Submitted by hkr on
Gjern golfbane

Golfsportens natur- og miljøfond

Golfsportens natur- og miljøfond yder tilskud til natur- og miljøprojekter i de danske golfklubber/golfanlæg. Tilskud skal bidrage til forbedring af natur og miljø på de danske golfbaner. 
 

Hvad kan der søges til?

Støtte til projekter tildeles en dansk golfklub/golfanlæg, som ønsker at gennemføre én eller flere særlige aktiviteter/foranstaltninger til fremme af natur- og miljøindsatsen på deres golfbane. Indsatserne kan være et- eller flerårige.

Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til driftsudgifter.
 
En støtteværdig aktivitet kan for eksempel være: 

  • Fremme af miljøvenlig pleje af golfbanens arealer 

  • Informations- og oplysningsaktiviteter om natur og miljø til golfspillere 

  • Indførelse af renere teknologi  

  • Fremme af beskyttelsen og udvikling af flora og fauna

  • Fremme af beskyttelsen af kultur og landskab

  • Fremme af den multifunktionelle anvendelse, hvor golfbanen og områderne omkring eksempelvis kan bruges af andre end golfspillere

  • Effektivisering af ressourceforbruget

  • Fremme af grønt byggeri

  • Forureningsbegrænsende foranstaltninger

  • Etc.

 

Indkaldelse af projektansøgninger

Ansøgningsfristen er den 8. december 2023. Ansøgningen sendes til info@dgu.org

Eventuelle spørgsmål rettes til banechef Torben Kastrup Petersen på tkp@dgu.org eller mobil 40409102

Tilskuddets størrelse

Den årlige pulje på 100.000 kr. kan uddeles i større eller mindre portioner til én eller flere ansøgere efter udvælgelses¬komiteens skøn. Der kan maximalt søges om 100.000 kr. til gennemførelse af et projekt. 

Udvælgelseskomitéen kan vælge at støtte projektet i det ansøgte omfang eller med en del af det ansøgte beløb eller give afslag.

Hvem kan søge tilskud?

Der ydes tilskud til golfklubber/golfanlæg gerne i partnerskab med interesseorganisationer inde- og uden for golfsporten.

Tildelingskriterier ved udvælgelse af projekter
Ansøgningen vurderes ud fra følgende parametre:
- Projektets betydning for natur og miljø
- Projektets inddragelse af interessenter
- Projektets forankring i golfklubben
- Projektets formidlingsmæssige potentiale

Beslutning om udvælgelsen af støtteværdige projekter sker første gang ultimo 2023, men udbetalingen til projekterne sker først i 2024, når projekterne af afsluttet.
 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgning skal indeholdende følgende oplysninger:
- Information om golfklubbens medfinansiering, der som udgangspunkt bør andrage omkring halvdelen af udgifterne til materialer og arbejdsløn. Oplysning om frivillige arbejdstimer kan efter komiteens skøn tages i betragtning som en del af medfinansieringen.
- En beskrivelse af det ønskede projekt og dets betydning for naturen og miljøet.
- En beskrivelse af den eventuelle multifunktionalitet
- Budget og tidsplan
- En beskrivelse af inddragelsen af interessenter og forankring i golfklubben
- En beskrivelse af hvordan projektet formidles til golfsporten og omverdenen 
 

Behandling af ansøgninger og betingelser for tildeling af tilskud

En udvælgelseskomité vurderer de indkomne ansøgninger og uddeler tilskud. Komitéen består af repræsentanter fra: 
• DGU
• Danish Greenkeeper Association
• DIF
• Danmarks Naturfredningsforening
• Friluftsrådet

Dansk Golf Unions bane- og miljøområde deltager med sekretariatsbistand. 

Tildeling af tilskud er betinget af, at det ansøgte projekt ikke er påbegyndt på ansøgningstidspunktet.

Udbetaling af tilskud

Udbetalingen af tilskuddet sker som udgangspunkt efter projektets gennemførelse samt ved modtagelsen af dokumentation herfor. I særlige tilfælde kan der mod behørig dokumentation for afholdte udgifter foretages deludbetalinger.

Der skal indsendes dokumentation for udgifterne til afsluttede projekter, før udbetaling kan finde sted.

Bortfald af tilsagn

Dansk Golf Union og Danish Greenkeepers Association kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud helt eller delvist bortfalder, hvis:

- Ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen.
- Betingelserne for tilsagn ikke længere er tilstede.

Hvis tilskuddet er udbetalt, kan tilskuddet eller dele heraf kræves tilbagebetalt.