Submitted by Anonymous (not verified) on
GjernGolf.jpg

Forbud mod at bl.a sprøjte og gøde i beskyttet natur

Regeringen og støttepartierne har netop har vedtaget et forbud mod bl. a. at sprøjte og gøde beskyttede naturområder (overdrev, ferske enge, strandenge, heder og moser). Forbuddet træder i kraft den 1. juli 2022

Forbudet vil også gælde for § 3-beskyttede arealer beliggende på eller i tilknytning til golfbaner. Omvendt vil forbuddet ikke gælde for dele af golfbaner, der ikke er omfattet af § 3-beskyttelse. 

Kommunerne får adgang til i særlige tilfælde at dispensere fra det foreslåede forbud mod sprøjtning til bekæmpelse af bl.a. invasive, ikke-hjemmehørende arter.

Sprøjtning af § 3-beskyttede arealer har med de tidligere regler ofte også været i strid med § 3-beskyttelsen og dermed forudsat en dispensation fra forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsændringer.

Stort set alle golfbaner har beskyttet natur på arealerne men er oftest udenfor spil og er derfor som udgangspunkt hverken blevet sprøjtet eller gødet. Derfor forventes dette forbud ikke at have nogen stor effekt på golfbranchen, men der kan dog være enkelte golfklubber, der kan blive udfordret på den daglige drift pga. eks. utidssvarende § 3-udpegninger. 

Er dette tilfældet kontakt da venligst Dansk Golf Union så vi evt. kan bistå i dialogen med den lokale kommune.

OBS. Det foreslåede forbud gælder uanset golfbekendtgørelsen, der kun dækker, hvordan belastningslofterne for arealerne er fastsat.