Submitted by lfi on
Banedrift Forskning Ukrudt Golf

Dansk forskning i udvaskning

Udvaskning af kvælstof og fosfor for green

I et lysimeteranlæg gennemførtes i perioden 2000-2003 målinger af kvælstof- og fosforudvaskning fra golf greens årligt tilført 100-300 kg N/ha og 7-22 kg P/ha ved to forskellige vandingsstrategier.

Den målte kvælstofudvaskning var meget lav i forhold til værdier målt i landbruget, og fra det etablerede græs i 2001-3 var udvaskningen ligeså lav som fra naturarealer. Den målte udvaskning af fosfor fra greens i lysimetre var på niveau med eller lidt lavere end udvaskningen målt fra drænede landbrugsjorder.


Link til rapport