Formål

Fusionshold giver de deltagende golfklubber en bedre mulighed for at tilbyde klubbernes elite- og ungdomsspillere sportslige udfordringer i Danmarksturneringen, selvom klubberne hver især ikke har nok spillere til rådighed til at danne et hold i en given række.

Oprettelse af fusionshold

Fusionshold tilmeldes til DGU via en onlineformular på danskgolfunion.dk og oprettes desuden endeligt ved indgåelse af en skriftlig aftale mellem de deltagende golfklubber. For at få virkning for en sæson skal aftalen om fusionshold være oprettet og godkendt af DGU senest ved deadline for tilmelding af nye kval. hold til den kommende sæson. Fusionshold skal have et navn, som ikke i forvejen benyttes af noget hold i Danmarksturneringen. Navnet skal illustrere at det er et fusionshold, f.eks. FH Horsens eller Team Golfbornholm og skal godkendes af DGU. Ved oprettelsen skal det oplyses, hvilken række i Danmarksturneringen – herrer, damer, ungdom, seniorer, veteraner, superveteraner – et fusionshold stiller op i.

Deltagende klubber

En klub kan maksimalt deltage i én fusionskonstellation pr. række (herrer, damer, ungdom, seniorer, veteraner, superveteraner), men gerne i forskellige divisioner inden for rækken. En klub kan ikke have et fusionshold og et ”eget” hold i samme division.

Anmeldelse til og godkendelse hos DGU

Snarest muligt efter oprettelsen af fusionshold skal kopi af den mellem klubberne underskrevne aftale indsendes til DGU. Samarbejdet om fusionshold har virkning, når DGU har godkendt fusionsaftalen.
For hvert hold fusionen tilmelder, skal det skriftligt oplyses overfor DGU, hvilken af de deltagende klubber i fusionen, der overtager pladsen i tilfælde af, at fusionen nedlægges. Er dette ikke oplyst, overtager ingen af de i fusionen deltagende klubber den ledige plads.

For hvert hold fusionen tilmelder, skal det skriftligt oplyses DGU, hvilken af de deltagende klubber i fusionen der står som ”værtsklub” og er spillested for holdets hjemmekampe.

Fusionsholds deltagelse i Danmarksturneringen for hold

DGU placerer fusionshold i den geografiske pulje, som turneringsledelsen skønner mest hensigtsmæssig. Ved dannelsen af fusionshold bestående af hold fra forskellige divisioner placeres fusionsholdet i den division, hvor det højest rangerende hold er placeret.

Klubbernes parallelle hold i samme række

Fusionen kan maksimalt deltage med:

  • 5 hold i herrerækken, dog max. 4 hold i divisionerne
  • 3 hold i damerækken, dog max. 2 hold i divisionerne
  • X hold i ungdomsrækken, 4 spillere U25 (maks. 24 år i det pågældende spilleår)
  • 2 hold i seniorrækken eller 3, hvis 2 af holdene er i kval. rækken, 45/50+
  • 2 hold i veteranrækken eller 3, hvis 2 af holdene er i kval. rækken, 55/60+
  • 1 hold i superveteranrækken eller 2, hvis 2 af holdene er i kval. rækken, 65/70+

En fusionskonstellation kan højst have ét fusionshold i samme division, dog op til 2 hold i kvalifikationsrækken.

Undtagelse til ovenstående gælder i Ungdomsrækken
I ungdomsrækken kan en klub have et frit antal fusionshold med i kvalifikationsrækken. Det kræver dog, at klubber med mange hold har plads på banen til at afholde samtlige hjemmekampe i de 3 spilleweekends. I særlige tilfælde kan en klub have 2 hold i samme pulje i kvalifikationsrækken, hvis det ikke kan undgås.

Fusionshold og ‘eget’ hold
Såfremt bare én af de deltagende klubber i fusionen deltager med et ”eget” hold, reduceres ovennævnte antal hold, som fusionen kan deltage med i pågældende række, med 1. Tilsvarende reduceres antallet med 2 i den pågældende række, hvis bare én af de deltagende klubber er repræsenteret med 2 ”egne” hold i samme række.

