En af DGU´s opgaver er rådgivning og information til klubber, andre turneringsarrangører og til spillere.
Den almindelige rådgivning og information til klubbernes turneringsudvalg sker ved denne Håndbog For Turneringsledere, som løbende ajourføres, ved kurser for især nye turneringsledere og gennem udsendelser af KlubNyt til klubberne.

Den individuelle rådgivning om konkrete problemer fås ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til DGU´s sekretariat, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, telf.: 43262700, hvor man enten straks kan svare eller i løbet af kort tid indhente svar fra DGU’s Turnerings- og Regelkomité.
For så vidt angår spillere, skal disse først forelægge problemet for den lokale turneringsledelse eller evt. en dommer.

Afgørelser

Hvis der i forbindelse med en turnering opstår regelproblemer (dette gælder både golfreglerne, turneringsbetingelserne, lokale regler mm.), som ikke kan afgøres af den tilstedeværende dommer eller turneringsledelse, skal problemet af turneringsledelsen forelægges DGU’s Turnerings- og Regelkomité, som træffer en endelig og bindende afgørelse.
Hvis DGU’s Turnerings- og Regelkomité ikke kan træffe en afgørelse, skal problemet af DGU’s Turnerings-/Regel-komité forelægges The Royal & Ancient’s Rules Committee, som træffer en endelig og bindende afgørelse.

Hvis den eller de involverede spillere ikke er enig i den afgørelse, som er blevet truffet af dommeren eller af turneringsledelsen, kan spillerne gennem klubbens Turneringskomité/-udvalg indsende, en af parterne i fællesskab udformet redegørelse, for problemet til DGU’s Turnerings- og Regelkomité, og anmode om en udtalelse om rigtigheden af den trufne afgørelse. Men den af dommeren eller turneringsledelsen trufne afgørelse er endelig og bindende og kan ikke ændres (undtagen hvis dommeren eller turneringsledelsen selv ændrer opfattelse), uanset hvilken udtalelse en højere instans måtte fremkomme med.

Turnerings-/Regelkomitéens udtalelse eller afgørelse gives kun, hvis turneringen er afviklet i overensstemmelse med golfreglerne.