Handicapkomitéen har en central rolle for succesfuld administration af en spillers Handicap og er udstyret med værktøjer til at gribe ind, når det beregnede Handicap ikke længere giver et retvisende billede af spillerens spillestyrke.

Regel 7.1a Handicaprevision – Regulere/fryse et handicap

Klubbens Handicapkomité er ansvarlig for at klubbens hjemmeklubmedlemmer har et Handicap, som svarer til deres spillestyrke. Er det ikke tilfældet, skal Handicapkomitéen iværksætte en handicaprevision, som kan føre til en regulering af spillerens Handicap. En handicaprevision skal udføres minimum årligt, og kan ellers ønskes iværksat af Handicapkomitéen, eller spilleren selv.

Al relevant information skal inddrages, og rapporter i GolfBox hjælper desuden til at identificere, hvilke spillere der bør få en handicaprevision, og hvilke grundlag der måtte være for at regulere Handicappet.

Relevante informationer kunne f.eks. være:

  • Enhver sammenhængende sekvens af Handicapresultater, som er betydeligt over eller under spillerens forventede Handicapresultater i den valgte periode.
  • Enhver anden viden, som Handicapkomitéen måtte have om spillerens relative spillestyrke, for eksempel forbedret spil efter undervisning, forværret spillestyrke på grund af færre spillede runder, alder, udygtiggørende skader, sygdom eller lignende.
  • Procentdel af tællende scores, som en spiller har indleveret i sin hjemmeklub.
  • Procentdel af tællende scores, som en spiller har indleveret fra private runder.
  • Procentdel af tællende scores, som en spiller har indleveret fra 9-hullers runder.
  • Identificerede trends i spillerens handicapudvikling.
  • Længden af perioden siden spillerens sidst spillede til sit Handicap.
  • Antallet af scores siden spillerens sidst spillede til sit Handicap.

En spiller, der igennem en handicaprevision er identificeret med et Handicap, som ikke svarer til deres spillestyrke, skal have deres Handicap reguleret (eller frosset).

Regulere et Handicap

Når et nyt passende Handicap er identificeret, reguleres spillerens Handicap med en manuel regulering, der justerer hver af de seneste 20 scores med det relevante antal slag +/- maks 5 slag.

En spiller, som således f.eks. kommer tilbage efter en længerevarende sygdom, der har ændret spillerens spillestyrke markant og permanent, kan igennem en handicaprevision vurderes til at skulle reguleres 4 slag op i Handicap. Det sker ved, at der for hver af de 20 scores i scorearkivet bliver justeret med 4 slag.

I GolfBox taster Komitéen spillerens nye Handicap ind og justeringen tilføjes automatisk spillerens scorearkiv:

Fryse et handicap

Som et alternativ til at regulere en spillers Handicap kan det også vælges, at Handicappet i en periode fryses – enten i begge retninger eller evt. kun i den retning, som det vurderes at bevæge sig forkert/for hurtigt i. Handicapkomitéen kan således vælge, at en spillers Handicap f.eks. de næste 6 måneder ikke kan stige yderligere.

Regel 7.1b Tildele en strafscore

Ifølge Regel 2 er en tællende score enhver score fra en individuel slagspil/Stableford runde over 9 -18 huller, spillet efter Golfreglerne sammen med en markør og på en bane med en gældende Course Rating. En tællende score skal afleveres til handicapformål, og sker det ikke, bør Handicapkomitéen undersøge hvorfor, og hvis der ikke findes en acceptabel grund, kan den overveje at indsætte en strafscore efter denne model:

En strafscore er en kunstig score, som tilføjes til spillerens scorearkiv som erstatning for den score, som spilleren uden god grund undlod at aflevere. Spilleren vurderes af Handicapkomitéen til at have undladt at aflevere scoren for enten at ville undgå at gå op eller ned i Handicap. Når det er fastslået, indtastes et nyt Handicapresultat som en strafscore i arkivet.

  • Ønskes en lav score, kan Handicapkomitéen overveje at matche den laveste af de 20 seneste scores.
  • Ønskes en høj score, kan Handicapkomitéen overveje at matche den højeste af de 20 seneste scores.

Alternativt kan Handicapkomitéen vælge at matche en høj/lav score inden for det seneste år. En lav score vil have umiddelbar effekt på Handicappet, mens en høj score først vil få effekt, hvis det er en trend, der fortsætter.

Regel 7.1c Fjerne et Handicap

I yderste konsekvens kan en Handicapkomité vælge at fjerne en spillers Handicap for en periode. Det bør kun ske, når en spiller bevidst og/eller gentagne gange ikke lever op til systemet, og spilleren skal altid underrettes først.

Når et Handicap skal genindsættes, bør det være på det niveau, som Handicapkomitéen mener er udtryk for spillerens nuværende spillestyrke og alternativt genindsætte Handicappet på det tidligere niveau.

DGU kommentar:

Hvis en spiller forser sig imod handicapsystemet, er det klubbens Handicapkomite, der i første omgang træffer afgørelse om frysning eller fjernelse af spillerens handicap.

Denne afgørelse skal træffes under overholdelse af de almindelige sagsbehandlingsregler, der sikrer, at spilleren får lejlighed til at udtale sig, forstår hvad han bliver ’dømt’ for og får vejledning mht. anke. Se evt. DGU’s vejledning om sagsbehandling i disciplinærsager

Spilleren kan anke Handicapkomiteens afgørelse til DGU’s Handicapkomite, som kan beslutte, at anken skal tillægges opsættende virkning, så spilleren beholder sit handicap indtil der er truffet afgørelse i ankesagen.

DGU’s Handicapkomites afgørelse kan kun ankes videre til DGU’s Amatør- og Ordensudvalg af spilleren, hvis afgørelsen går ud på fjernelse af handicap for en periode af 6 måneder eller mere. Klubben kan ikke anke DGU’s Handicapkomites afgørelse, da klubbernes handicapkomiteer er forpligtet til at følge instrukser fra DGU’s Handicapkomite.
Amatør- og Ordensudvalget kan tillægge anken dertil opsættende virkning som beskrevet ovenfor, og dets afgørelse i sagen er endelig.