Submitted by lfi on
Banedrift Forskning Ukrudt Golf

Dansk forskning i vanding

Vandindvinding

DGU nedsatte i 2002 en foreløbig arbejdsgruppe, som fik til formål at udarbejde “retningslinier for optimal vanding af greens og teesteder”. Arbejdsgruppen bestod af:

  • Torben Søndergård, formand, Fredensborg Golf Club

  • Bente Mortensen, DGU bane-og miljøkonsulent

  • Eigil Hansen, Odense Golfklub

  • Henning Grann, Fredensborg Golf Club

Arbejdsgruppen begyndte sit arbejde i efteråret 2002 og udarbejdede som sin første opgave en Projektkvalificering, som i starten af 2003 blev godkendt af DGU´s Projektkoordineringsgruppe. Gruppen har afholdt omkring 10 arbejdsmøder, som hovedsageligt har koncentreret sig om:

  • at danne sig et overblik over “the state of the art” omkring vanding og vandingsudstyr.

  • at foretage et litteraturstudie over såvel danske som udenlandske rapporter om vandingsbehov og vandingspraksis.

  • at sikre sig, at gruppens arbejde vil resultere i anbefalinger, som klubberne vil finde nyttige og praktisk anvendelige.

Link til rapport

 

 

Vanding og klimastation

Dansk Golf Union har afprøvet Hardy Klimaspydets anvendelighed til styring og begrænsning af vandforbrug på danske golfbaner. Der har været opstillet to spyd nemlig et på Sydsjællands Golfbane og et på Viborg Golfbane. Spydene blev opstillet i efteråret 1997, hvor de blev indkørt. Gennem de 2 vækstsæsoner 1998 og 1999 - og for Viborg delvis gennem år 2000 - er spyddene blevet fulgt, og der er i den tid indsamlet data og erfaringer.

For at have det bedst mulige grundlag for at vurdere de indsamlede data, er der udført tilbundsgående jordbundsundersøgelser af alle greens på de 2 golfbaner.

Tillige er vandingsanlæggene på de 2 golfbaner undersøgt hvad vandingsintensitet og vandets fordeling angår, dels af hensyn til vurdering af de indsamlede data, og dels for om muligt at angive andre metoder til besparelse af vand.

 

Link til rapport