Submitted by Anonymous (not verified) on
Paragraffer.png

Coronavirus - udsættelse af generalforsamlinger i golfklubber

Opdatering:
Da situationen har ændret sig efter statsministerens tale den 11. marts er der kommet yderligere opdaring om emner. Læs vores Klubnyt her

--------

Hos Dansk Golf Union modtager vi mange henvendelser om konsekvenserne af det aktuelle udbrud af coronavirus (Covid-19), herunder særligt i relation til, hvordan klubberne forholder sig til afholdelse af generalforsamlinger.

Mange klubber har allerede indkaldt til afholdelse af generalforsamling til afholdelse den kommende tid. Visse klubber har allerede afholdt generalforsamlingen. Spørgsmålet er derfor, om klubberne kan udskyde generalforsamlingen til senere afholdelse under hensyn til ønsket om at begrænse risikoen for smitte.

Det er Dansk Golf Unions vurdering, at den enkelte klub - efter en konkret vurdering - kan være berettiget til at udskyde (men ikke aflyse) generalforsamlingen.

For så vidt angår golfklubber med skattepligtige indtægter eller datterselskaber skal bemærkes, at hverken årsregnskabsloven eller selskabsloven indeholder hjemmel til at fravige fristerne for rettidig aflæggelse af årsregnskab m.v.

 

Baggrund

WHO har erklæret det aktuelle udbrud af coronavirus for en folkesundhedsmæssig krise af international betydning og den danske regering har iværksat en række tiltag i et forsøg på at inddæmme og forhindre spredningen af coronavirus, herunder at myndighederne opfordrer til at udskyde eller aflyse alle arrangementer med mere end 1.000 deltagere i marts måned. For arrangementer med færre end 1000 deltagere, har de danske myndigheder p.t. konkret opfordret til, at arrangøren forholder sig til, om smitterisikoen ved det aktuelle arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet. Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, som er samlet, og hvis deltagerne opholder sig tæt sammen under arrangementet. Indendørs arrangementer vil også normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer. Man ved også, at coronavirus i særlig grad påvirker udsatte grupper, herunder ældre eller i øvrigt borgere med svækket immunforsvar.

 

Juridiske forhold 

Som udgangspunkt er foreninger forpligtet af bestemmelserne i deres vedtægt. Typisk er der indeholdt en frist for afholdelse af generalforsamling. I Dansk Golf Unions udkast til standardvedtægt er fristen inden udgangen af april måned, men vi er bevidst om, at klubberne har forskellige vedtægtsmæssige formuleringer og forskellige traditioner.

Adgangen til at fravige det vedtægtsbestemte tidspunkt for afholdelsen, kan alene bero på såkaldt force majeure eller nødret, da vedtægterne normalt ikke indeholder fravigelsesmuligheder. For tiden debatteres det, i hvilken udstrækning det konkrete udbrud af coronavirus udgør force majeure eller giver adgang til at træffe nødretlige foranstaltninger. Det er dog altid en konkret vurdering, om der foreligger force majeure eller i øvrigt er adgang til at fravige regler ud fra nødretlige betragtninger. Det er i sidste ende domstolene, der afgør spørgsmålet.

Såfremt en generalforsamling udskydes, vil dirigenten på den senere generalforsamling være forpligtet til at afgøre, om mødet - under henvisning til force majeure eller nødret - er lovligt indkaldt og varslet, trods den formelle overtrædelse af vedtægten eller udskydelsen af allerede indkaldt generalforsamling. Såfremt dirigenten træffer afgørelse om at generalforsamlingen kan gennemføres, vil det herefter være op til medlemmerne at protestere eller i yderste konsekvens anlægge retssag om generalforsamlingens ugyldighed.

 

Vurderingen

Når det vurderes, om en generalforsamling skal udskydes, da skal det konkret overvejes, om der er beslutninger på dagsordenen, der er afgørende for den videre drift eller særligt indgribende, f.eks. væsentlige ændringer af vedtægterne eller markante kontingentstigninger.

 

Som del i bestyrelsen konkrete vurdering skal altså medtages følgende elementer:

  • Generalforsamlingens forventede deltagerantal

  • Karakteren af beslutningerne på dagsordenen

  • Hvorledes smittebilledet i Danmark udvikler sig

  • Hvorvidt der er konkrete lokale omstændigheder, lokale kendte smitteudbrud

 

Læs mere om myndighedernes anbefalinger vedr. afholdelse af arrangementer

Hvis man vælger at aflyse den ordinære generalforsamling skal indkaldelse til ny generalforsamling (som udgangspunkt) ske med dét varsel, som vedtægten bestemmer for ordinære generalforsamlinger.

 

Om bestyrelsens drift 

De fleste klubber vedtager først budgettet for indeværende år på generalforsamlingen, hvorfor man allerede som bestyrelse er forpligtet til at agere forsvarlig fra årets begyndelse til budgettets vedtagelse. Hvis generalforsamlingen udskydes, skal bestyrelsen i en længere periode agere forsvarligt (og konservativt), således at man er bevidst om, at det foreslåede budget eventuelt ikke vedtages.

 

I øvrigt anbefales, at alle holder sig orienteret på myndighedernes informationsside www.coronasmitte.dk, der opdateres dagligt.

 

For yderligere spørgsmål, kontakt direktør Morten Backhausen, mail: mob@dgu.org eller mobil 2045 9323