Submitted by Anonymous (not verified) on
Corona_jura.png

Oversigt over hjælpepakker som er relevante for golfklubberne

26. marts 2020
 

Mange golfklubber spørger til anvendelsen af de aktuelle hjælpepakker under corona-krisen.

Vi modtager mange henvendelser og vi er desværre i en situation, hvor vi ikke kan besvare hver enkelt henvendelse fra klubberne så hurtigt, som vi kunne ønske. Derfor har vi valgt at udsende denne orientering og håber, at klubberne kan finde svar på det, de søger. Vi er i en særlig situation, hvor lovgivning, myndighedspåbud og anbefalinger ændres på daglig basis. Vi vil løbende udsende relevant orientering i Klubnyt og på hjemmesiden.

Indledningsvis skal det oplyses, at der endnu ikke offentliggjort fyldestgørende vejledninger til alle de vedtagne hjælpepakker og vi har også allerede set, at der er blevet fremsat ændringsforslag til pakkerne efter offentliggørelse. Det er tillige muligt, at der er flere hjælpepakker på vej. Endvidere vil en del konkrete grænsetilfælde bero på myndighedernes konkrete fortolkning af hjælpepakkernes rækkevidde, ligesom den praktiske administration endnu ikke er kendt.

 

Der er umiddelbart 4 hjælpepakker, der kan være relevante i sporten:

1.    Forlængelse af betalingsfrister

2.    Lønkompensation

3.    Arrangementsordningen

4.    Udgiftskompensationsordningen

 

Der er endvidere politisk enighed om at tage yderligere skridt for at bringe danske virksomheder og arbejdspladser bedst muligt gennem corona-krisen. Derfor er der prioriteret et trecifret milliardbeløb til yderligere initiativer.

De konkrete hjælpepakker forudsætter alle, at ansøger opfylder betingelserne og at de konkrete omstændigheder kan dokumenteres. I den forbindelse skal det understreges, at det ikke p.t. vides, hvordan udbetaling bliver forvaltet, hvilke konkrete dokumentationskrav, der stilles og hvor lang sagsbehandlingstid, der må forventes. Det må i alle tilfælde forventes, at der vil være tilbagebetalingskrav, hvis betingelserne måtte vise sig ikke at være opfyldt samt at sagsbehandlingstid forlænges, hvis dokumentationen ikke findes.

 

Forlængelse af betalingsfrister

Virksomheder, institutioner, fonde og foreninger på kulturområdet kan få udskudt betaling af moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag).

Foreninger vil være omfattet, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i statslig støtte.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk

 

Lønkompensation

Den midlertidige lønkompensationsordning er målrettet erhverv/organisationer, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Lønkompensationen fra staten er 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr., hvis man vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at afskedige dem. For timelønnede kan lønkompensationen udgøre 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. Man kan maksimalt opnås lønkompensation i 3 måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni.

Lønkompensationsordningen omfatter også golfklubber.

Læs mere på danskgolfunion.dk her

 

Arrangementsordningen

Arrangementsordningen omfatter arrangører, der i perioden 6.-31. marts 2020 har aflyst eller udskudt arrangementer med over 1.000 deltagere. Arrangementet skal have været planlagt til afholdelse i Danmark, ligesom det skal have været åbent for offentligheden og haft åben for tilmeldinger før den 6. marts. Der ydes kompensation for tabte indtægter ved aflysning af disse arrangementer og merudgifter ved udskudte arrangementer. Kompensationen må ikke resultere i en fortjeneste for arrangøren. 

Læs mere på virksomhedsguide

 

Udgiftskompensationsordningen

Under denne ordning kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter (f.eks. leasing) i en periode, hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Rækkevidden af udgiftskompensationsordningen er endnu ikke fastlagt. Principielt kan denne hjælpepakke formentlig også omfatte idrætsforeninger. Det er således muligt, at golfklubber og visse andre idrætsforeninger kan være omfattet efter en konkret bedømmelse af foreningens drift. Det særlige ved golfklubber er, at der er en del indtægter, der er afhængigt af besøgende gæster og arrangementer, ligesom golfklubbers udgiftsniveau, antal ansatte og anlægsinvesteringer/-vedligeholdelse adskiller sig fra mange andre foreninger i Danmark.

Det vil således være muligt at forsøge at ansøge om udgiftskompensation, men det vil bero på en konkret vurdering, om myndighederne anerkender en golfklub som berettiget til udgiftskompensation.

 

Principperne for kompensation af faste udgifter er som følger:

1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation

2. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 pct.)

3. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.

4. Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt

5. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage

 

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres er følgende:

• 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.

• 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.

• 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

 

Hvis regeringen har udstedt decideret midlertidigt forbud mod at drive forretning for at inddæmme smittespredning af corona-virus, vil virksomheden blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de omfattede faste udgifter, så længe forbuddet er gældende.

Med andre ord, kan der altså ikke opnås kompensation ved en omsætningsnedgang på mindre end 40% i perioden (i forhold til sidste år) og der kan alene opnås kompensation for faste udgifter (ikke indeholdende løn).

Virksomheder kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter de tre foregående måneder (såfremt der opnås kompensation, kan der ydes støtte med 80%  af udgiften til revisorpåtegnelsen). Den forventede omsætningsnedgang som følge af COVID-19 opgøres for hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020 med reference til samme periode i 2019. Det må forventes, at kontingent forventes medregnet i den samlede omsætning, men det er uafklaret, om der skal ske periodisering af kontingent, hvis dette f.eks. er opkrævet i januar måned for hele året. Hvis de faste udgifter er mindre end kr. 25.000 i perioden, kan der ikke opnås kompensation. Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol og der kan ske efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Læs mere på virksomhedsguide.dk 

 

Bekendtgørelsen udstedes senere, hvori nærmere procedurer og kriterier forventes uddybet. Når ansøgningsproceduren iværksættes, er det også muligt, at det bliver afklaret, om kontingent skal periodiseres.

Det skal i den forbindelse oplyses, at golfklubber ikke i øvrigt opfattes som ”virksomheder” i skatte- og momsmæssig forstand.