Submitted by Anonymous (not verified) on
Klubnyt-foto_KLUBDRIFT.png

Aftaler med proen - ansættelse og samarbejdsaftaler

Bilag:

1. Udkast til kontrakt: Forpagtnings- og samarbejdsaftale mellem pro og klub inkl. vejledning (word) eller (pdf)

 

Hermed kan det oplyses, at kontraktudkast for pro'er netop er blevet revideret i samarbejde med PGA of Denmark. Revideringen er foretaget i forlængelse af en række afsagte domme, der har behandlet grænserne for, hvornår en person kan blive betragtet som ansat og/eller som selvstændig erhvervsdrivende.

Der er på den baggrund udarbejdet en ny forpagtnings- og samarbejdsaftale mellem klub/driftsselskab og pro'en, der skal erstatte den eksisterende model for forpagtnings- og samarbejdsaftaler og skal bidrage til at aftalen mellem klubben og pro'en er klarere beskrevet.

Det nye kontraktudkast tillige med vejledning er uploaded på DGUs hjemmeside under Rådgivning/jura.


Er man i gang med at indgå aftaler med en Pro eller har man spørgsmål til eksisterende kontrakter og aftaler er man velkommen til at rette henvendelse til DGU (advokat, Lise Stryhn Moustgaard på mail: lsm@dgu.org)

MERE UDDYBENDE FORKLARING:

I lyset af udviklingen i SKATs praksis og afgørelser har DGU fundet det hensigtsmæssigt at orientere på ny om den (fortsatte) risiko, som den enkelte klub påtager sig ved at udarbejde aftaler med pro'er, der kan eksponere klubben for en skattemæssig og ansættelsesmæssig risiko.

 

Generelt skal klubber og driftsselskaber være bekendt med risikoen for, at henholdsvis SKAT og eller domstolene kan foretage en vurdering af karakteren pro'ens tilknytning til klubben. Denne vurdering vil sædvanligvis ikke kun tage udgangspunkt i de udarbejdede aftaler, men tage udgangspunkt i, hvorledes forholdet reelt er administreret mellem klubben/driftsselskabet og pro'en.

 

Når klubberne engagerer pro'en som selvstændig erhvervsdrivende eller indgår en delvis ansættelsesaftale med pro'en omkring blandt andet undervisning, er der en risiko for, at SKAT og eventuelt domstolene kvalificerer pro'en som lønmodtager og ikke som selvstændig erhvervsdrivende, for så vidt angår den selvstændige undervisning.

 

Den væsentligste konsekvens for klubben er, at der for en pro skal indeholdes A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Klubben hæfter tillige for den manglende betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Herudover vil pro'en have ret til at afholde ferie i henhold til ferielovgivningen og være omfattet heraf.

For pro'erne vil den væsentligste konsekvens være, at pro'en kun kan have meget begrænsede muligheder for fradrag, og at pro'en nødvendigvis skal indtægtsføre honoraret hos sig selv personligt, selvom det er pro'ens selskab/virksomhed, der har indgået aftalen med klubben. Pro'en vil heller ikke have mulighed for at udskyde beskatning ved at lade et eventuelt honorar forblive i selskabet/virksomheden og vente med at udlodde beløbet til et senere tidspunkt.


Vurderingen af om pro'en kvalificeres som lønmodtager eller selvstændig beror på en konkret vurdering, som endnu ikke er afklaret i praksis. Derfor ønsker PGA og DGU at søge en nærmere afklaring i fællesskab ved henvendelse til SKAT.