Submitted by hkr on
Tid

Ny lov om medarbejderes arbejdstidsregistrering

Golfklubberne skal tidsregistrere arbejdstid
Alle golfklubber skal fra 1. juli 2024 indføre et system, hvor medarbejdere kan registrere deres arbejdstid. Dette skyldes ændringer i arbejdstidsloven, for at sikre, at det fremover kan dokumenteres, at der sker overholdelse af de gældende regler om arbejds- og hviletid. 

Alle skal som udgangspunkt tidsregistrere
Det er Dansk Golf Unions vurdering, at alle medarbejdere i golfklubben som udgangspunkt er omfattet af forpligtelsen til at registrere sin arbejdstid. Dette gælder både managers, greenkeepere, pro’er og andet personale med ansættelseskontrakter. Frivillige er således ikke omfattet af kravene.  

Der kan dog være undtagelser for tidsregistrering, såfremt at medarbejdere kan kategoriseres som “selvtilrettelægger”. Hvornår en medarbejder er selvtilrettelægger, er ikke klart beskrevet i loven, men det skal fortolkes meget snævert. Der skal altid ske en konkret vurdering af den enkelte medarbejders situation, herunder indholdet i medarbejderens ansættelseskontrakt. 

Ingen krav til system til registrering
Der er ikke formkrav til registreringssystemet. Der er alene krav til, at det skal være et “objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem”.

Der findes allerede mange forskellige systemer til tidsregistrering, og DGU anbefaler, at undersøge om klubben allerede har et registreringssystem, der opfylder kravene. Det kunne fx være, at jeres løn- eller økonomisystem allerede har indbygget funktionen. Danmarks Idrætsforbund er på vegne af idrætten i gang med at vurdere forskellige IT- systemer til registrering.

Lønnen påvirkes ikke af registreringen
Bemærk, at den nye arbejdstidslov ikke regulerer medarbejderens ret til betaling for eventuelt overarbejde. Retten til løn eller betaling for overarbejde reguleres fortsat af medarbejderens ansættelseskontrakt og/eller gældende overenskomst. 


Læs mere i dokumentet “Hvad betyder den nye lov om registrering af arbejdstid for golfklubberne?” (pdf)

 

Spørgsmål om ovenstående rettes til:

Anne Skaarup: ask@dgu.org

Torben Kastrup Petersen: tkp@dgu.org