Submitted by lfi on

Dansk Golf Unions vedtægter

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU´s hjemsted er Brøndby Kommune.

Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idrætsforbund og European Golf Association, og kan være medlem af og samarbejde med andre organisationer.

Stk. 3 DGU er eneaktionær i DGU Erhverv A/S (DGUE).

 

§ 2 FORMÅL

Stk. 1 DGU´s formål er som interesseorganisation for DGU´s medlemmer at virke for golfspillet. DGU skal arbejde for udbredelse og forbedring af muligheder for udøvelse af alle DGU's aktiviteter i Danmark for såvel bredden som eliten, alt under rimelig hensyntagen til natur og miljø.

Stk. 2 DGU er medlemmernes fælles organ og repræsenterer disse overfor myndighederne og andre.

Stk. 3 DGU skal påse, at DGU´s medlemmer og deres spillere følger de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte golfregler og - for amatørgolfspillere - amatørreglerne. DGU skal tillige påse, at medlemmerne følger det til enhver tid af DGU fastsatte handicapsystem og Standard Scratch Score eller Course Rating med Slope System.

 

§ 3 MEDLEMSKAB

Stk. 1 Medlemskab af DGU kan være enten fuldt medlemskab eller medlemskab med begrænsede rettigheder.

Stk. 2 Som medlemmer af DGU med fuldt medlemskab kan optages danske golfklubber.

Stk. 3 Som medlemmer af DGU med begrænsede rettigheder kan optages golfklubber og andre juridiske personer.

Stk. 4 Bestyrelsen træffer bestemmelse om optagelses- og medlemsvilkår.

Stk. 5 Medlemmer af DGU forpligter sig til alene at lægge bane til landsdækkende turneringer, herunder internationale og professionelle turneringer, såfremt DGU forud herfor har sanktioneret turneringen.

 

§ 4 REPRÆSENTANTSKABET

Stk. 1 Repræsentantskabet er DGU´s højeste myndighed.

Stk. 2 Repræsentantskabet består af to hertil befuldmægtigede personer fra hvert medlem med fuldt medlemskab af DGU samt af DGU´s bestyrelse.

Stk. 3 Hvert af DGU´s medlemmer med fuldt medlemskab har på alle repræsentantskabsmøder én stemme for hvert påbegyndt antal af 50 aktive spillere ifølge medlemmets medlemsliste pr. den 30. september, der ligger forud for repræsentantskabsmødet. Hvert af bestyrelsens medlemmer har én stemme.

Stk. 4 DGU's medlemmer med fuldt medlemskab, som ikke har en medlemsliste pr. 30. september, der ligger forud for repræsentantskabsmødet, har én stemme for hvert påbegyndt antal af 50 aktive spillere ifølge medlemmets medlemsliste på optagelsestidspunktet i DGU.

Stk. 5 Medlemmer med begrænset medlemskab har ikke stemmeret på repræsentantskabsmødet, men er berettiget til med én hertil befuldmægtiget person at deltage i og udtale sig på repræsentantskabsmødet.

 

§ 5 REPRÆSENTANTSKABSMØDET

Stk. 1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned på det af bestyrelsen herfor besluttede tidspunkt og sted.

Stk. 2 Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 og højst 6 ugers varsel. Indkaldelsen sker ved elektronisk underretning af medlemmerne samt bekendtgørelse på DGU's hjemmeside. Bilag til indkaldelsen placeres på DGU's hjemmeside og fremsendes til medlemmerne.

Stk. 3 Forud for selve indkaldelsen varsler bestyrelsen repræsentantskabsmødets afholdelse indeholdende forslag bestyrelsen agter at fremsætte ved indkaldelsen, herunder til genvalg eller nyvalg af bestyrelsesmedlemmer. Varsling fremsendes elektronisk til medlemmerne senest den 1. januar forud for det ordinære repræsentantskabsmøde. Bilag til varslingen placeres på DGU's hjemmeside og kan fremsendes til medlemmerne.

Stk. 4 Forslag fra medlemmer, herunder om valg, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Stk. 5 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Indeholder dagsordenen forslag, skal forslagene i deres helhed angives i dagsordenen. Er der tale om forslag til ændring af vedtægter eller DGU´s opløsning, skal indkaldelsen udtrykkeligt henvises til bestemmelserne i vedtægternes § 17, resp. § 18.

Sammen med indkaldelsen til ordinært repræsentantskabsmøde skal følgende bilag gøres tilgængelig på DGU's hjemmeside: Årsregnskab, budget for indeværende år med kontingentforslag, overslag for det kommende år, bestyrelsens beretning samt eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer med bestyrelsens bemærkninger hertil.

