Opbygning

Kvalifikationsrækken er en kvalifikationsturnering til 2. division øst damer og 3. division vest damer.

Deltagende klubber

Klubber, som har fuldt medlemskab af DGU og som har en minimum banelængde på 2000 meter for en 9-hullers bane og 4000 meter for en 18-hullers bane, kan deltage i turneringen.

Såfremt klubben ikke har mere end et hold i damedivisionerne, kan der tilmeldes op til 2 hold i damekvalifikationsrækken.
Turneringsledelsen vil tilstræbe, at holdene spiller i hver sin pulje.

Tilmelding

Vær venligst opmærksom på, at hold i kvalifikationsrækken skal tilmeldes hvert år, uanset om det drejer sig om et nyt hold, et nedrykket hold eller et hold som deltog i kvalifikationsrækken det foregående år.

Tilmelding til kvalifikationsrækken kan kun ske via den elektroniske tilmelding, som udsendes både med Klubnyt og sendes direkte på mail til klubbens kontaktperson for Danmarksturneringen. Deadline for tilmelding er typisk medio/slut oktober – den præcise dato vil fremgå i det udsendte materiale samt i selve tilmeldingsformularen.

Reservehold

For sent tilmeldte hold noteres på en reserveliste og vil blive tilbudt deltagelse, såfremt der indløber afbud fra en klub inden for samme geografiske område.
En forudsætning for et reserveholds deltagelse er dog, at det umiddelbart vil kunne indtræde i turneringsplanen i stedet for det afmeldte hold. Dette indebærer bl.a., at klubben skal kunne lægge bane til hjemmekamp på den for det afmeldte hold planlagte dato.
Der kan kun indsættes reservehold op til 6 uger før turneringsstart.

I puljer, som er ”født” med 3 hold, eller hvor et hold har meldt fra, kan der op til 6 uger før turneringsstart indsættes reservehold, såfremt de øvrige hold i puljen kan finde plads i deres turneringsprogram på de spilledage, som er fastlagt til Danmarksturneringen.

Spilleform

Der spilles hulspil over 18 huller med 3 singler og 1 foursome.

Holdopstilling

Holdkaptajnen må sammensætte foursome efter eget valg, hvorimod spillerne i singler skal stille op i handicaporden med højeste handicap først (3. single). Hvis flere spillere på holdet har samme handicap, må holdkaptajnen bestemme deres opstilling. Handicap skal anføres på resultatkortene.

Ukorrekt opstilling af rækkefølge medfører tab med maksimale cifre af alle de singler, som berøres heraf.

Startrækkefølge: Først starter de 3 singler, derefter 1 foursome.

Se i øvrigt underpunkt 1.4 Handicapbegrænsninger og 4.3 Holdopstilling.

Pointtildeling

Foursome:

3 matchpoint for vunden match, 1,5 matchpoint for halveret og 0 matchpoint for tabt match.

Singler:

2 matchpoint for vunden match, 1 matchpoint for halveret og 0 matchpoint for tabt match.

Holdmæssigt gives 2 kamppoint for vunden, 1 for halveret og 0 kamppoint for tabt kamp.

Generelt ang. oprykning

I tilfælde hvor oprykning afgøres ved kvalifikationsspil, og hvor det – på tidspunktet for kvalifikationsspillets start – er usikkert, om et hold, der er deltager i kvalifikationsspillet, kan rykke op som konsekvens af uvished om resultatet for et andet af samme klubs hold (rangeret i en ovenliggende division), gælder følgende;

  • holdet er berettiget til at deltage i kvalifikationsspillet
  • opnår holdet en kvalificerende placering i kval-spillet, men det efterfølgende viser sig, at holdet ikke kan rykke op eller der af anden grund opstår en ledig plads, overtages den ledige plads af det bedst placerede hold uden for de kvalificerende placeringer i kval-spillet.

Startliste oprykningsspil – indberetning af spillernavne

Klubberne skal senest mandag i ugen op til oprykningsspillet til DGU´s sekretariat indberette navne og DGU- nummer på de deltagende spillere. Startlisten laves umiddelbart herefter. Indsættelse af reserve på spilledagen er tilladt. Meddelelse om indsættelse af reservespiller skal ske til den ansvarlige turneringsleder senest 15 minutter før holdets første start.

Oprykning – struktur

Puljevinderne deltager i oprykningsspil til hhv. 2. division øst og 3. division vest damer.

Der spilles ét oprykningsspil for holdene i vest og ét oprykningsspil for holdene i øst.
De 4 bedste hold i vest og de 2 bedste hold i øst rykker op i den ovenliggende division.

Kun puljevinderen kan deltage i oprykningsspillet. Såfremt den vindende klub i puljen i den kommende sæson er repræsenteret i den ovenliggende division, går retten til oprykningsspil IKKE videre til de næste placeringer i puljen.

Såfremt der ikke er nok puljevindere til at fylde pladserne i de ovenliggende divisioner, rykker alle puljevindere op, og de resterende oprykkere findes blandt 2’erne, se afsnit 8.2 ”Særlige omstændigheder ved op- og nedrykning” i de generelle turneringsbetingelser.

Formatet er 18 huller slagspil med 3 singler og 1 foursome
Foursome og de 2 bedste singlescores er tællende til holdets samlede resultat.

Holdet må ikke benytte spillere i oprykningsspillet, som har været benyttet på hold i en højere division i de to seneste spillerunder.

Et hold kan have hjemmebane i en oprykningskamp.

Ulovlig spiller

Såfremt en eller flere af spillerne i en foursome er ulovlig, udgår hele holdets resultat.

Såfremt en spiller i en single er ulovlig, diskvalificeres denne spiller, og resultatet udgår af holdets samlede stilling.

Lige resultater

Ved lige resultat på “de yderste mandater” – dvs de pladser, som ligger på vippen til oprykning – gælder følgende:
• Ikke-tællende score medregnes. Hvis resultat stadig lige, kigges på bedste score, næstbedste score osv.

Diskvalifikation

Diskvalificeres en spiller i et oprykningsspil efter regel 1.2 eller 1.3, udgør holdets tællende score af de resterende 2 singles og den ene foursome. I tilfælde af lige resultat hvor 3. single score skal bruges vil den diskvalificerede spillers ”score” altid være højere end andre holds 3. single scores, såfremt disse har indleveret en tællende score.

Diskvalificeres foursomen eller mere end én spiller fra samme hold, fortaber holdet sin deltagelse i oprykningsspillet.

For sen ankomst

Se Regel 5.3a.

Holdopstilling

Holdkaptajnen bestemmer startrækkefølgen af spillerne, dvs. fri opstilling.
Stiller holdet med 2 eller flere spillere for lidt, fortaber holdet sin deltagelse i oprykningsspillet.
Ved overtrædelse af tidsfristen for aflevering af holdopstilling samt holdkaptajnens navn – se afsnittet omkring generelle turneringsbetingelser – udgår holdets bedste single-score, som så ikke indgår i resultatberegning. I tilfælde af lige resultat, hvor ikke-tællende score skal bruges, vil den diskvalificerede spillers ”score” altid være højere end andre holds ikke-tællende score.

Udsættelse af oprykningsspil

Turnerings- og Regelkomiteen forbeholder sig ret til at træffe en afgørelse efter ret og rimelighed, når det viser sig umuligt at afslutte et oprykningsspil i slagspilsformat i overensstemmelse med Golfreglerne.

Betingelser i øvrigt

Se afsnittet Generelle turneringsbetingelser.

Revision: 1
Last modified: Jan 05, 2024