Submitted by lfi on
Bane og miljø anbefalinger Golf

Samarbejde med kommunen og interessenter

BØR

 • Klubben bør invitere relevante politikere, embedsmænd og relevante interesseorganisationer ud i klubben og på golfbanen for at skabe relationer og gensidig forståelse af hinandens behov og udfordringer.

 • Klubben bør i samarbejde med DGU etablere et formaliseret samarbejde med kommunale sundhedscentre og relevante patientforeninger, både med henblik på synliggørelsen af golf til personer med en kronisk sygdom, men også for at styrke relationen til kommunen generelt.

 • Hvis klubben søger om fritagelse for grundskyld, bør klubben lade kommunen vide, hvad de fritagne penge går til. Nogle kommuner har betinget fritagelsen ved, at beløbet er øremærket f.eks. juniorarbejdet i klubben.

 • Klubben bør have kendskab til de grundlæggende forhold for klubben. For eksempel: Hvem ejer arealerne? Hvilke benyttelseskoder er arealerne kategoriseret efter i følge SKAT? Hvordan ser ejendomsvurderingen ud i forhold til de omkringliggende grunde?

 • Klubben bør lave tiltag for kommunens borgere f.eks. pensionister, juniorer eller andre grupper, som kommunen har interesse i at pleje. Hjælp kommunen med at tage ansvar for kommunens borgere.

 • Klubben bør fremhæve de sociale, sundheds-, natur- og miljømæssige fordele ved at spille golf overfor politikere og interesseorganisationer.

 • Klubben bør oplyse om alle deres aktiviteter til de relevante politikere for på den måde at vise, hvad klubben gør for lokalsamfundet.

 • Klubben bør lave tiltag for eleverne i kommunens skoler og fritidsordninger.

 

EN GOD IDÈ

 • Det er en god idé at lave en temadag for klubbens bestyrelsesmedlemmer og udvalg for at få en fælles mission for dialogen med myndigheder og interesseorganisationer. Ved et sådant møde kan man få indblik i de forskellige personers kompetencer og netværk, og få kortlagt de relevante interessenter.

 • Det er en god idé at udpege nøglepersoner i klubben til at varetage de forskellige områder, som klubben beslutter sig for at sætte ind på.

 • Det er en god idé at kontakte DGU med henblik på opbakning til drøftelserne med kommunen om grundskyld.

 • Det er en god idé at tilbyde fleksjobs, elevansættelser, praktikanter, jobprøvning med videre, der sætter klubben i kontakt med kommunen, men også så klubben kan vise kommunen, at klubben tager et lokalt samfundsansvar.

 • I mange kommuner er der etableret et idrætsråd, der er et slags interessefællesskab for kommunens lokale foreninger. Det er meget forskelligt, hvordan idrætsrådene fungerer og er struktureret. Men det kan være en god idé at søge indflydelse gennem idrætsrådet i kommunalt regi.

 • Det er en god idé at søge indflydelse via Friluftsrådets kredse, der i lighed med idrætsrådene kan være en effektiv indgang til de kommunale beslutninger, og en god mulighed for at fremme dialogen med andre friluftsorganisationer.

 • Det er en god idé at se på golfbanens potentialer i relation til at kunne anvende arealerne på en multifunktionel måde. Eksempelvis kan der foretages initiativer på golfbanens arealer, der styrker natur og friluftsliv. På denne måde kan golfklubben bidrage til lokalsamfundet på andre parametre end golf.

 • Det er en god idé at bede kommunen om hjælp til pasning af grønne arealer eller søge tilskud til bygninger, som er offentligt tilgængelige.