Stk. 6 Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom eller når det skriftligt begæres af enten 20 % af medlemmerne med fuldt medlemskab eller fra medlemmer med fuldt medlemskab repræsenterende 10 % af samtlige aktive spillere, baseret på seneste foreliggende medlemsliste pr. 30. september. Begæring skal nøjagtigt angive emnet og forslag der ønskes behandlet.

Stk. 7 Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter bestyrelsens beslutning herom eller modtagelse af begæring. Indkaldelsen sker i øvrigt som indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde.

 

§ 6 REPRÆSENTANTSKABETS LEDELSE OG BESLUTNINGSKOMPETENCE

Stk. 1 Alle beslutninger tages af repræsentantskabet med simpelt stemmeflertal, jf. dog §§ 17 og 18.

Stk. 2 Alle valg sker ved relativt stemmeflertal. Står stemmerne lige, foretages omvalg. Står stemmerne fortsat lige, foretages lodtrækning.

Stk. 3 Alle repræsentantskabsmøder ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. Et medlem af bestyrelsen kan ikke vælges som dirigent.

Stk. 4 Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret på repræsentantskabsmødet.

Stk. 5 Stemme kan afgives i henhold til skriftlig fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet der er stemmeberettiget, gældende for et enkelt repræsentantskabsmøde. Et medlem kan kun repræsentere op til fire fuldmagtsgivere. Fuldmagt afleveres til DGU´s direktør forud for repræsentantskabsmødets åbning.

Stk. 6 De stemmeberettigede er berettiget til at dele stemmerne.

Stk. 7 Der udarbejdes referat af alle repræsentantskabsmøder. Referaterne underskrives af dirigenten. Alle referater tilsendes medlemmerne snarest muligt.

 

§ 7 DAGSORDEN TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages følgende, som altid skal være angivet i dagsordenen:

  1. Valg af dirigent.
  2. Fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne
  5. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede årsregnskab, budget og kontingentforslag for     medlemmer med fuldt medlemskab for indeværende år samt overslag for det kommende år.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af revisor.
  8. Valg af medlemmer og suppleant til Amatør- og Ordensudvalget.
  9. Eventuelt.

 

§ 8 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Stk. 1 DGU´s ledelse varetages af en af repræsentantskabet valgt bestyrelse på 7 medlemmer.

Stk. 2 Valgperioden er 3 år.

Stk. 3 Genvalg kan finde sted.

Stk. 4 Udtræder et bestyrelsesmedlem før valgperiodens udløb, skal der på det efterfølgende ordinære repræsentantskabsmøde vælges et nyt bestyrelsesmedlem for en ny valgperiode jf. stk. 2. Bestyrelsen er dog pligtig til at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i henhold til § 5, stk. 7, hvis bestyrelsen ikke kan tegne foreningen jf. § 9, stk. 9.

Stk. 5 Enhver aktiv spiller er efter det fyldte 18. år valgbar til bestyrelsen.

Stk. 6 Medlemmer af eller suppleant til Amatør- og Ordensudvalget kan ikke vælges til bestyrelsen.

 

§ 9 BESTYRELSENS KOMPETENCER

Stk. 1 Alle spørgsmål, der henhører under DGU, afgøres af bestyrelsen, bortset fra de spørgsmål og sager, der af repræsentantskabet eller ved en bestyrelsesbeslutning er henlagt til repræsentantskabets afgørelse, eller som henhører under Amatør- og Ordensudvalget.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et forretningsudvalg bestående af formanden og to øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3 Bestyrelsen afholder møde efter formandens beslutning eller efter anmodning herom fra 3 bestyrelsesmedlemmer og da til afholdelse senest 2 uger efter modtagelsen heraf.

Stk. 4 Formanden påser, at der optages referat af alle forhandlinger og beslutninger på bestyrelsesmøderne.

Stk. 5 Alle beslutninger træffes, og valg foretages med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme dog udslaget.

Stk. 6 Bestyrelsen nedsætter det fornødne antal komitéer, fastlægger disses kompetence- og arbejdsområder og udpeger medlemmerne heraf og formændene herfor.

Stk. 7 Bestyrelsen fastsætter en bindende forretningsorden for såvel bestyrelsen selv og forretningsudvalget som for alle komitéer.

