Regel 7.1c Fjerne et handicap

I yderste konsekvens kan en Handicapkomité vælge at fjerne en spillers Handicap for en periode. Det bør kun ske, når en spiller bevidst og/eller gentagne gange ikke lever op til systemet, og spilleren skal altid underrettes først.

Når et Handicap skal genindsættes, bør det være på det niveau, som Handicapkomitéen mener er udtryk for spillerens nuværende spillestyrke og alternativt genindsætte Handicappet på det tidligere niveau.

DGU kommentar:
I DK kan afgørelser truffet et af hjemmeklubbens handicapkomité ankes til DGU’s handicapkomité. DGU’s Handicapkomité kan beslutte, at anken skal have opsættende virkning, indtil en afgørelse kan træffes.
Afgørelser truffet af DGUs handicapkomité om suspension eller fortabelse af handicap for en periode på 6 måneder eller mere, kan endvidere af den berørte spiller, indankes for Dansk Golf Unions Amatør og Ordensudvalg.
Alle andre afgørelser er endelige.
Klubbens handicapkomité har ikke ret til at anke en af DGUs handicapkomité truffet afgørelse, idet klubbernes handicapkomitéer er forpligtet til at følge instrukser givet af DGU’s Handicapkomité.
Er en afgørelse indanket for Amatør- og Ordensudvalget, kan dette udvalg beslutte, at anken skal have opsættende virkning, indtil en afgørelse kan træffes.
Amatør- og Ordensudvalgets kendelse i sagen kan ikke indbringes for andre instanser, da det er den endelige afgørelse under DGU, jfr. A&O’s vedtægter § 9.3.