NB! Hvis et fusionshold står til nedrykning, mens et ”eget” hold fra én af fusionsklubberne står til oprykning, sker der ingen nedrykning af fusionsholdet

Ændringer i deltagende klubber under sæsonen

En bestående fusion må ikke udvide antallet af medlemsklubber i løbet af sæsonen. Opstiller fusionen spillere fra klubber, der ikke er godkendt af DGU som deltagere i fusionen, gælder sanktionen for brug af ulovlig spiller, jf. Generelle betingelser for Danmarksturneringen.

En klub kan udtræde af fusionen på et hvilket som helst tidspunkt med øjeblikkelig virkning. Klubben / fusionen skal dog straks oplyse dette til DGU skriftligt. Udtræder en klub af en fusion, og er denne klub angivet i fusionsaftalen som værende den klub, der ved fusionens opløsning skal overtage fusionsholdets (et af fusionsholdenes) rangering, vil den udtrædende klub ikke opnå denne / nogen rangering. De tilbageværende klubber i fusionen skal skriftligt oplyse DGU, hvilken klub der i stedet overtager rangeringen i tilfælde af fusionens opløsning.

Såfremt klubben, der udtræder, er ”værts-/hjemmeklub” for et hold i fusionen, fastholdes ”hjemmebanen” sæsonen ud, uanset at værtsklubben ikke længere er del af fusionen. Den udtrædende klub er således forpligtet til at honorere sin rolle som værtsklub og stille bane til rådighed for fusionsholdets resterende hjemmekampe.

Ændring af hjemmeklub for benyttede spillere under sæsonen

En spillers skift af hjemmeklub fra én i fusionsholdet deltagende klub til en anden deltagende klub:

  • En spiller fra en klub, der er med i en fusionsaftale, kan godt skifte hjemmeklub, under forudsætning af, at den nye klub er en del af den samme fusionsaftale OG den pågældende spiller kun har spillet på fusionsholdet.

Ændringer udenfor sæsonen

En klub kan tidligst indtræde i fusionen med virkning for den kommende sæson, såfremt klubben / fusionen skriftligt har oplyst dette til DGU senest den 30. oktober i foregående sæson.
Hvis ikke oplysning om nye / ændrede forhold er modtaget af DGU senest den 30. oktober, gælder de senest oplyste forhold for den kommende sæson.

Nedlæggelse af fusionshold

Fusionshold kan til enhver tid nedlægges, hvis det er med alle de deltagende klubbers godkendelse. Fusionsholdet og alle de deltagende klubber mister dermed alle de rettigheder, som fusionsholdet havde opnået på klubbernes vegne. Dette gælder dog ikke, hvis den skriftlige fusionsaftale klart fastlægger konsekvenserne af nedlæggelsen, eller hvis de i fusionen deltagende hold efterfølgende nedlæggelsen skriftligt – hver klub for sig – bekræfter overfor DGU, at de er enige om konsekvenserne, og hvad konsekvenserne er.

Uanset om klubberne hverken klart har beskrevet konsekvenserne af nedlæggelsen, eller er enige herom, forbeholder DGU sig ret til at lade en af klubberne overtage fusionens rangering, hvis det beviseligt er en enkelt klub, som i realiteten har stillet fusionsholdet. En sådan beslutning forudsætter en skriftlig ansøgning fra klubben bilagt de seneste 3 holdopstillinger.

Nedlæggelsen skal ske skriftligt til DGU med alle de deltagende klubbers underskrift på nedlæggelsesaftalen.

Tvister

Tvister vedrørende disse regler og deres forståelse og fortolkning afgøres endegyldigt af DGU´s Turnerings- og Regelkomité. Komitéens afgørelser kan ikke ankes til nogen instans.

Revision: 1
Last modified: Dec 15, 2023