Submitted by oha on
HCP revision

Handicaprevision

Ifølge Handicapreglernes Regel 7.1a bør der foretages en handicaprevision af alle klubbens medlemmer èn gang om året for at sikre, at alle klubbens medlemmer har et retvisende handicap.

Metoden til en handicaprevision fremgår af Appendix D, hvor der opremses en række variable, som en komité kan se på i vurderingen af en spillers handicap. At foretage en handicaprevision betyder således at "se på" alt relevant information om en spillers handicap og herfra vurdere, om spilleren har et retvisende handicap, eller om der bør foretages en justering. 

I den årlige revision er der således behov for at finde de spillere i klubben, som måske ikke har et retvisende handicap. Det gøres via en række variable, som desværre er noget subjektive og diffuse, og dermed ikke brugbare til at sætte objektive grænser og/eller foretage automatiske beregninger. De kræver en individuel vurdering.

 

Der er hjælp at hente i GolfBox  

I klubber med op til flere tusinde medlemmer er det dog ikke praktisk muligt at gennemgå dem èn for èn, og der er dermed behov for en automatik/beregning, som kan identificere hvilke spillere, som måske skal justeres. 

Heldigvis er det muligt ved hjælp af en af de helt centrale variable i revisionen, nemlig "Afvigelser fra spillerens forventede evne til at score" - altså afvigelser i spillerens præstation i forhold til det forventede.

Her kan Handicapsystemet (på baggrund af formlerne for PCC) faktisk beregne, om en given score er for høj eller for lav i forhold til den forventede score (baseret på handicappet), og markere den som sådan. Hvis en spiller har for mange scores, der er for høje/lave i forhold til det samlede antal scores, kan systemet automatisk vise, at der bør ses på spillerens handicap.

 

Ny funktion - Udregn revision for klub 

Det er grundlaget for GolfBox' nye funktion til handicaprevision. Med den er det nu muligt på èn gang - for alle klubbens medlemmer - at få beregnet, om der findes spillere, som har for mange for høje/lave scores - og dermed foretage en automatisk udvælgelse af spillere til en handicaprevision. 

Handicapkomitéen kan i GolfBox klikke på knappen "Udregn revision for klub", og det vil producere en liste over spillere med for mange for høje/lave scores. Hvis listen indeholder 0 (nul) spillere, har komitéen gennemført en revision af samtlige medlemmer og kan - med mindre de har specifikke spillere, som de ønsker at se på individuelt - anse den årlige revision for gennemført. 

Hvis der findes spillere på listen, skal de gennemgås individuelt, ved at klikke ind på hver spiller og se den individuelle revision. 

 

Klubrev

 

På den individuelle revision for en spiller findes 3 sektioner, der hver især analyserer spillerens scores fra det seneste år (dog minimum 20 scores, selvom de måtte være ældre end et år). 

Den første sektion viser oplysninger om spiller og revision.

Spillerrev

Den anden sektion beskriver beregningsgrundlaget og visningen. Der findes yderligere detaljer om, hvilke variable (fra Appendix D i Handicapreglerne), der kan bruges i vurderingen, ved at folde øverste bjælke ud (pil nedad højre). Og derunder har GolfBox beregnet nogle variable, som komitéen kan se på og evt. tage med i deres vurdering.

overblik

Der findes som skrevet ikke objektive grænser, men de kan indgå i en subjektiv vurdering. Hvis en spiller f. eks. har afleveret mange scores i de seneste 12 måneder, og det er over 200 dage siden, spilleren har spillet til sit handicapindex, og størstedelen er på spillerens hjemmebane, kunne det godt pege i retning af, at spilleren bør få et højere handicap og/eller nulstillet sin cap. Det samme kan være tilfældet, hvis der er et højt antal scores, der er begrænset - dvs. scores, hvor handicapberegningen er blevet begrænset/capped pga. et tidligere lavt handicap.

I den tredje sektion vises beregningen, der har fået spilleren på listen - nemlig om spilleren har for mange for høje/lave scores. Hvorvidt der er "for mange", vurderes ud fra følgende tabel. Eksempelvis vil en spiller med mellem 15 og 33 scores i perioden komme på klubbens revisionsliste, hvis spilleren i perioden har 4 eller flere for høje/lave scores.

 

tabel

Hvis det er tilfældet, foretager handicapsystemet en yderligere beregning, der foregår således: Hvis spilleren har for mange "for høje scores" forsøger systemet at forøge handicappet med 1 og genberegne antal "for høje scores" igen. Hvis spilleren stadig har for mange "for høje scores", foretages en ny runde (iteration), og handicappet forøges med yderligere 1, og der foretages en ny genberegning. Det fortsættes, indtil der ikke længere er for mange for høje scores, dog maksimalt 5 genberegninger. 


Nederst vil der således stå, hvad systemet foreslår, at handicappet ændres med i forhold til de forventede scores. 

iteration

Det er nødvendigt at se på hver enkelt spillers revision og beslutte, om der skal foretages en regulering. Systemets forslag kan bruges, MEN kun hvis det giver mening, når alt info indregnes.

 

Gennemføre en revision - læs artikel om dette - klik på link