5A

Opsætning af turneringsbetingelserne

Turneringsbetingelserne bestemmer opbygningen af hver turnering, herunder hvem der kan deltage, hvordan man tilmelder sig, hvornår turneringen finder sted og formatet af turneringen, samt hvordan lige resultater afgøres. Det er Komitéens ansvar at:

 • Angive klare og præcise vilkår for hver turnering.
 • Gøre disse vilkår tilgængelige for spillerne forud for turneringen.
 • Fortolke vilkårene, hvis der opstår spørgsmål.

Medmindre der er særlige omstændigheder, bør Komitéen undgå at ændre turneringsbetingelserne, når turneringen er begyndt.

Det er hver spillers ansvar at kende og følge turneringsbetingelserne.

(1) Deltagerbegrænsning

Komitéen kan opstille betingelser, der begrænser, hvem der er berettiget til at deltage.

a. Krav om køn

En konkurrence kan begrænses til spillere af et bestemt køn.

b. Aldersgrænser

En turnering kan være begrænset til spillere inden for en bestemt aldersgruppe. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt at angive den dato, hvor spillerne skal være den anførte alder. Nogle eksempler er:

 • For en juniorturnering, hvor spillerne ikke må være ældre end 18, kan turneringbetingelserne angive, at en spiller ikke må fylde 19 i det år, turneringen afholdes.
 • For en seniorturnering, hvor spillerne skal være 50 år eller ældre, kan turneringbetingelserne angive, at en spiller blot skal have nået sin 50 års fødselsdag inden årets udgang.

c. Amatørstatus

En turnering kan være begrænset til kun amatører, kun professionelle eller tillade alle spillere at konkurrere mod hinanden. Når en turnering er åben for alle spillere, bør Komitéen forud for turneringen bede spillerne om at identificere deres status (for eksempel “amatør”), eksempelvis på en tilmeldingsformular.

d. Handicapbegrænsninger

Komitéen kan fastsætte begrænsninger for handicaps, der er berettiget til deltagelse eller brug i en turnering. Disse kan omfatte:

 • Opsætning af øvre eller nedre grænse for handicap.
 • I holdformater, f.eks. Foursome eller Four-Ball:
  • Begrænsning af den maksimale forskel mellem partneres handicap. Komitéen kan også vælge at sætte et maksimum for spilleren med det højere handicap, eller
  • Begrænse partnernes maksimale, samlede handicap. Komitéen kan også vælge at sætte et lavere handicapgrænse for, hvornår en eller begge spillere opfylder kravet.
 • For en turnering med flere runder, der spilles over én eller flere dage, angive om hver spiller skal spille hele turneringen med handicappet fra den første turneringsdag, eller om spilleren skal bruge sit reviderede handicap for hver runde. Det anbefales, at spillerens handicap bevares uændret mellem runderne.

e. Bopæl og medlemskabsstatus

Komitéen kan begrænse adgangen til spillere, der bor i eller er født i et bestemt område, land eller andet geografisk område. Komitéen kan også kræve, at alle spillere er medlemmer af en bestemt klub, organisation eller golfunion.

(2) Betingelser for deltagelse og datoer

Tilmeldingsproceduren og start- og slutdatoen for tilmelding skal specificeres.

Eksempler er:

 • Metode for tilmelding, såsom online, indsendelse af en formular via post eller indtaste navn på et ark inden for en given tid før spillerens starttidspunkt.
 • Hvordan og hvornår et turneringsgebyr skal betales.
 • Hvornår tilmelding skal være modtaget. Komitéen kan stoppe med at acceptere tilmeldinger på en bestemt dato eller give spillerne mulighed for at tilmelde sig helt til selve turneringsdagen.
 • Beskrivelse af proceduren, der skal bruges til at bestemme feltet, når turneringen overtegnes, såsom først til mølle, via en kvalifikation eller baseret på laveste handicap.

