Ændring af spilletidspunkt, spilledato, spillested eller spillehuller

Spilletidspunkt og spilledato

Det fastsatte kampprogram (spilledag og tidspunkt), som står i Golfbox er som udgangspunkt altid gældende. Det er muligt at flytte en kamp, hvis parterne selv aftaler og kan blive enige om ændringen. Det nye tidspunkt skal være aftalt og ændret i Golfbox, inden kampen skulle have været afholdt. En kamp må kun flyttes efter nedenstående retningslinjer;

  • en flyttet kamp fra spillerunde 1 & 2 skal afvikles inden 3. spillerunde
  • en flyttet kamp fra spillerunde 3 & 4 skal afvikles inden 5. spillerunde
  • en kamp i 5 & 6 spillerunde må kun udsættes i særlige tilfælde – se afsnit 6.1 Holdkampens udsættelse

Der dispenseres ikke fra denne betingelse.

Ændringen

Den klub, som ønsker ændringen, er ansvarlig for at aftale ændringen med modstanderen samt for at anmode DGU om flytning. Det gøres via kampprogrammet på DGU’s hjemmeside. Klik på datoen for den kamp, man ønsker ændret og udfyld anmodningen om flytning til DGU.

Guide til flytning af kampe

I tilfælde af uenighed om, hvorvidt der er aftalt ny spilledato, vil turneringsledelsen tildele sejren til det hold, som ikke mener, at en sådan aftale er indgået, medmindre det andet hold kan fremlægge skriftlig dokumentation for andet. Det anbefales derfor, at aftale om ændring af spilledato bekræftes skriftligt ved e-mail eller lign.

For oprykningsspil – dog kun hulspilsmatcher – gælder, at sidste frist for afvikling af udsatte matcher er den 1. oktober. Slagspilsmatcher afvikles på den af turneringskomitéen fastsatte dato.

Spillehuller

En klub bør sørge for, at planlagte banearbejder ikke påvirker afviklingen af Danmarksturneringen på de officielle spilledage. Der kan dog opstå situationer, hvor der er vanskeligt at friholde samtlige spilledage fra større reparationsarbejder eller udefra kommende problemstillinger. Ligeledes kan der op til en spillerunde opstå force majeur situationer pga. vejret, hærværk eller lignende, så hele eller dele af ét eller flere golfhuller bliver uspillelige.

Såfremt der opstår behov for at ændre spillehullerne/teestedsmarkeringerne – herunder hulrækkefølgen – skal følgende tages i betragtning og respekteres:

  • Den ratede bane, herunder de valgte teesteder som er defineret under punkt 3. Teesteder, skal så vidt muligt fortsat benyttes.
  • Såfremt et eller flere teestedsmarkeringer ikke kan benyttes, kan de respektive huller afkortes i den udstrækning at spil på de pågældende huller bliver mulige. I den forbindelse må et par 4 hul gerne laves om til et par 3 hul osv. Hullets par eller den samlede længde på afkortningen er ikke væsentlig – dog må en banes samlede længde ikke afkortes til under 2000 meter for en 9-hullers bane og 4000 meter for en 18-hullers bane.
  • Såfremt det ikke er muligt at benytte én eller flere greens, kan der overvejes om det er muligt at benytte andre golfhuller klubben måtte have, etablere alternativ green eller afkorte kampen med op til maksimalt 2 huller. Dvs. matcherne i holdkampene gennemføres over min. 16 huller.
  • Såfremt intet af ovenstående er muligt, bør der findes en ny dato for afvikling af påvirkede holdkampe.

Information om baneændringer til udeholdene

Alle baneændringer, som har indflydelse på kampens afvikling, skal meddeles til samtlige udehold, som skal spille på banen – så snart ændringen er kendt. Det er altså klubbens ansvar at sørge for at telefonere eller sende e-mail til udeholdenes holdkaptajner med besked.

Eksempler på ovenstående:

  • I de tilfælde hvor ændringerne på et eller flere af banens huller er væsentlige, kontaktes udeholdene med besked og tilbydes samtidig nyt prøvespil, selvom et hold muligvis allerede har prøvespillet banen en gang.
  • I de tilfælde hvor 1-2 huller tages helt ud af spil tilbydes ikke nyt prøvespil, men der gives stadig besked til udeholdene
  • I de tilfælde hvor der opstår pludselige skader på banen forårsaget af f.eks. vejret inden for 24 timer før kampen, meddeles eventuelle baneændringer blot på spilledagen.
Revision: 1
Last modified: Dec 15, 2023