Stk. 8 Komitéerne handler på bestyrelsens vegne og ansvar. Komitéerne skal virke inden for de af bestyrelsen fastlagte kompetence- og arbejdsområder, og er ansvarlige herfor og for overholdelsen af deres budgetter.

Stk. 9 DGU tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem, eller 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 10 Bestyrelsen ansætter DGU´s direktør. Øvrige lønnede medarbejdere ansættes af direktøren, idet dog ledende medarbejdere samt landstrænere ansættes efter godkendelse i bestyrelsen.

 

§ 10 AMATØR- OG ORDENSUDVALGET

Stk. 1 Amatør- og Ordensudvalget er appelinstans for afgørelser vedrørende indskrænkning eller fortabelse af medlemmets og spillernes rettigheder samt efterlevelse og forståelse af DGU's regler i overensstemmelse med udvalgets vedtægter.

Klage til Amatør- og Ordensudvalget har normalt ikke opsættende virkning. Helt undtagelsesvis kan udvalget dog tillægge en klage opsættende virkning.

 

§ 11 ØVRIGE BESTYRELSESKOMPETENCER

Stk. 1 Bestyrelsesmedlemmerne har ret til frit at være til stede ved alle turneringer og opvisninger, der afholdes på medlemmernes baner, ligesom de har ret til at spille uden afgift på disse.

Stk. 2 Bestyrelsen træffer beslutning om hvilke personer, der skal modtage et DGU' introduktionsnummer.

 

§ 12 IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Stk. 1 DGU besidder lyd- og billedrettighederne til enhver turnering eller match, der arrangeres med DGU som arrangør eller medarrangør.

 

§ 13 KONTINGENT

Stk. 1 Medlemmer med fuldt medlemskab betaler et af repræsentantskabet på dets ordinære møde fastsat kontingent baseret på disse medlemmers medlemsliste pr. kvartal.

Stk. 2 Såfremt medlemskab opnås i løbet af et regnskabsår, erlægges kontingent fra det kvartal, hvor medlemskab opnås.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter årligt kontingentet for medlemmer med begrænsede rettigheder.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter forfaldstiden for betalingen af kontingent og formen for opkrævning heraf, og kan herunder foreskrive erlæggelse af et gebyr i tilfælde af forsinket betaling.

Stk. 5 I ethvert tilfælde, hvor et medlem er et beløb skyldigt til DGU, kan DGU forlange renter i henhold til renteloven.

 

§ 14 HÆFTELSE

Stk. 1 For DGU´s forpligtelser hæfter alene DGU´s til enhver tid værende formue.

Stk. 2 Intet medlem eller spiller hæfter for DGU´s forpligtelser.

 

§ 15 OPHØR AF MEDLEMSKAB

Stk. 1 Udmeldelse af DGU, der skal ske skriftligt, kan ske uden varsel.

Stk. 2 Bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion eller andre foranstaltninger, hvis medlemmet ikke efterlever de til enhver tid gældende medlemsbetingelser eller hvis medlemmet handler til skade for DGU.

Stk. 3 Ved ophør af medlemskab, uanset årsag, har det pågældende medlem intet krav på nedsættelse eller bortfald af kontingent. Der betales fuldt kontingent for ophørsåret på baggrund af medlemsopgørelsen fra seneste kontingentopkrævning forud for ophøret.

Stk. 4 I intet tilfælde af et medlemskabs ophør har det ophørende medlem krav på en andel af DGU´s aktiver eller formue.

 

§ 16 REGNSKAB

Stk. 1 DGU´s regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 Regnskabet skal give et retvisende billede af DGU´s aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Stk. 3 Regnskabet revideres af en af repræsentantskabet for ét år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

 

§ 17 VEDTÆGTSÆNDRING

Stk. 1 Ændringer af vedtægterne kan alene finde sted efter en vedtagelse heraf på et repræsentantskabsmøde med et flertal på 2/3 af de herpå repræsenterede stemmer.

 

§ 18 OPLØSNING

Stk. 1 Beslutning om opløsning af DGU kan alene finde sted på et repræsentantskabsmøde med et flertal på 2/3 af de herpå repræsenterede stemmer. Samtidig skal - med simpelt stemmeflertal - besluttes, hvorledes opløsningen skal finde sted.

Stk. 2 DGU´s i behold værende formue tilfalder da Danmarks Idrætsforbund med henblik på, at et tilsvarende beløb stilles til rådighed for en eventuel ny union af golfklubber m.v., der bliver medlem af Danmarks Idrætsforbund.

 

Således vedtaget på repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union den 26. juni 2021.