(3) Spilleformer, inklusiv spillehandicapjustering

Følgende punkter i forhold til turneringsformatet skal specificeres, hvor det er nødvendigt:

 • Spilledatoer – eller hvis det er en hulspilsturnering over en længere periode – den sidste dato, hvor hver kamp skal være afviklet.
 • Spilleform (f.eks. hulspil, slagspil eller slagspilskvalifikation til hulspil).
 • Antal og rækkefølge af huller på en runde.
 • Antal runder, herunder om der vil være et cut.
 • Hvis der skal være et cut: Hvornår sker det, hvordan afgøres lige resultater for at gå videre, og hvor mange spillere fortsætter til senere runder.
 • Hvilke teesteder skal bruges. I handicap-turneringer kan komitéen bestemme, hvilke teesteder alle spillere skal bruge, eller om brugen af teesteder er baseret på spillerens handicap, køn og/eller alder. Alternativt kan komitéen tillade hver spiller at vælge, hvilke teesteder de vil spille fra.
 • Slagtildeling, f.eks. rækkefølgen af huller, hvor tildelte handicapslag skal gives eller modtages.
 • Om der skal være flere flights eller startlister, og hvordan de vil være organiseret, se Afsnit 5G (1).
 • Hvilke præmier vil blive uddelt (herunder hvem, der er berettiget til at modtage). For turneringer med amatørspillere bør Komitéen sikre, at præmier for amatører er tilladt i henhold til Amatørreglerne.

(4) Betingelser for andre spilleformer

a. Alternative scoringsmetoder

Når spilleformen er Stableford, Maksimum Score eller Par/Bogey, kan det være nødvendigt, at turneringsbetingelserne specificerer et særligt grundlag for, hvordan point vil blive scoret eller det maksimale antal slag, som en spiller kan bruge på hvert hul.

b. Stableford

Stableford er en form for slagspil, hvor point tildeles til en spiller for hvert hul ved at sammenligne spillerens score med den fastsatte score for hullet. Den fastsatte score er par, medmindre Komitéen fastsætter en anden score (se regel 21.1b).

Hvis Komitéen beslutter sig for at fastsætte en anden score, kan den skrives ind i turneringsbetingelserne som bogey, birdie eller en anden fastsat score.

c. Maksimum score

Når spilformen er Maksimum score, bør turneringsbetingelserne angive det maksimale antal slag, en spiller kan bruge på hvert hul (se regel 21.2).

Maksimum kan sættes på en af følgende måder:

 • I forhold til par, f.eks. to gange par,
 • Et fastsat antal, f.eks. 8, 9 eller 10, eller
 • I forhold til spillerens handicap, f.eks. netto dobbelt bogey.

Når man overvejer, hvilket maksimum, der skal fastsættes for en turnering med maksimum score, bør Komitéen overveje følgende:

 • Maksimum par for hullerne, der spilles. For eksempel kan det for en par 3 bane være hensigtsmæssigt at fastsætte en maksimum score pr. hul til at være 6; men hvis der er par 5 huller på banen, ville det ikke være hensigtsmæssigt at have en fast score for hullerne så lav som 6.
 • Niveauet for de deltagende spillere. I en begynderturnering bør maksimumscoren eksempelvis give spillerne en rimelig mulighed for at færdigspille hullerne, men samtidig være på et niveau, hvor det opmuntrer spillerne til at samle op, når de har haft tilstrækkeligt besvær på hullet.
 • Om scores skal indsendes til handicapformål. Hvor Komitéen ønsker, at en konkurrence skal være handicaptællende, bør den maksimale hulscore ikke sættes lavere end netto dobbelt bogey.

d. Par/Bogey

Når spilleformen er Par/Bogey, skal turneringsbetingelserne angive den fastsatte score, som spillerens score på et hul sammenlignes med for at bestemme, om spilleren vinder eller taber et hul. For en Par-turnering vil den fastsatte score normalt være par, og for en Bogey-turnering vil den fastsatte score normalt være bogey (en over par).

e. Andre former for spil

Der er mange andre former for spil, såsom Scramble og Greensome. Se Afsnit 9 og/eller RandA.org for mere information om disse og andre spilleformer.

f. Holdturneringer

Når spilleformen indebærer en holdkonkurrence, bør Komitéen overveje, om der er behov for yderligere turneringsbetingelser. Eksempler er:

