Submitted by Anonymous (not verified) on
Vand stråle.jpg

Vandafgifter - refusion, fritagelse og registrering af egen boring hos SKAT

Dansk Golf Union har i de seneste måneder flere gange hørt påstande om, at nogle klubber er ”fritaget” for at betale vandafgift. Dansk Golf Union har derfor haft kontakt til en række klubber, som skulle være nogen af de fritagne. Ved disse henvendelser har Dansk Golf Union imidlertid kunne erfare, at der ikke er tale om ”fritagelse”, men at der oftest er tale om, at der benyttes overfladevand til vanding (hvilket aldrig har været afgiftsbelagt), eller at der vandes med vand fra egen boring (hvilket er afgiftbelagt).

Så hvad er der så af muligheder?


Refusion af vandafgift

Såfremt en golfklub har fradrag for moms, kan golfklubben få godtgjort de vandafgifter der betales for fremføringen af vandet (vandafgift og drikkevandsafgift) i samme omfang, som golfklubben har fradrag for moms.

Har golfklubben ikke fradrag for moms, kan der ikke opnår refusion af vandafgift.


Opsamlet vand/overfladevand – ingen vandafgift

Opsamlet regnvand og drænvand er ikke afgiftspligtigt, hvorfor der ikke skal betales vandafgift for brugen af sådant vand. Vær dog sikker på, at der alene er tale om regn- og drænvand. Hvis I eksempelvis henter (pumper) vand fra vandløb eller sø, vil det muligvis ikke blive kategoriseret som alene at være regn- eller drænvand, og vandet kan derfor være afgiftspligtigt.

 

Vand fra egen boring

Etablering af egen boring kræver tilladelse fra kommunen. Derudover skal man registrere sig hos SKAT og betale vandafgift af det borede vand for al forbruger over 1000m3 årligt, idet vand fra egen boring efter Skatterådets opfattelser er ledningsført vand omfattet af vandafgiftsloven (Skatterådets afgørelse SKM2014.433.SR). Dog foreligger der afgørelser fra skat, hvor der ikke skal betales vandafgift af vand fra egen boring, idet vandet er uegnet til drikkevand.


Registrering eller ikke registrering?

Det er Dansk Golf Unions anbefaling, at såfremt I er i tvivl om, hvorvidt der skal betales vandafgift af det vand, som I benytter til vanding af golfbanen, så anmod SKAT om et bindende svar, se mere her hos skat.dk.
Et bindende svar koster kr. 400 og er bindende for SKAT i 5 år efter afgivelsen af svaret. Såfremt bindende svar ansøges, er det relevant at lægge vægt på vandets beskaffenhed, hvis jeres boring eksempelvis er etableret under losseplads, gammel mose eller lignende.

For flere detaljer om ovenstående, se Dansk Golf Unions Moms- og afgiftspjece