Submitted by lfi on
A og o udvalg golf

Om A&O

Amatør- og Ordensudvalget er et udvalg valgt af repræsentantskabet for 3 år ad gangen. Det består af fire medlemmer, og mindst et medlem skal have juridisk kandidateksamen. Amatør- og Ordensudvalget behandler sager om karantæne, suspension, eksklusion og indskrænkning af medlemmernes rettigheder. Endvidere behandles forhold vedrørende anvendelse af amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelser, overtrædelse af reglementer og lignende og usportslig eller usømmelig adfærd.

Afgørelser truffet af DGU's Handicap- og Course Rating-komité om suspension eller fortabelse af handicap for en periode på 6 måneder eller mere, kan af den berørte spiller indankes for Amatør- og Ordensudvalget.

Amatør- og Ordensudvalget kan afvise behandling af en sag, der forudsættes at være endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som bør afgøres uden for Amatør- og Ordensudvalget.

Hvordan kan man klage?

Er man idømt en sanktion i overensstemmelse med Amatør- og Ordensudvalgets vedtægter, kan afgørelsen indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. Indbringelse for udvalget skal ske inden 4 uger efter, at forholdet er begået eller fra det tidspunkt, man er gjort bekendt med afgørelsen.

Klagen sendes til: Dansk Golf Union, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby - eller til: info@dgu.org  Att. Amatør- og Ordensudvalget. 

Amatør- og Ordensudvalget kan kun tage stilling til en anmodning om, at klagen skal have opsættende virkning, hvis klagen vedrører en afgørelse truffet af DGU's Handicap- og Course Rating komité om suspension eller fortabelse af handicap i mere end 6 måneder. I alle andre sager er det klagers klub, der skal afgøre, om klagen skal have opsættende virkning.

Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse kan inden 4 uger efter afsigelsen indbringes for Danmarks Idrætsforbunds Appelinstans.

Du kan finde tidligere afgørelser i anonym form, som kan give dig nogle indikationer på, hvordan din sag bliver behandlet.

 

KLAGENS INDHOLD

Klagen skal indeholde afgørelsen, en koncentreret sagsfremstilling og en begrundelse for uenigheden i afgørelsen. Relevante bilag vedlægges klagen. Består bilagene af e-mails skal hver e-mail udgøre et bilag

.

SAGSBEHANDLING

Når Amatør- og Ordensudvalgets sekretariat har modtaget klagen, registreres klagen og fremsendes samtidig til instansen, der har truffet afgørelsen.


Indklagede skal have lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til klagen. Den forberedende sagsbehandling foregår skriftligt. Det er vigtigt at parterne gøres bekendt med hinandens synspunkter og får lejlighed til at kommentere disse. Herved skaffes det bedste grundlag for Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse.


Amatør- og Ordensudvalget tilstræber at afslutte den skriftlige forberedende sagsbehandling, når indklagede for anden gang har afgivet supplerende bemærkninger.


Amatør- og Ordensudvalget vil herefter beramme et møde for behandling af klagen, hvor parterne vil have mulighed for mundtligt at redegøre for sagen. Når sagen er færdigbehandlet træffer Amatør- og Ordensudvalget en afgørelse.

 

KONTAKT TIL AMATØR- OG ORDENSUDVALGET

Dansk Golf Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby


Tel. 4326 2700
Mail: info@dgu.org