Submitted by oha on
Krav

Krav til golfbanen

Golfbanen

For at klubben kan opnå et fuldt medlemskab af DGU, skal klubben have rådighed over en bane. Banen skal godkendes og rates af DGU. For banen gør det sig gældende, at den skal:

 • Have mindst ni huller.
 • Have mindst ét par 4-hul.
 • Have en samlet længde fra herre-klubtee for ni huller på mindst 1.375 meter. En golfklub, som alene har en banelængde mindre end 2.000 meter for ni huller, kan kun udstede fleksible medlemskaber til sine medlemmer.
 • Have mindst to sæt klart markerede teesteder med forskellig længde.
 • Have fairway-arealer, som under normale sommerkonditioner, kan klippes i en højde af 25 mm eller derunder.
 • Have greens, som er mindst 250 kvadratmeter store i gennemsnit, og som under normale sommerkonditioner kan klippes i en højde af syv mm eller derunder.
 • Have afmærkning af teesteder, out of bounds, strafområder, areal under reparation og lignende, samt hulkopper og flag, der opfylder Golfreglernes bestemmelser.
 • Have en træningsbane.
 • Være korrekt opmålt i henhold til United States Golf Associations (USGA) retningslinjer for rating.
 • Være rated af DGU - i begyndelsen med midlertidig rating.
 • I øvrigt efter DGU´s skøn opfylde de spillemæssige krav, som en bane for klubberne under DGU bør opfylde.

 

Udvidelse af golfbanen

Hvis en golfklub ønsker at udvide med ni nye huller, som tæller med i forhold til antal DGU-kort, som klubben kan udstede, så skal nedenstående krav være opfyldt:

 • Have en samlet længde fra herre-klubtee for ni huller på mindst 1.375 meter. En golfklub som alene har en banelængde mindre end 2.000 meter for ni huller, kan kun udstede fleksible medlemskaber til sine medlemmer.
 • Have mindst to sæt klart markerede teesteder med forskellig længde.
 • Have fairway-arealer, som under normale sommerkonditioner, kan klippes i en højde af 25 mm eller derunder.
 • Have greens, som er mindst 250 kvadratmeter store i gennemsnit, og som under normale som- merkonditioner kan klippes i en højde af syv mm eller derunder.
 • Have afmærkning af teesteder, out of bounds, strafområder, areal under reparation og lignende, samt hulkopper og flag, der opfylder Golfreglernes bestemmelser.
 • Være korrekt opmålt i henhold til United States Golf Associations (USGA) retningslinjer for rating.
 • Være rated af DGU – i begyndelsen med midlertidig rating. Herunder mindst ét par 4 hul pr. 9 huller. 
 • I øvrigt efter DGU’s skøn opfylde de spillemæssige krav, som en bane for klubberne under DGU bør opfylde.

 

Ratede huller/baner - ikke til udstedelse af ekstra DGU-kort i klubben

Hvis en golfklub for at kunne handicapregulere ønsker at få rated en mindre "pay and play" eller intermediate bane, der ikke lever op til ovenstående krav, kan det lade sig gøre under mere lempelige forhold. 
Sådan ratede huller/baner kan bruges til handicapregulering, men kan ikke tælle med i klubbens maksimale antal DGU-kort, der må udstedes i klubben. For at rate en bane kun til handicapregulering skal den:

 • Have en samlet længde fra længste teested på mindst 1.375 meter for ni huller eller 2.750 meter for 18 huller (920 meter for 6 huller*).
 • Have fairway-arealer, som under normale sommerkonditioner, kan klippes i en højde af 25 mm eller derunder.
 • Have afmærkning af teesteder, out of bounds, strafområder, areal under reparation og lignende, samt hulkopper og flag, der opfylder Golfreglernes bestemmelser.
 • Være korrekt opmålt i henhold til United States Golf Associations (USGA) retningslinjer for rating.
 • Være rated af DGU - i begyndelsen med midlertidig rating. Herunder mindst ét par 4 hul pr. 9 huller
 • I øvrigt efter DGU´s skøn opfylde de spillemæssige krav, som en sådan bane for klubberne under DGU bør opfylde.

 

*6 hullers baner kan kun rates ved dispensation hos DGU, og en spiller skal spille 2 eller 3 gange - dvs. 12 eller 18 huller for at blive handicapreguleret.

FAQ Course Rating

FAQ Course Rating


Hvad er en Course Rating?

En banes Course Rating består af såvel en Course Rating (CR) som en Slope Rating (SR), og er en objektiv vurdering af en banes sværhedsgrad.

CR er et udtryk for, hvor mange slag en scratchspiller i gennemsnit skal bruge på en given bane. 

SR er et udtryk for, hvor relativt sværere en bane er for en bogeyspiller i forhold til en scratchspiller. 

