Regel 7.1a – Udføre en handicaprevision og regulere et Handicap

 1. Udføre en handicaprevision. Handicapkomitéen bør udføre en revision af en spillers Handicap ved at bruge den proces, der er beskrevet i Appendix D.
 • Handicapkomitéen kan vælge at udføre en handicaprevision til enhver tid. Dog anbefales det, at Handicapkomitéen udfører en handicaprevision mindst én gang om året for alle medlemmer, der har valgt den golfklub som deres hjemmeklub.
 • En handicaprevision kan også udføres efter ønske fra spilleren eller fra en anden spiller på ethvert tidspunkt.
 • Før der foretages nogen ændring af en spillers Handicap, bør Handicapkomitéen nøje overveje alle tilgængelige beviser, såsom:
  • Hvorvidt spillerens spillestyrke er blevet påvirket af midlertidig eller permanent sygdom eller funktionshandicap, som er tilstrækkeligt til at kunne have indflydelse på spillerens mulighed for at kunne spille med eller mod andre på et fair og lige grundlag.
  • Alle Handicaps, som spilleren tidligere har haft.
  • Om spillerens spillestyrke hurtigt forbedres eller forværres.
  • Hvorvidt spillerens præstation er betydeligt forskellig i ét spilleformat i forhold til andre, for eksempel mellem turneringer og almindeligt spil eller tilladt og ikke-tilladt spilleformat.
  • Om det har været besluttet, at en spillers handlinger har været med det formål at skaffe sig en unfair fordel.
 1. Regulere et Handicap. Under hensyntagen til alle tilgængelige beviser, skal Handicapkomitéen fastslå den bedste fremgangsmåde ved enhver ændring af en spillers Handicap, hvilket kan være:

Enten

Eller

Enhver regulering af en spillers Handicap som resultat af en handicaprevision:

 • Foretages af Handicapkomitéen, som herefter skal informere spilleren, som samtidig gives mulighed for at gøre indsigelse til Komitéen, eller, hvor relevant, anke til det autoriserede forbund (DGU beslutning). Spilleren skal om ønsket have adgang til en appel-procedure.
 • Skal være minimum 1 slag opad eller nedad.
 • Må kun forhøje en spillers Handicap med op til 5 slag over spillerens Laveste Handicap, medmindre der er særlige omstændigheder. Sådanne omstændigheder kan inkludere en spiller, som har været langtidssyg eller -skadet, og som forhindrer dem i at spille golf på det tidligere opnåede niveau.

7.1a/1 – Regulere en spillers Handicap ved at regulere de seneste 20 Handicapresultater

Ved at regulere hver af de 20 seneste Handicapresultater i spillerens scorearkiv sikres, at virkningen af reguleringen forbliver der, efter at den næste score er indtastet, men vil formindskes over tid, efterhånden som nye scores indtastes.

Eksempelvis har en spiller et Handicap på 10,3, og Handicapkomitéen beslutter at regulere dette til 9,3, fordi de seneste scores antyder, at spilleren forbedrer sig hurtigt.

I dette eksempel ville Handicapkomitéen foretage en regulering på -1 på de seneste 20 Handicapresultater, og virkningen af denne regulering på den endelige beregning illustreres i nedenstående tabel:

7.1a/2 – Handicapkomitéens reguleringer for en skadet spiller, skal basere sig på scores efter skaden.

Handicapkomitéen kan overveje regulering af en spillers Handicap, hvis spillerens evner er påvirket af en længere periode med dårligt helbred, skade eller midlertidig funktionsnedsættelse. En sådan regulering kan kun foretages, efter at spilleren efterfølgende har indleveret en eller flere tællende scores. I beslutningen om reguleringens størrelse, bør Handicapkomitéen vurdere de indleverede scores i sammenligning med spillerens tidligere Handicap, samt naturen og alvoren af spillerens tilstand.

Efter at et antal scores er indleveret, og det bliver tydeligt, at spillerens tilstand har haft permanent indvirkning på spillerens spillestyrke, kan det være rimeligt at se bort fra spillerens scorearkiv og tildele et Handicap, baseret udelukkende på scores indleveret efter, at sygdommen, skaden eller den midlertidige funktionsnedsættelse opstod. (se Regel 5.2a).

Regel 7.1b – Tildele en strafscore

 1. Grunde til ikke at indlevere en score

I en situation, hvor en spiller undlader at indlevere en score fra et tilladt spilleformat, har Handicapkomitéen ret til at beslutte, om spillerens grund til ikke at indlevere en score var gyldig, og ud fra den vurdering foretage passende handlinger.

Grunde til ikke at indlevere en score, som Handicapkomitéen kan vurdere som gyldige, inkluderer – men er ikke begrænset til – uforudsigelige begivenheder, såsom pludselig skade, sygdom eller nødsituation, hvilket påvirkede spilleren negativt over de resterende huller efter begivenheden.

