Submitted by lfi on
A&O udvalg

Disciplinærsager i klubben

Afgørelsernes vej til Amatør- & Ordensudvalget
 

Handicap-sporet:

Klubbens Handicapkomite kan træffe afgørelse om fjernelse af en spillers handicap, hvis betingelserne er opfyldt. Denne afgørelse kan spilleren anke til DGUs Handicapkomite, hvis afgørelse er endelig i de fleste tilfælde.

Kun hvis afgørelsen i DGUs handicapkomite går ud på fjerne et handicap i 6 mdr. eller mere, kan spilleren videreanke sagen til A&O.

A&O kan beslutte at tillægge denne anke opsættende virkning, så spilleren beholder sit handicap mens sagen behandles.

A&O afgør, hvilken sanktion spilleren skal have for sin overtrædelse af handicapreglerne. Således kan A&O beslutte fjernelse af handicap i disse sager, men A&O kan ikke finde på andre sanktioner, der ikke er hjemlet i handicapreglerne.
 

Disciplinær-sporet:

Klubbens ordensudvalg/bestyrelse kan idømme en sanktion, hvis en spiller har forbrudt sig imod ordensregler, etikette eller lignende (har opført sig skidt).

Denne afgørelse kan spilleren anke til A&O. Klubben kan tillægge anken opsættende virkning, så sanktionen ikke træder i kraft før ankeinstansen har afgjort sagen.

Efter DGU repræsentantskabsmøde i 2021 kan A&O også tillægge anken i disse sager opsættende virkning på samme måde (vedtægtsændring)

A&O træffer afgørelse om sanktionen for den dårlige opførsel, og A&Os afgørelse kan videreankes til DIF Appelinstans, både af spilleren og klubben. Både A&O og DIF Appelinstans kan vælge at tillægge anken til DIF opsættende virkning. DIFs afgørelse i sagen er endelig.

A&O kan ikke i disse sager bestemme, at spilleren skal have suspenderet sit handicap, da denne sanktion ikke har noget med hans forseelse at gøre.

 

Vedtægterne:

I A&Os vedtægter er nævnt, at udvalget kan suspendere en spillers handicap. Dette er alene for at muliggøre afgørelser ad Handicapsporet.

Du kan læse mere i vores publikation "Vejledning om sagsbehandling af discplinærsager i golfklubberne" - se nedenfor.

 

Materialer om håndtering af diciplinærsager