Q:
Klubbens handicapkomité kan fjerne et handicap fra en spiller i en periode. Har spilleren ankemuligheder?

A:
DGU kommentar:
I DK kan afgørelser truffet et af hjemmeklubbens handicapkomité ankes til DGU’s handicapkomité. DGU’s Handicapkomité kan beslutte, at anken skal have opsættende virkning, indtil en afgørelse kan træffes.
Afgørelser truffet af DGUs handicapkomité om suspension eller fortabelse af handicap for en periode på 6 måneder eller mere, kan endvidere af den berørte spiller, indankes for Dansk Golf Unions Amatør og Ordensudvalg.
Alle andre afgørelser er endelige.
Klubbens handicapkomité har ikke ret til at anke en af DGUs handicapkomité truffet afgørelse, idet klubbernes handicapkomitéer er forpligtet til at følge instrukser givet af DGU’s Handicapkomité.
Er en afgørelse indanket for Amatør- og Ordensudvalget, kan dette udvalg beslutte, at anken skal have opsættende virkning, indtil en afgørelse kan træffes.
Amatør- og Ordensudvalgets kendelse i sagen kan ikke indbringes for andre instanser, da det er den endelige afgørelse under DGU, jfr. A&O’s vedtægter § 9.3.