Submitted by lfi on
Anlæg af græsarealer Banedrift Græs Golf

Anlæg af græsarealer

En sund og god slidstærk fairway kræver et porøst ensartet vækstlag på mindst 20-25 cm. Såvel muld som råjord må have en passende porøsi­tet, så nedbøren kan sive ned i jorden uden at danne overfladevand, og således at græssets rødder kan vokse uhindret. Kompakt jord giver altid problemer. Grubning og dybdeharvning er ofte nødvendig.

Planering af arealet

Formålet med planeringen er at ændre konturerne på arealet, således at der bliver en jævn, blød overgang fra bygning til anlæg. Græsfladen behøver ikke at være vandret. Al planering må foretages i råjorden. Det kan ofte være nødvendigt at fjerne muldjorden, inden planeringen påbegyndes. Efter planering lægges mulden tilbage i et ensartet tykt lag.

 

Rullegræs

En anden mulighed for etablering af græsarealer er rullegræs. Rulle­græs kan især bruges på områder, der kræver hurtig ibrugtagning, og hvor slidstyrken har højeste prioritet.

Rullegræs kan anvendes til:

  1. Sportsanlæg - nyanlæg som renovering

  2. Udbedring af slidte felter

  3. Private haver

  4. Græsplæner i skygge hvor nysåning er mislykket

  5. Dæmpning af vand og vinderosion på skråninger

  6. Tage.

Ved udlægning af rullegræs skal jordarbejdet være det samme som ved såning af græs på traditionel vis. Det vil sige, at man skal sørge for en god porøs muldjord, fri for sten og plantedele, godt planeret.

Efter udlægning må rullegræsset tromles med en let tromle (vægt fra 100-400 kg pr. m2). Ved tromling fjernes alle luftlommer under rulle­græsset og man opnår en mere ensartet sammengroning.

Indtil sammengroning har fundet sted, må det udlagte rullegræs van­des. Der tilføres 25-30 mm vand pr. uge. Rullegræsset må hele tiden holdes fugtigt, men det må ikke druknes. Der skal vandes såvel før som efter lægning af rullegræs.

Rullegræsset bør ikke tilføres kvælstof den første måned efter udlæg­ning. Kvælstof vil hæmme roddannelsen og formindske rodantallet i den første tid, samtidig vil kulhydratindholdet formindskes, hvorved såvel varmetolerance, tørketolerance som kuldetolerance formindskes.

I den første tid efter lægning må klippehøjden ikke være under 4-5 cm. Den større klippehøjde vil fremme rodslagningen og sammengronin­gen. Når rullegræsset er groet fast, kan klippehøj den gradvis sænkes til ca. 3,5 cm.

Når man vurderer priserne på de forskellige græsetableringsmetoder, virker rullegræs umiddelbart som en dyr løsning, men man slipper for problemer med såning, spiring, etablering og ukrudtsbekæmpelse. Man får en tidsmæssig besparelse på ca. 1 år og dermed større for­rentning af indskudt kapital i store anlæg.


Kilde: Selandia CEU, Undervisningskompendie af Palle Wammen Andersen, 2005.