GENERELLE SANKTIONSBESTEMMELSER

Etisk kodeks

Efterfølgende betingelser er lavet for at hjælpe spillere, ledere, holdkaptajner, forældre, trænere, DGU’s turneringsledere og DGU’s dommere i DGU-turneringer. De skal give spillerne en viden om, hvilken opførsel, der forventes af dem.

Kodeks fortæller ligeledes hvilken fremgangsmåde, der skal følges, når reglerne bliver overtrådt.

Spillere, der deltager i DGU-turneringer, må frivilligt følge regler om god opførsel, der er strammere end dem, man forventer almindelige golfspillere følger. Det samme forventes af spillerens caddy, forældre, træner eller andre personer, der har relation til spilleren og følger denne til en DGU-turnering eller andet officielt DGU-arrangement.

Kendetegnene for DGU’s turneringer bør være ærlighed, god sportsånd og dygtighed.

Det vil være umuligt nøjagtigt at angive de retningslinjer, der forventes, at spillerne skal følge i DGU-turneringer. Ligeledes vil det være umuligt at lave en liste over alle de handlinger, der medfører overtrædelse af disse retningslinjer og dermed sanktioner.

I de fleste tilfælde vil sund fornuft fortælle spillerne m.fl., hvilken opførsel, der forlanges af dem. Enhver spiller, der er i tvivl om den opførsel, der forventes af ham/hende, kan kontakte DGU for vejledning.

RETNINGSLINIER

De følgende eksempler på handlinger, undladelser og forsømmelser vil blive betragtet som overtrædelser af kodeks og vil medføre disciplinær straf.

1. Etikette

Undladelse af at rette sig efter normale godtagne normer for sportslig adfærd samt golfetikettereglerne og værtsklubbens ordensregler.

2. Dårlig opførsel

Dårlig opførsel af en spiller, en caddie og / eller en holdkaptajn eller holdleder i en grad, der anses for uacceptabel i henhold til normale normer. Det er ikke begrænset til, men kan eksempelvis være højlydt diskussion med eller generende adfærd overfor andre spillere, tilskuere, officials mv.

3. Spilleridentifikation

Spillerne skal, hvis der i turneringen bruges numre eller andre markeringer, anbringe disse på et synligt sted på deres bag.

4. Skadelig adfærd

Spillerne m.fl. i DGU’s turneringer må ikke udvise en adfærd, der vil skade turneringen, en anden spiller eller leder. Spillerne må ikke handle i modstrid med DGU’s vedtægter, regler eller betingelser. Spilleren må ikke under spil på banen indtage alkoholiske drikke. Spilleren må ikke indtage alkoholiske drikke under spil på banen, eller være synligt beruset/påvirket af alkohol eller narkotiske stoffer før, under eller efter turneringen, når spilleren befinder sig på klubbens område.

5. Golfreglerne

Spillerne skal overholde golfreglerne samt de for turneringen gældende lokale regler. De skal ligeledes rette sig efter turneringsbetingelserne og/eller andre regler, instrukser eller betingelser, der er lavet af DGU. Det er naturligvis ikke tilladt at snyde.

6. Afbud

A. Før turneringen.

En deltager i DGU-turneringer kan indtil tilmeldingsfristens udløb sende afbud. Hvis spilleren melder afbud efter tilmeldingsfristens udløb kan det medføre sanktioner. Det er op til spilleren at bevise og dokumentere eventuelle formildende omstændigheder (f.eks. sygdom eller ulykke).

Afbud kan kun meddeles ved personlig telefonisk meddelelse.

B. Under turneringen.

Hvis spilleren ikke møder frem til start, såvel med som uden afbud, kan det medføre sanktioner. Spilleren skal bevise og dokumentere eventuelle formildende omstændigheder (f.eks. ulykke eller andre forhold, der umuliggør afbud). Hvis spilleren trækker sig under turneringen eller før de enkelte runder, kan det medføre sanktioner.

Spilleren skal også her bevise eventuelle formildende omstændigheder (f.eks. sygdom og ulykke).

7. Præmieoverrækkelsen

Spillere i præmierækken skal være til stede ved præmieoverrækkelsen.

8. Doping

Spillere, som er tilmeldt individuelle DGU-turneringer eller deltager på hold i DGU-holdturneringer, er forpligtet til at medvirke i dopingtest før, under, og efter turneringen – og brugen af ulovlige medikamenter eller metoder er strengt forbudt. Overtrædelse kan for de enkelte spillere medføre diskvalifikation, fratagelse af placering og karantæne – og for holdet medføre diskvalifikation, fratagelse af placering og tvangsnedrykning i henhold til principperne i det internationale WADA kodeks.
For WADA kodeks, aktuel liste med forbudte stoffer og metoder henvises til Anti Doping Danmarks hjemmeside: www.doping.dk

9. Overtrædelser

Spillerne er forpligtet til at samarbejde ved spørgsmål om eller undersøgelse af en overtrædelse.

DISCIPLINÆRE SANKTIONER FOR DGU-TURNERINGER

1. Når en spiller, forælder, caddy, træner mv. i en DGU-turnering menes at have overtrådt kodeks, og overtrædelsen kan medføre en straf, skal turneringens dommere eller turneringsledelsen foretage en foreløbig undersøgelse. Undersøgelsen skal indeholde en samtale med den person, der menes at have begået forseelsen, med involverede med- og modspillere, markør, samt eventuelle andre, der har overværet forseelsen, når den pågældende runde eller aktivitet er afsluttet.

2. Sanktioner.

Hvis undersøgelsen sandsynliggør, at en overtrædelse har fundet sted, udfærdiger turneringslederen en rapport, som inden 24 timer tilsendes DGU’s sekretariat. Rapporten bør underskrives af den anklagede person og eventuelle vidner.