 • Eventuelle begrænsninger for holdkaptajner eller rådgivere (se Standard lokalregler Afsnit 8H).
 • I hulspil:
  • Rækkefølgen for holdopstillingen, for eksempel om spillerne sættes op i handicaporden, eller om holdkaptajnen bestemmer rækkefølgen.
  • Om delte matcher accepteres, eller om der skal spilles, indtil en vinder er fundet.
  • Antallet af point, der opnås for at vinde eller halvere en match.
  • Hvordan vinderen findes i turneringer med flere hold, og hvor flere hold står lige ved afslutningen af turneringen.
  • Hvis nogle matcher er afsluttet, mens andre ikke kan gennemføres på den arrangerede dag på grund af dårligt lys eller vejr, bør turneringsbetingelserne præcisere, hvordan de færdige og uafsluttede kampe behandles. Eksempelvis kunne Komitéen anse færdige matcher som spillede og uafsluttede matcher som halverede, eller som at skulle afvikles på et senere tidspunkt. Eller, om alle kampe skal spilles igen, og at hvert hold frit kan ændre sit oprindelige hold.
  • Om resterende matcher skal spilles færdig, når et hold har vundet kampen eller turneringen.
  • Beslutte, hvad resultatet af en individuel match skal være, hvis én eller flere spillere ikke kan starte eller må stoppe matchen af en eller anden grund (såsom sygdom). For eksempel kan komitéen beslutte, at resultatet af en sådan match skal være delt eller bliver vundet af modstanderen. Hvis ups eller downs skal tages i betragtning til sammenligningsformål, kan komitéen beslutte at angive en score for en match, for eksempel 6&5.
 • I slagspil:
  • Antallet af scores, der skal tælle til hvert holds samlede score.
  • Om de scores, der skal tælle, er baseret på 18 huller eller hul-for-hul.
  • Hvordan en uafgjort stilling i den samlede kamp bliver afgjort, for eksempel ved et omspil, en metode til at sammenligne scores (se Afsnit 5A(6)) eller overveje at anvende scores, der er set bort fra.

(5) Hvornår scorekort er afleveret

I slagspil holder Regel 3.3b spillere ansvarlige for at sikre nøjagtigheden af deres hulscores og for straks at aflevere scorekortet til Komitéen ved afslutningen af runden.

Komitéen bør fortælle spillere, hvor scorekort skal afleveres, have nogen til rådighed for at løse eventuelle problemer, som spillerne måtte have med Reglerne og godkende scorerne.

Når det er muligt, skal der stilles et roligt, privat område til rådighed for spillere, der skal bruge det til at kontrollere scorekortene, tale med et medlem af Komitéen om nødvendigt og aflevere deres scorekort.

a. Angiv, hvornår et scorekort anses for afleveret

Komitéen bør angive, hvornår scorekortet anses for afleveret. Valgmulighederne omfatter:

 • Definere området for aflevering af scores og tillade en spiller at foretage ændringer på sit scorekort, indtil spilleren har forladt dette område. Det vil betyde, at selvom spilleren har afleveret scorekort til en dommer eller indtaster, kan der stadig foretages ændringer, mens spilleren er i det område.
 • Opstille en boks, hvor spilleren kan aflevere scorekortet, i hvilket tilfælde det anses for afleveret, så snart spilleren lægger det i kassen. Denne metode giver ikke en spiller så stor beskyttelse mod at aflevere et forkert scorekort, men det kan være den bedste metode, når der er begrænsede ressourcer til rådighed, eller mange spillere slutter på samme tid (for eksempel, når der er en gun-start).

b. Anmode spillerne om at give anden information på scorekortene

Komitéen kan kræve, at spillerne anfører deres handicap på scorekortet (Standard Lokalregel L-2)

Komitéen kan anmode om, at spillerne hjælper Komitéen med at afslutte andre scorekort-relaterede opgaver, der er Komitéens ansvar. Komitéen må ikke pålægge en straf til en spiller i henhold til Golfreglerne, hvis spilleren undlader at efterkomme disse anmodninger eller begår en fejl ved at gøre det, men Komitéen kan fastsætte en disciplinær sanktion for en spiller, der gentagne gange ikke efterkommer en sådan anmodning. Eksempelvis kan Komitéen anmode spillerne om at:

 • Lægge scorerne sammen eller i en Four-Ball-konkurrence bestemme den score, der tæller for siden.
 • Indtaste de scorede point for hvert hul på scorekortet i Stableford.
 • Indtaste, om hullet blev vundet, tabt eller halveret i Par/Bogey.
 • Indtaste specifikke detaljer på scorekortet, f.eks. navn, dato og navn på turneringen.

På samme måde kan Komitéen anmode om, at spillerne hjælper Komitéen ved at indtaste deres scores i et computersystem ved afslutningen af runden, men der er ingen straf i henhold til Golfreglerne, hvis spilleren ikke følger denne anmodning eller begår en fejl i at gøre det. Men Komitéen kan fastsætte en disciplinær sanktion, f.eks. i et Kodeks for god opførsel, for en spiller, der gentagne gange ikke overholder en sådan anmodning.