Såvel CR som SR indgår i udregningen af en spillers Spillehandicap fra dennes Handicap. 

CR formel

En bane skal have en Course Rating for at kunne bruges til handicapregulerende spil. 

Hvordan foregår en Course Rating?

En Course Rating planlægges af DGU, og klubben vil blive kontaktet, før den skal gennemføres. 

DGU gennemfører ca. 25-30 Course Ratinger hvert år via et korps af veluddannede frivillige ratere. 

Når en bane er blevet planlagt, kontaktes denne på forhånd af en holdleder, som aftaler et besøg i klubben. 

På dagen gennemgår 3-4 ratere hele banen, foretager en objektiv vurdering, baseret på WHS' Course Rating system. Det er ikke nødvendigt at blokere for spil på banen, da en rating sagtens kan gennemføres uden større forstyrrelser. 

Holdets observationer sendes til DGU's sekretariat, som udregner banens nye Course Rating. 

Den ny Course Rating lægges i databasen og kan herfra hentes ind i GolfBox, hvorfra der også kan udskrives konverteringstabeller. En mail med ratingen sendes til klubben, og den kan tages i brug med det samme. Alternativt er det tilladt at vente til næstkommende sæson med at tage ratingen i brug (såfremt der ikke er tale om, at der reelt spilles på en anden bane).

Hvor ofte skal en bane rates?

En rating må ikke være mere end 10 år gammel. 

For at sikre, at det ikke sker, planlægger DGU at "genrate" en bane med maksimalt 8 års mellemrum. 

Hvert år er der således baner, hvis rating nærmer sig 8 års grænsen, og som dermed planlægges til en genrating. 

En rating skal svare til den bane, der reelt spilles på. Hvis banen ændres ud over dens naturlige udvikling, inden der er gået 8 år, skal den genrates. 

I tvivlstilfælde kan står DGU til rådighed for at vurdere, om der er tale om ændringer, som kræver en genrating. 

DGU skal senest året før informeres om planlagte ændringer, således en genrating kan planlægges. 

Hvor meget må en bane ændres inden for en rating?

Hvorvidt ændringer på en bane kræver en genrating er en vurderingssag, som bedst afklares ved at kontakte DGU. 

Dog er en Course Rating gældende, så længe midlertidige ændringer af banens samlede længde ikke overstiger 100 meter. 

 

Eksempler på ændringer, som ikke kræver en ny rating:

Midlertidige ændringer af banens længde på samlet set under 100 meter.

Nedlæggelse af bunkere på et par huller. 

Fældning af nogle træer.

Oprettelsen af et eller flere mindre nye strafområder eller out of bounds.

Ændring af hulrækkefølgen.

 

Eksempler på ændringer, som kræver en ny rating:

Midlertidige ændringer af banens længde på samlet set over 100 meter.

Permanente ændringer af banens længde på mere end et par meter pr. hul eller samlet over 20 meter.

Større ændringer i banens design, der påvirker spillernes mulige course management - f. eks. anlæggelse af en større sø, som en spiller er nødsaget til at slå kort af.  

Banen nuværende rating er mere en 8 år gammel. 

 

Hvis der er behov for at foretage pludselige ændringer, som det ikke er muligt at genrate før næste år, kan der evt. foretages en ny skrivebordsrating. 

Hvad er en skrivebordsrating?

Ved midlertidige eller pludseligt opståede ændringer af banen, hvor det ikke er muligt at foretage en fysisk genrating, kan det være muligt at få foretaget en skrivebordsrating. 

Hvorvidt det er muligt afklares ved kontakt til DGU. 

En skrivebordsrating bruger den nuværende vurdering af banen, som grundlag for - med visse nye input - at udregne en ny rating uden at skulle besøge banen. 

Course Rating - Spillehandicap

Alle teesteder i Danmark med en samlet 18 hullers længde på minimum 2750 meter, kan få målt sin sværhedsgrad. 

 

En banes sværhedsgrad udtrykkes ved en Course Rating som består af 3 tal -  hhv. banens Par, Course Rating og Slope Rating.

Med disse 3 tal kan enhver golfspiller udregne, hvor mange tildelte slag (spillehandicap), man får på enhver rated bane. 

 

Spilleren kan slå dette op på klubbens konverteringstabeller, eller selv foretage to simple udregninger:

Først udregnes "Handicap x teestedets Slope Rating" hertil tillægges/fratrækkes forskellen mellem banens Course Rating og Par (Par trækkes fra CR). Resultatet afrundes. 

F. eks.

Handicap = 15,6

Par = 72

CR =73,5

Slope 126

15,6 x 126/113 + (73,5-72) = 18,89

Afrundet til et spillehandicap på 19.

Hvordan tilknyttes en Rating til en bane i GolfBox

Læs mere her - artikel: Ratede baner i DGU-databasen.