior- og Mid-age samt Titleist ranglisterne, men ikke på veteran-ranglisterne, da alderen sætter en begrænsning

Pointrangliste som bruges til udtagelse til sæsonfinalen kan se her, www.danskgolfunion.dk/artikel/nationale-ranglister.

Caddie

Caddie er tilladt.

Transport

Spillere må på ingen måde lade sig transportere under den fastsatte runde, med mindre det er tilladt af Komiteen.

Der henvises til DGUs Hard Card Standard lokalregel G-6: Persontransport.

Undtaget fra denne regel er spillere med en EDGA (European Disabled Golf Association) tilladelse til at bruge et køretøj. Sådanne spillere må lade sig transportere på en en-personers golf scooter uden tag og med begrænset hastighed.

Drivere og bolde

Enhver driver, som spilleren medbringer, skal have et køllehoved, med angivelse af model og loft, der er optaget på den aktuelle liste over godkendte driverhoveder udsendt af R&A – se ”Driving Clubs” på www.randa.org (Rules – Equipment). Se Regel 4.1a.
Den bold, som spilleren spiller med, skal være optaget på den aktuelle liste over godkendte golfbolde udsendt af R&A – se ”Conforming Golf Balls” på www.randa.org (Rules – Equipment). Se Regel 4.2a.
Spil med ulovlig driver og / eller bold medfører diskvalifikation iht. Golfregel 4.1a og 4.2a.

Elektronisk udstyr

Se Regel 4.3.

Regelsæt

Mesterskabet afvikles efter de af R&A senest vedtagne golfregler, DGU´s Hard Card samt de til enhver tid gældende lokalregler.
I turneringer med DGU-turneringsleder udleveres samlede lokalregler ved turneringens start.
I alle øvrige DGU-turneringer vil lokalregler på Hard Card samt værtsklubbens lokalregler være gældende, så længe sidstnævnte ikke er i modstrid med Hard Card´s lokalregler.

Spikes

De til enhver tid gældende forbud mod anvendelsen af stålspikes hos værtsklubben skal overholdes. Overtrædelse medfører diskvalifikation jf. Decision 33-1/14.

Overtrædelse af turneringsbetingelser samt Kodeks for god opførsel

DGU har på sit Hard Card fastlagt et Kodeks for god opførsel i henhold til Regel 1.2b, som kan være suppleret med et tilsvarende kodeks hos værtsklubben. Overtrædelse af værtsklubbens og DGU’s Kodeks for god opførsel samt turneringsbetingelserne kan medføre straf efter Golfreglerne, som fastlagt i strafstrukturen for dette Kodeks, og overtrædelse kan ligeledes medføre karantæne, jf. DGU’s turneringskomités disciplinære sanktioner.

Matchfixing

Matchfixing – herunder spil på egen sejr – er forbudt. Overtrædes reglerne om matchfixing kan der sanktioneres med udelukkelse, bøde, inddragelse af præmiepenge og diskvalifikation af opnåede resultater. Et uafhængigt matchfixingnævn under DIF afgør sager, der indbringes for nævnet af DIF´s matchfixingsekretariat.
Se i øvrigt afsnittet om matchfixing i Generelle sanktionsbestemmelser – Etisk Kodeks.

Teested

Turneringens teesteder vil fremgå af Golfbox, når startlisten er offentliggjort.

Prøverunde

En deltager har ret til en greenfee-fri runde på turneringsbanen, når han/hun fremgår af startlisten. Deltagerne har samme rettigheder og pligter som øvrige greenfee-gæster.

Turneringsledelse

DGU’s Turnerings- og Regelkomité er “Komité” i overensstemmelse med Procedurer for Komitéen, afsnit 1.

På dagen udgør DGU´s turneringsleder, samt de udpegede dommere turneringens ”Komité” .

Revision: 20
Last modified: 2019/09/12