(6) Hvordan lige resultater afgøres

I hulspil og slagspil kan turneringsbetingelserne bruges til at ændre måden, hvorpå lige resultater afgøres.

a. Hulspil

Hvis en match er lige efter det sidste hul, bliver matchen forlænget et hul ad gangen, indtil der er en vinder (se regel 3.2a (4)), medmindre turneringsbetingelserne angiver andet.

Turneringsbetingelserne skal angive, om kampen kan ende lige, eller om omspilsmetoden afviger fra den, der er angivet i regel 3.2a (4). Valgmulighederne omfatter følgende:

 • Matchen slutter lige,
 • Matchen forlænges ved at starte på et andet hul end det første hul, eller
 • Der vil være omspil over et fast antal huller (for eksempel 9 eller 18 huller).

I en handicap-match skal slagtildelingen, som bestemt af Komitèen, anvendes til at bestemme, hvor handicapslag skal gives eller modtages på de ekstra huller, medmindre turneringsbetingelserne angiver andet.

Et lige resultat i en match bør ikke afgøres af et slagspils-omspil.

b. Slagspil

Turneringsbetingelserne skal angive, om en turnering kan ende i et lige resultat, eller om der vil være et omspil, eller sammenligning af scorekort for at bestemme vinderen og andre placeringer.

Et lige resultat i slagspil bør ikke afgøres af en match.

c. Omspil i slagspil

Hvis der skal være play-off i slagspil, skal turneringsbetingelserne fastsætte følgende:

 • Når omspil afvikles, om det eksempelvis starter på et bestemt tidspunkt, så hurtigt som muligt efter den sidste gruppe er færdig, eller på et senere tidspunkt.
 • Hvilke huller vil blive brugt til omspil, og i hvilken rækkefølge de spilles.
 • Antallet af huller, som omspillet afvikles over, om det eksempelvis vil være et hul-for-hul omspil, eller over en længere periode såsom 2, 4 eller 18 huller, og hvad der skal gøres, hvis stillingen stadig er lige.
 • Hvis et omspil i en handicapturnering i en almindelig form for slagspil spilles over færre end 18 huller, skal antallet af spillede huller bruges til at bestemme antallet af slag, der skal fratrækkes. Hvis et omspil eksempelvis er over et hul, skal en-attendedel af handicappene trækkes fra scorerne for omspilshullet. Handicapslagsdecimaler bør anvendes i overensstemmelse med regler eller anbefalinger, indeholdt i Handicapsystemet eller andre anbefalinger i den lokale jurisdiktion.
 • Ved omspil i handicapturneringer, hvor handicapnøglerne anvendes, f.eks. Four-Ball, Par/Bogey eller Stableford-turneringer, skal de tildelte slag anvendes på omspilshullerne, som de blev tildelt til turneringen ved at bruge handicapnøglerne.
 • Spillere skal kun aflevere et scorekort fra omspillet, hvis udvalget uddeler dem til spillerne.

d. Sammenligne scorekort (også kendt som den matematiske metode)

Hvis et omspil ikke er muligt eller ønskeligt, kan turneringsbetingelserne angive, at eventuelle lige resultater afgøres ved sammenligning af scorekort. Selv når vinderen af en turnering skal afgøres af et omspil, kan andre placeringer i turneringen afgøres ved sammenligning af scorekort. Metoden til sammenligning af scorekort bør også fortælle, hvad der vil ske, hvis denne procedure ikke frembringer en vinder.

Én metode til sammenligning af scorekort er at udpege vinderen, baseret på den bedste score for sidste runde. Hvis spillerne, der er lige, har samme score for den sidste runde, eller hvis turneringen bestod af en enkelt runde, bestemmes vinderen på baggrund af scoren for de sidste ni huller, de sidste seks huller, de sidste tre huller og endelig det 18. hul. Hvis det stadig står lige, vil de sidste seks huller, tre huller og sidste hul i de første ni huller blive taget i betragtning. Hvis runden er mindre end 18 huller, kan antallet af huller, der anvendes til at sammenligne scores, justeres.

Hvis denne proces ikke resulterer i en vinder, kan Komitéen anse turneringen for delt, eller alternativt udpege vinderen ved en tilfældighedsmetode (såsom at kaste en mønt).