DGU’s sekretariat videresender rapporten til spilleren, samt den anklagede person, såfremt det ikke er spilleren selv, der er anklaget, for evt. kommentarer, samt til DGU’s eliteansvarlige, DGU’s Turnerings- og Regelkomité og spillerens hjemmeklub til orientering.

Evt. yderligere kommentarer til rapporten fra den anklagede person skal være DGU’s sekretariat i hænde senest 72 timer efter, at spilleren har modtaget rapporten.

Sagens akter videresendes snarest muligt til DGU’s turneringskomité, som umiddelbart herefter træder sammen for at afsige en eventuel dom.

Skønner DGU’s Turnerings- og Regelkomité, at der foreligger en overtrædelse af kodeks, kan straframmen gå fra en påtale til udelukkelse fra deltagelse i op til 3 måneder fra DGU-turneringer, hvor spilleren ellers var berettiget til at deltage. Derudover vil spilleren ikke blive registreret på Titleist- og/eller DGUJunior Ranglisten, hvis vedkommende i samme periode deltager i klubarrangerede turneringer, som er tællende til disse ranglister. Såfremt karantæneperioden ikke er udløbet ved sæsonens sidste DGU-turnering, overføres den resterende periode til næste sæson, startende ved den første DGU-turnering. I ganske særlige tilfælde kan der idømmes strengere straf.

Er der tale om en overtrædelse, der ikke er begået af spilleren, men i stedet af en person med relation til denne, kan DGU’s turneringskomité både idømme spilleren en straf i form af påtale eller udelukkelse fra én til tre af DGU’s turneringer, hvor spilleren ellers var berettiget til at deltage OG indføre den konsekvens, at såfremt spilleren medbringer samme person til en DGU-turnering/aktivitet i en nærmere defineret periode, vil det medføre automatisk diskvalifikation.

Såfremt DGU’s turneringskomité skønner, at kodeks i en holdturnering er overtrådt, kan komitéen fratage holdet vundne kamppoints, eller komitéen kan reducere holdets kamppoints. Såfremt det skønnes, at der er tale om en alvorlig overtrædelse af kodeks, kan der for divisionsholds vedkommende blive tale om tvangsnedrykning til kvalifikationsrækken.

MATCHFIXING

Danmarks Idrætsforbund har regler om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd, som skal overholdes. Reglerne omfatter alle udøvere, trænere, ledere, dommere m.fl. i alle idrætsgrene under Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Matchfixing er bevidst manipulation af idrætskonkurrencer, herunder sportskampe. Kort fortalt: Aftalt spil.

Aftalt spil er det modsatte af fair play, og aftalt spil går ud over tilskuernes lyst til at følge idrætskonkurrencerne. Matchfixing fjerner den usikkerhed, der normalt er forbundet med idrætskonkurrencer og udgør en alvorlig trussel mod idrættens troværdighed og spillets regler og værdier.

Der er for eksempel tale om matchfixing, hvis resultatet af en idrætskonkurrence forsøges påvirket uretmæssigt, eller hvis resultatet er aftalt på forhånd, fordi man vil opnå en fordel eller en økonomisk gevinst for sig selv eller andre. En sportsudøver kan fx tabe en kamp med vilje, fordi en anden har tilbudt vedkommende et pengebeløb.

Matchfixing er derfor for eksempel:

  • Forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence
  • Forsætlig underpræstation
  • Forsætligt nederlag i en konkurrence
  • Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke en idrætskonkurrence i en bestemt retning

Tilsvarende former for ”uetisk adfærd” er også omfattet af reglerne og dermed forbudt:

  • Misbrug af intern viden, fx ved at videregive oplysninger, der kan udnyttes i forbindelse med spil (betting)
  • Spil på egen konkurrence, også selvom der spilles på sejr
  • Modtagelse af gaver, der ikke hænger naturligt sammen med den pågældende idrætskonkurrence

SPILEGEN SEJR ER FORBUDT

Forbuddet mod spil på egen kamp, gælder også spil på egen sejr. Det er der flere grunde til:
Der kan opstå interessekonflikter, hvad enten det er spil på sejren alene eller et bestemt resultat (fx match i matchen). De kortsigtede økonomiske mål kan på den måde overtrumfe de langsigtede sportslige mål. Konsekvensen kan være generel mistænkeliggørelse af idrættens aktører. Udøvere, som har sat penge på egen sejr, vil kunne være mere tilbøjelig til at træde uden for spillets rammer og glemme alt om fair play. Fx vil udøveren måske forsøge at snyde for at få bettet til at gå hjem.

Der kan også opstå mistanke om, at en udøver, der har spillet på egen sejr, er stråmand for en udøver på modstanderholdet, der så slipper for at skulle spille på nederlag i egen kamp.
Spil på egen sejr kan også være første skridt ind på en glidebane, der kan føre til langt alvorligere forseelser, hvor udøvere forsøger at manipulere resultater for at opnå en økonomisk gevinst.
Derudover gør DIF-idrættens nul-tolerance-politik det enkelt at forholde sig til reglerne, idet det er forbudt at spille på alle udfald af egne kampe.
Og forbuddet mod spil på egen sejr kan forhåbentlig også påvirke spiladfærden hos idrættens aktører og dermed bidrage til at forebygge ludomani.

SANKTIONER

Overtrædes reglerne om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd kan der sanktioneres med udelukkelse, bøde, inddragelse af præmiepenge og diskvalifikation af opnåede resultater. Et uafhængigt matchfixingnævn under DIF afgør sager, der indbringes for nævnet af DIF’s matchfixingsekretariat.

Revision: 1
Last modified: 2018/12/20