Grunde, der ikke bør anses for gyldige, inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Glemsomhed.
 • Omstændigheder, som forhindrer rettidig indlevering af scoren, for eksempel manglende adgang til klubhus eller strømsvigt.
 • Når et eller flere huller ikke er spillet af en rimelig grund (se Regel 3.2).
 • At undgå, at en lav score formindsker Handicappet.
 • At undgå, et en høj score forhøjer Handicappet.
 • Når Handicapkomitéen fastslår, at spillerens grund til ikke at indlevere scoren er gyldig, bør scoren ikke bruges til handicapformål.
 1. Scores, der skal indleveres

Når Handicapkomitéen fastslår, at en spillers grund til manglende indlevering af en score ikke er gyldig, skal de foretage disse handlinger:

 • Når spillerens faktiske score kan findes:
  • Scoren indtastes til handicapformål, hvis den lever op til kravene i Handicapreglerne.
  • Hvis runden ikke blev afsluttet af en gyldig grund, og scoren lever op til kravene i Handicapreglerne, skal scoren indtastes. Spillerens Forventede handicapresultat anvendes for de huller, der ikke er spillet (se Regel 3.2).
  • Hvis Handicapkomitéen konkluderer, at spillerens manglende indlevering af scoren havde til formål at opnå en unfair fordel (se Regel 1.3) bør den overveje at indtaste en ekstra Strafscore, der passer til omstændighederne.
 • Hvis spillerens faktiske score ikke umiddelbart kan findes:
  • En Strafscore bør indtastes
  • Hvis spillerens faktiske score efterfølgende findes, bør den faktiske score indtastes i spillerens scorearkiv. Handicapkomitéen kan vælge at bibeholde strafscoren i spillerens scorearkiv eller fjerne den, afhængigt af omstændighederne.

Værdien af enhver Strafscore, som anvendes på en spillers scorearkiv, bør afspejle omstændighederne og/eller spillerens intention. For eksempel:

 • Hvis det besluttes, at spilleren har handlet med det formål at formindske deres Handicap, bør Strafscoren sættes lig med det højeste Handicapresultat i deres seneste 19 scores.
 • Hvis det besluttes, at spilleren har handlet med det formål at forhøje deres Handicap, bør Strafscoren sættes lig med det laveste Handicapresultat i deres seneste 19 scores.
 • Hvis ikke har indleveret scoren af enhver anden grund, og scoren ikke kan findes, bør Strafscoren være lig med deres Spillehandicap plus Course Rating for de spillede tees, afrundet til nærmeste hele tal.

Hvis en spiller gentagne gange undlader at indlevere Tællende scores, bør Handicapkomitéen eller det autoriserede forbund overveje enten at fjerne spillerens Handicap eller at foretage andre disciplinære skridt (for eksempel at forhindre spilleren i at deltage i klubturneringer i en nærmere defineret periode).

(Se figur 7.1b).

Regel 7.1c – Fjerne et Handicap

Handicapkomitéen eller det autoriserede forbund bør fjerne Handicappet fra en spiller, der bevidst eller gentagne gange undlader at leve op til spillerens ansvar efter Handicapreglerne (se Appendix A).

 • At fjerne en spillers Handicap bør kun ske, efter at spilleren er informeret og har haft mulighed for at svare Handicapkomitéen, det autoriserede forbund eller et andet disciplinært udvalg.
 • En spiller skal underrettes om længden af perioden, hvor deres Handicap er fjernet, og yderligere betingelser.

DGU kommentar:

Hvis en spiller forser sig imod handicapsystemet, er det klubbens Handicapkomite, der i første omgang træffer afgørelse om suspension eller fortabelse af spillerens handicap.

Denne afgørelse skal træffes under overholdelse af de almindelige sagsbehandlingsregler, der sikrer, at spilleren får lejlighed til at udtale sig, forstår hvad han bliver ’dømt’ for og får vejledning mht. anke. Se evt. DGU’s vejledning om sagsbehandling i disciplinærsager

Spilleren kan anke Handicapkomiteens afgørelse til DGU’s Handicapkomite, som kan beslutte, at anken skal tillægges opsættende virkning, så spilleren beholder sit handicap indtil der er truffet afgørelse i ankesagen.

DGU’s Handicapkomites afgørelse kan kun ankes videre til DGU’s Amatør- og Ordensudvalg af spilleren, hvis afgørelsen går ud på suspension eller fortabelse af handicap for en periode af 6 måneder eller mere. Klubben kan ikke anke DGU’s Handicapkomites afgørelse, da klubbernes handicapkomiteer er forpligtet til at følge instrukser fra DGU’s Handicapkomite.
Amatør- og Ordensudvalget kan tillægge anken dertil opsættende virkning som beskrevet ovenfor, og dets afgørelse i sagen er endelig.

Regel 7.1d – Genindsætte et Handicap

Genindsættelse af en spillers Handicap er nødvendigt, efter at en spillers Handicap har været fjernet i en periode.

For at bestemme på hvilket niveau en spiller skal genindsættes, kan Handicapkomitéen overveje:

 • At genindsætte Handicappet på det niveau, som Handicapkomitéen mener, er et udtryk for spillerens nuværende spillestyrke.
 • At tildele et Handicap som om spilleren var ny i sporten, eller
 • At tildele det senest registrerede Handicap.

Når en spillers Handicap er blevet genindsat, anbefales det stærkt, at Handicapkomitéen nøje overvåger spillerens Handicap over efterfølgende runder og foretager passende justeringer, hvor det er nødvendigt.