Yderligere overvejelser:

 • Hvis denne metode anvendes i en turnering med flere startsteder, anbefales det, at “de sidste ni huller, de sidste seks huller osv.” er huller 10-18, 13-18, osv.
 • For handicapturneringer, hvor handicapnøglerne ikke er brugt, såsom individuelt slagspil, og hvor proceduren for “de sidste ni, sidste seks, sidste tre huller” anvendes, fratrækkes henholdsvis en halvdel, en tredjedel, en sjettedel, osv. af handicappet for de huller – og beregnet med en decimal. Decimaltal skal anvendes i overensstemmelse med regler eller anbefalinger, indeholdt i Handicapsystemet eller andre anbefalinger i den lokale jurisdiktion.
 • I handicapturneringer, hvor handicapnøglerne anvendes, f.eks. Four-Ball slagspil, Par/Bogey eller Stableford turneringer, bør handicapslag anvendes i overensstemmelse med, hvordan de blev anvendt til turneringen.

(7) Når resultatet af turneringen er endeligt

Det er vigtigt, at Komitéen i turneringsbetingelserne præciserer, hvornår og hvordan resultatet af turneringen er endeligt, da dette vil have indflydelse på, hvordan Komitéen vil løse eventuelle regelspørgsmål, der opstår efter, at spillet er afsluttet i både hulspil og slagspil ( se Regel 20).

a. Hulspil

Eksempler på, hvordan turneringsbetingelserne kan angive, hvornår resultatet af en match er endeligt:

 • Når resultatet er offentliggjort på en officiel scoretavle eller et andet udpeget sted, eller
 • Når resultatet er afleveret til en person, udpeget af Komitéen.

Hvis resultatet af en match er besluttet til at være endeligt, når resultatet er offentliggjort på en officiel scoretavle, kan udvalget tage ansvaret for at registrere vinderens navn på scoretavlen, eller Komitéen kan overgive det ansvar til spillerne. I nogle tilfælde vil den officielle scoretavle være en fremtrædende struktur, og i andre tilfælde kan det blot være et ark papir i golfshoppen eller i omklædningsrummet.

I tilfælde, hvor en dommer er blevet udpeget af Komitéen til at ledsage en match, anses ingen meddelelse om resultatet af matchen fra dommeren på sidste green for at være den officielle meddelelse, medmindre det var anført som sådan i turneringsbetingelserne.

b. Slagspil

Eksempler på, hvordan turneringsbetingelserne kan angive, hvornår turneringen er afsluttet i slagspil omfatter:

 • Alle resultater er blevet offentliggjort på scoretavlen eller opslagstavlen,
 • Vinderne er blevet annonceret ved en præmieoverrækkelse, eller
 • Trofæet er blevet overrakt.

I en slagspilskvalifikation efterfulgt af hulspil bestemmer Regel 20.2e (2), at slagspilsdelen af turneringen er afsluttet, når spilleren har teet ud for at starte sin første match.

(8) Ændring af turneringsbetingelserne, efter at turneringen er startet

Turneringsbetingelserne opstiller vilkårene for turneringen, og når turneringen er begyndt, bør turneringsbetingelserne kun ændres i meget specielle tilfælde.

Et eksempel på en situation, hvor turneringsbetingelserne ikke bør ændres:

 • Da spillere starter en runde med forventningen om, at et bestemt antal huller skal spilles og kan tilrettelægge deres spil efter det, bør antallet af huller, der skal spilles i en runde, ikke ændres, når den runde er startet. Hvis dårligt vejr resulterer i at spillet bliver afbrudt, efter at alle spillere har gennemført 9 huller i en 18-hullers runde, bør Komitéen ikke offentliggøre resultaterne på baggrund af kun 9 huller.

Eksempler på situationer, hvor der er usædvanlige omstændigheder, og turneringsbetingelserne kan ændres:

 • Hvis omstændigheder som dårligt vejr påvirker antallet af runder, der kan spilles i den tid, der er til rådighed, kan antallet af runder, der skal spilles eller antallet af huller i nogen runder, der endnu ikke er startet, ændres for at imødekomme omstændighederne. Hvis disse omstændigheder på samme måde betyder, at det planlagte spilleformat ikke kan afvikles i den tid, der er til rådighed, kan turneringsformatet ændres.
 • Metoden til at afgøre lige resultater bør ikke ændres, medmindre der er usædvanlige omstændigheder. Hvis metoden til at afgøre lige resultater for en slagspilsturnering eksempelvis var angivet som et omspil hul-for-hul, men dårligt vejr betyder, at et sådant omspil ikke er muligt, kan Komitéen ændre metoden til sammenligning af scorekort (den matematiske metode).

(9) Antidoping

Turneringsbetingelserne kan kræve, at spillerne overholder en antidopingpolitik. Komitéen skal skrive og fortolke sin egen antidopingpolitik, selv om vejledning i udviklingen af en sådan politik normalt kan ydes af det nationale forbund.