Værtsklubben er ansvarlig for følgende:

 • Udsendelse af orientering på mail til de gæstende klubber og deres holdkaptajner senest 11 dage før 1. spilleweekend og 3 uger før 2. spilleweekend..
  Se hvor du finder tlf. & mail info på holdkaptajnerne i jeres pulje
 • At der er skåret nye huller forud for hver spilledag – dvs. såfremt der spilles på begge dage i samme weekend, skal der laves nye huller til søndag.
 • At der, pga. situationen med corona-virus, er taget særlige forholdsregler, der sikrer at DGU’s og myndighedernes aktuelle retningslinjer på respektive spilledage kan overholdes.

Orienteringen skal omfatte følgende punkter:

 • oplysning om hvilke huller der spilles på, hvis banen har mere end 18 huller, samt hvilke teesteder der skal spilles fra. OBS. Se den nye bestemmelse under “Danmarksturneringens afvikling – Teesteder”
 • åbningstider for klubhus, proshop og træningsbane
 • telefonnummer til restaurant for bestilling af morgenmad
 • advisering om mulighederne for at købe frokost
 • advisering om mulighederne for at købe bolde, tees o. lign.
 • evt. overnatningsmuligheder
 • om det er muligt at leje persontransporterende køretøjer til de besøgende holdkaptajnerer, som måtte ønske det, samt om der er restriktioner for brugen af lejede eller egne køretøjer.

Klubben kan ikke udpege komitémedlemmer eller regel-officials.

Lokal repræsentant / turneringsleder

Ved afvikling af runder i DGU’s holdturnering skal værtsklubben udpege en lokal repræsentant (dette gælder for de indledende 3 spillerunder). Til finale- og oprykningsspil kommer der en turneringsleder samt dommere fra DGU’s turneringslederkorps.

Den af klubben udpegede repræsentant må ikke være holdkaptajn for / spiller på nogle af klubbens hold i Danmarksturneringen. Overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre én eller flere spilledages karantæne fra kaptajnsrollen og / eller spillerrollen.

Den lokale repræsentant skal være til stede i klubben på spilledagen senest 45 min. før første start, og repræsentanten er ansvarlig for følgende i henhold til Procedurer for Komitéen (se evt. angivne sektioner):

Den lokale repræsentant skal endvidere sørge for:

 • at der i forbindelse med evt. udleje at persontransporterende køretøjer, er køretøjer til de holdkaptajner, der måtte ønske dette. Såfremt der ikke er køretøjer til alle, skal fordelingen ske under hensyntagen til største behov, dvs. hold der spiller 36 huller bør gå forud for hold der spiller 18 huller. Hvis der ikke er køretøjer til begge holdkaptajner i samme kamp og begge har ønsket det – må én kaptajn ikke stilles bedre end modstanderholdets kaptajn. Undtagelse til dette kan kun foretages, såfremt kaptajnen også er spiller på holdet.
 • at der senest 45 min. før første start er adgang til at leje og slå træningsbolde før såvel 1. som 2. runde. Såfremt driving range ikke er officielt åben, skal værtsklubben sørge for, at der kan stilles mindst 30 bolde til rådighed for hver deltagende spiller. Der kan beregnes det normale vederlag for brug af rangebolde.
 • at banen er lukket 45 min. før og 30 min. efter starterne både formiddag og eftermiddag.
 • at der er en lokal turneringsleder til stede, der er ansvarlig for det praktiske arrangement, herunder at starterne sker korrekt og til tiden – denne må gerne være samme person som den lokale repræsentant.
 • at holdkaptajnerne afleverer holdopstilling senest 15 minutter før første start.
 • at udlevere flagplacering, hvis den forefindes, samt lokalregler senest 15 min. før første start.
 • at sammensætte de to modstanderes holdopstillinger i et fælles dokument med navne, medlemsnumre og handicap, så snart disse er modtaget fra holdkaptajnerne. Holdopstillingerne offentliggøres tidligst 15 minutter før første start. Holdopstillingen skal hemmeligholdes indtil offentliggørelsen.
 • at indberette resultater samt spillernavne på www.danskgolfunion.dk – tast selv. Dette skal ske umiddelbart efter kampens afslutning og senest første hverdag herefter.
 • at udlevere kopi af det endelige resultatkort til begge holdkaptajner.
 • at få resultatkortene underskrevet af dagens holdkaptajner.
 • at udlevere kopier af de udfyldte og underskrevne resultatkort til holdkaptajnerne, alternativt tillade at der scannes/tages billede med smartphone.
 • at gemme kopi af underskrevet holdkort indtil 1. oktober. Dette fremsendes kun til DGU, såfremt det rekvireres.

Den lokale repræsentant kan ikke:

 • ændre i turneringsbetingelserne eller tilsidesætte en Golfregel.
 • ændre starttider (udsættelse eller afbrydelse iht. Regel 5.7 er dog undtaget) eller grupper. Første starttid for eftermiddagens runder (singles) i divisioner, der afvikler kampe over et 2×18 hullers format, er kl. 13.00. Det er dog op til den lokale repræsentant at ændre dette tidspunkt, når tidsforbrug for formiddagens matcher er kendt. Som udgangspunkt kan den første single ikke starte tidligere end 30 min. efter at sidste foursome er afsluttet uden begge holdkaptajners accept.
 • afgøre tvister og/eller protester om golfregler, lokalregler, turneringsbetingelser, etiketteovertrædelser eller lign. uden udtrykkelig aftale med Komitéen / DGU’s bagvagt. Bagvagten træffes på turneringsdage på tlf. 4326 2945.
 • give dispensation til at køre i buggy

Sanktioner

Opfylder værtsklubben, på én eller flere spilledage, ikke sine forpligtelser anført under ovenstående “Værtsklubben” og “Lokal repræsentant” og lever op til det anførte ansvar, vil værtsklubben ved mindre overtrædelser kunne pålægges en påtale eller en disciplinærstraf. Ved grovere overtrædelser kan værtsklubbens øvrige hold i samme puljer, som har afviklet kampe på samme spilledag, blive pålignet en matchstraf og i yderste konsekvens få frataget point i turneringen.

Revision: 1
Last modified: May 29, 2020